Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
 • Γεώργιος
  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
 • Ελλάδα
 • Ημερομηνία γέννησης: 13 Οκτωβρίου 1954, Christos Ierapetras Ημερομηνία θανάτου: 27 Φεβρουάριος 2015

Πολιτικές ομάδες

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Μέλος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αναπληρωτής

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Προϋπολογισμών

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

194

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(12)

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A7-0242/2014 - Markus Pieper)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.31)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Artemis (A7-0203/2014 - Paul Rübig)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.75)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Clean Sky (A7-0210/2014 - Paul Rübig)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.76)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.77)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου (A7-0202/2014 - Paul Rübig)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.78)

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (A7-0200/2014 - Paul Rübig)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.79)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

31

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

43

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

REGI
20-12-2012 A7-0398/2012

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

10

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

REGI
12-02-2014 REGI_AD(2014)524560

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

BUDG
22-01-2014 BUDG_AD(2014)524600

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514867

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον προϋπολογισμό 2014 - Εντολή για τριμερή διάλογο

REGI
04-06-2013 REGI_AD(2013)508173

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

BUDG
16-11-2012 BUDG_AD(2012)496444

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα

REGI
20-09-2012 REGI_AD(2012)491318

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2013

REGI
31-05-2012 REGI_AD(2012)486122

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

CONT
30-05-2012 CONT_AD(2012)480662

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των καταστροφών: ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας

REGI
22-06-2011 REGI_AD(2011)464790

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) - Εκτίμηση της επιτευχθείσας προόδου και νέες προκλήσεις

REGI
27-07-2010 REGI_AD(2010)442787

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

6

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

REGI
02-10-2013 REGI_AD(2013)519472

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

REGI
27-09-2012 REGI_AD(2012)492590

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

CONT
01-03-2012 CONT_AD(2012)480660

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα III, Επιτροπή

REGI
29-02-2012 REGI_AD(2012)478709

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών

REGI
28-04-2010 REGI_AD(2010)431009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

REGI
18-03-2010 REGI_AD(2010)431070

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

10

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θανατική ποινή στην Ιαπωνία

15-02-2012 RC-B7-0089/2012

  Motion for a resolution on Death penalty in Japan

13-02-2012 B7-0090/2012

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον πρόσφατο σεισμό στην Αϊτή

09-02-2010 RC-B7-0072/2010/αναθ. 1

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη

18-01-2010 B7-0031/2010

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009

14-09-2009 B7-0044/2009

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

132

Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη

06-03-2014 O-000046/2014 Επιτροπή

VP/HR - Διάθεση των χημικών όπλων της Συρίας

17-01-2014 E-000443/2014 Επιτροπή

Επίπεδο πληρωμών στις 31 Δεκεμβρίου 2013

10-01-2014 E-000217/2014 Επιτροπή

Επίπεδο πληρωμών στις 30 Νοεμβρίου 2013

16-12-2013 E-014160/2013 Επιτροπή

Επίπεδα πληρωμών στις 31 Οκτωβρίου 2013

06-11-2013 E-012567/2013 Επιτροπή

Επίπεδο πληρωμών από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013

01-10-2013 E-011168/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010779/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010778/2013 Συμβούλιο

Επίπεδο πληρωμών από τις 31 Ιουλίου 2013

03-09-2013 E-009846/2013 Επιτροπή

Επίπεδο πληρωμών στις 30 Ιουνίου 2013

08-07-2013 E-008097/2013 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων