Petru Constantin LUHAN : 7η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Πολιτικές ομάδες 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Ρουμανία)

βουλευτές 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, τη Νορβηγία, στη ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και στη ΜΚΕ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αναπληρωτής 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 16-09-2009 / 19-12-2011 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
 • 20-12-2011 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Mercosur
 • 19-01-2012 / 27-11-2012 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 28-11-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

all-activities 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα  
- LIBE_AD(2013)504372 -  
-
LIBE 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία – καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα  
- REGI_AD(2013)514579 -  
-
REGI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  
- REGI_AD(2013)508069 -  
-
REGI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012  
- REGI_AD(2013)510632 -  
-
REGI 

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις) 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Προτάσεις για πράξεις της Ένωσης  
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνουν πράξη της Ένωσης (νέα πράξη ή τροποποίηση υφιστάμενης πράξης). Άρθρο 47 του Κανονισμού

Πρόταση για πράξη της Ένωσης σχετικά σχετικά με εθελοντικούς κανόνες επισήμανσης όσον αφορά πληροφορίες που συνδέονται με την καταλληλότητα των τροφίμων για χορτοφάγους ή ακραιφνείς χορτοφάγους  
- B7-0401/2013  

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση για την προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των διαδικτυακών χώρων ονομάτων που απευθύνονται σε παιδιά  
- P7_DCL(2013)0014 - Άκυρη  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-09-2013
Λήξη προθεσμίας : 09-12-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 230 - 10-12-2013
Γραπτή δήλωση σχετικά με την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη  
- P7_DCL(2012)0020 - Εγκριθείσα  
Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-05-2012
Λήξη προθεσμίας : 13-09-2012
Ημερομηνία έγκρισης : 13-09-2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2012)0357
Αριθμός υπογραφόντων : 408 - 13-09-2012

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων