Maria Da Graça CARVALHO
 • Maria Da Graça
  CARVALHO
 • Πορτογαλία
 • Ημερομηνία γέννησης: 9 Απρίλιος 1955, Beja

Πολιτικές ομάδες

 • 14.07.2009 / 30.04.2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 14.07.2009 / 30.04.2014 : Partido Social Democrata (Πορτογαλία)

Μέλος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 16.09.2009 / 30.04.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19.01.2012 / 30.04.2014 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Αναπληρώτρια

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 16.09.2009 / 30.04.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 16.09.2009 / 30.04.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
 • 19.01.2012 / 30.04.2014 : Επιτροπή Προϋπολογισμών

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

1118

Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.23)

Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (A7-0169/2014 - Diogo Feio)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.24)

Κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.1)

Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.1)

Αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης (A7-0068/2014 - Michael Theurer)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.4)

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.8)

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.9)

Ασφάλεια των σιδηροδρόμων (A7-0015/2014 - Michael Cramer)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.21)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

2

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

3

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

3

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος

BUDG
15-11-2013 BUDG_AD(2013)519703

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010

BUDG
15-11-2013 BUDG_AD(2013)519692

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης

BUDG
07-06-2012 BUDG_AD(2012)487670

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

7

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας

BUDG
28-11-2013 BUDG_AD(2013)522902

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Έρευνας για το έργο ITER (2014-2018)

BUDG
27-03-2013 BUDG_AD(2013)504395

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη στήριξη της Ένωσης για τα προγράμματα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία

BUDG
19-12-2012 BUDG_AD(2012)498148

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

BUDG
18-09-2012 BUDG_AD(2012)491287

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)

BUDG
06-09-2012 BUDG_AD(2012)489575

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα

BUDG
31-03-2011 BUDG_AD(2011)458822

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας

BUDG
14-07-2010 BUDG_AD(2010)445700

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

7

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα

28-04-2010 B7-0261/2010/αναθ. 1

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

4

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ηπατίτιδα Β και C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 18-11-2013
Λήξη προθεσμίας : 18-02-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 96 - 18-02-2014

Γραπτή δήλωση για την προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των διαδικτυακών χώρων ονομάτων που απευθύνονται σε παιδιά

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-09-2013
Λήξη προθεσμίας : 09-12-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 230 - 10-12-2013

Γραπτή δήλωση σχετικά με την υπογράμμιση της παγκόσμιας διάστασης που έχει η καταπολέμηση του περιεχομένου σεξουαλικής κακοποίησης του παιδιού στο διαδίκτυο

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15-04-2013
Λήξη προθεσμίας : 15-07-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 132 - 15-07-2013

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

12-09-2011 P7_DCL(2011)0037 Εγκριθείσα

Λεπτομέρειες

Σπύρος ΔΑΝΕΛΛΗΣ , Maria Da Graça CARVALHO , Κυριάκος ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ , Alyn SMITH , Giommaria UGGIAS

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2011
Λήξη προθεσμίας : 19-01-2012
Ημερομηνία έγκρισης : 19-01-2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2012)0016
Αριθμός υπογραφόντων : 388 - 19-01-2012

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

32

  Galicia Iberian Renewable Energy Export (GIBREX) project

10-07-2013 E-008291/2013 Επιτροπή

Ενημέρωση όσον αφορά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

17-12-2012 E-011514/2012 Επιτροπή

  European Innovation Partnerships

20-12-2011 E-012597/2011 Επιτροπή

Το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη (ΕΕΕ)" εντός του ΠΔΠ

12-10-2011 O-000244/2011 Επιτροπή

Πιλοτικά σχέδια - ευκαιρίες για καινοτόμες ΜΜΕ

21-07-2011 E-007577/2011 Επιτροπή

Ενέργεια - Καύσιμα

09-03-2011 E-002621/2011 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων