Michael THEURER : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 01-07-2014 / 23-10-2017 : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 01-07-2014 / 23-10-2017 : Freie Demokratische Partei (Γερμανία)

Πρόεδρος 

 • 13-10-2014 / 23-10-2017 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

βουλευτές 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
 • 13-10-2014 / 23-10-2017 : Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 23-10-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • 19-01-2017 / 31-01-2017 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 19-01-2017 / 23-10-2017 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Αναπληρωτής 

 • 01-07-2014 / 15-06-2016 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 14-07-2014 / 23-10-2017 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013  
- CONT_AD(2015)551899 -  
-
CONT 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές της τρέχουσας θεσμικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
- CONT_AD(2016)585777 -  
-
CONT 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και την παρακολούθηση του ψηφίσματος CRIM  
- CONT_AD(2016)573169 -  
-
CONT 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ  
- CONT_AD(2015)560864 -  
-
CONT 

Προφορικές ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) DE  
 

Die FDP unterstützt wesentliche Punkte des Berichts. Wir wollen eine erfolgreiche EU, die das leistet, was Bürgerinnen und Bürger zurecht von ihr erwarten. Gerade im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik sind europäische Antworten mehr gefordert denn je. Die Vorschläge des Berichts in diesem Bereich sind daher zu begrüßen.
Wie im Bericht gefordert, muss zudem die Arbeitsweise der EU-Gremien weiter verbessert werden. Deshalb unterstützen die Freien Demokraten den Ansatz eines Europas der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Dieser entspricht der liberalen Vorstellung von der Wahlfreiheit jeder Gesellschaft für die für sie beste Politik. Auch die Forderung nach einer Reduzierung der Anzahl der Kommissare und die Abschaffung rotierender Präsidentschaften wird von der FDP unterstützt. Es ist schließlich wichtig, dass die Strukturen der EU verschlankt und vereinfacht werden.
Allerdings lehnen die Freien Demokraten eine eigene Haushaltskapazität für den Euro-Währungsraum und andere gemeinschaftliche Instrumente wie Eurobonds ab. Wir wollen, dass die EU-Mitgliedstaaten auch in Zukunft ihre Budgethoheit behalten und nicht aus der Eigenverantwortung zu sorgfältigem Haushalten entlassen werden. Daher hat sich die FDP im EP bei der Endabstimmung enthalten.

Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) DE  
 

Ohne die langfristige Vision aus dem Auge zu verlieren, sollten wir uns bei der wünschenswerten Reform der EU-Verträge auf einen Zwischenschritt konzentrieren, der die EU effizienter und stärker macht. Deshalb unterstützt die FDP den Ansatz des Berichts, auf der Grundlage der bestehenden Verträge Verbesserungen herbeizuführen. Die Teile zu Außen- und Sicherheitspolitik, institutionellen Reformen und Transparenz werden von den Freien Demokraten vollumfänglich unterstützt.
Allerdings lehnen die Freien Demokraten eine eigene Haushaltskapazität für den Euro-Währungsraum und die Bestrebungen, eigene Steuern zu erheben, ab. Der Haushalt der EU ist schuldenfrei und soll es auch bleiben, am Verschuldungsverbot der EU muss festgehalten werden. Daher hat sich die FDP im EP bei der Endabstimmung enthalten.

Γραπτές ερωτήσεις 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ 
Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Απαντήσεις σε ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ 
Απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών προς την ΕΚΤ και τις ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος  
- P8_DCL(2015)0044 - Άκυρη  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-09-2015
Λήξη προθεσμίας : 07-12-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 172 - 08-12-2015
Γραπτή δήλωση σχετικά με τη διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ σε τρομοκρατικές οργανώσεις  
- P8_DCL(2015)0005 - Άκυρη  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-02-2015
Λήξη προθεσμίας : 09-05-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 65 - 11-05-2015

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων 

Δηλώσεις συμμετοχής βουλευτών σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από τρίτους