Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ

Πολιτικές ομάδες

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Αναφορών
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Αναφορών

Μέλος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Επιτροπή Αναφορών

Αναπληρώτρια

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

21

Πρόγραμμα «Erasmus για όλους» (συζήτηση)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(15)

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (συζήτηση)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(16)

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012 (συζήτηση)

10-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-10(4)

Δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen)

21-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-21(7.12)

Απειλείται το πρόγραμμα ERASMUS; (συζήτηση)

25-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-25(12)

Εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων (συζήτηση)

02-02-2012 P7_CRE-REV(2012)02-02(5)

Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (συζήτηση)

15-11-2011 P7_CRE-REV(2011)11-15(17)

Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (συζήτηση) (2)

15-11-2011 P7_CRE-REV(2011)11-15(17)

Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (συζήτηση)

16-12-2010 P7_CRE(2010)12-16(2)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

4

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2008

PETI
07-10-2009 A7-0020/2009

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

6

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών

FEMM
18-10-2012 A7-0340/2012

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης

FEMM
26-07-2011 A7-0291/2011

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία

FEMM
27-07-2010 A7-0237/2010

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

3

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση που έχει αναληφθεί από κοινού από διάφορα κράτη μέλη

FEMM
18-12-2013 FEMM_AD(2013)522834

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ): η συνεισφορά του ΕΙΤ σε μία πιο καινοτόμο Ευρώπη

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489612

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489609

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο – όλα τα τμήματα

CULT
05-10-2011 CULT_AD(2011)467204

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την κινητικότητα και την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020

PETI
25-05-2011 PETI_AD(2011)462744

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

1

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

25

VP/HR - Διάθεση των χημικών όπλων της Συρίας

17-01-2014 E-000443/2014 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010779/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010778/2013 Συμβούλιο

Ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κλείσιμο του ελληνικού Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοτηλεόρασης

12-06-2013 E-006826/2013 Επιτροπή

Euronews στα ελληνικά

25-04-2013 E-004627/2013 Επιτροπή

Αυτοδίκαιη αργία δημοσίων λειτουργών

03-04-2013 P-003751/2013 Επιτροπή

Ορίζοντας 2020 - Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

12-07-2012 E-006952/2012 Επιτροπή

Εργαλείο κατάταξης U-Multirank

20-04-2012 E-004120/2012 Επιτροπή

U-Multirank (πολυδιάστατο παγκόσμιο σύστημα κατάταξης των πανεπιστημίων)

11-04-2012 E-003668/2012 Επιτροπή

Horizon 2020 - Cultural heritage

29-02-2012 E-002343/2012 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων