Γεώργιος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πολιτικές ομάδες

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 06.10.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής

Μέλος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
 • 16.09.2009 / 05.10.2009 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

534

Νέες ψυχότροπες ουσίες (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.9)

Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.39)

Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(9.12)

Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(11.6)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

3

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

3

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

9

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2011

LIBE
05-03-2013 LIBE_AD(2013)500655

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011: απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500658

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500657

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2011

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500656

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500654

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500653

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500652

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2011

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500648

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2011

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500644

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών

CULT
14-07-2011 CULT_AD(2011)462837

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

4

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (2011/2897(RSP))

07-12-2011 B7-0687/2011

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δασοπυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

816

Μεταρρύθμιση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία - Κατάργηση θρησκευτικών και αντικατάσταση μητρικής γλώσσας

17-04-2014 E-005155/2014 Επιτροπή

Μεταρρύθμιση στην ευρωπαϊκή πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες

17-04-2014 E-005153/2014 Επιτροπή

Υπερβολικά ψηλές τιμές των φαρμάκων στην Κύπρο

23-12-2013 E-014467/2013 Επιτροπή

Πρόβλημα φοροδιαφυγής στην Κύπρο

23-12-2013 E-014466/2013 Επιτροπή

Καθυστερήσεις στην είσπραξη κρατικών εσόδων στην Κύπρο

23-12-2013 E-014465/2013 Επιτροπή

Bitcoin

23-12-2013 E-014464/2013 Επιτροπή

Αξιολόγηση υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος "Πολιτισμός"

23-12-2013 E-014437/2013 Επιτροπή

Παράνομος στοιχηματισμός στην Ευρώπη - Αύγουστος 2011

23-12-2013 E-014436/2013 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων