Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ

Πολιτικές ομάδες

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 14.07.2009 / 29.05.2013 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)
 • 30.05.2013 / 30.06.2014 : - (Ελλάδα)

Μέλος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Αλιείας
 • 16.09.2009 / 10.09.2013 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ
 • 19.01.2012 / 10.09.2013 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Αλιείας

Αναπληρωτής

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Ανάπτυξης
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Ανάπτυξης
 • 11.09.2013 / 30.06.2014 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

107

Μέλι (συζήτηση)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(12)

Μέλι (συζήτηση) (2)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(12)

Μέλι (συζήτηση) (3)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(12)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

4

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

15

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 827/2004 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εισαγωγής τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού (Τhunnus obesus), καταγωγής Βολιβίας, Καμπότζης, Ισημερινής Γουινέας, Γεωργίας και Σιέρα Λεόνε και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1036/2001

PECH
20-12-2013 A7-0475/2013

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

DEVE
03-03-2014 DEVE_AD(2014)528175

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

DEVE
19-12-2013 DEVE_AD(2013)524698

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος

DEVE
13-04-2011 DEVE_AD(2011)460764

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης»

PECH
05-03-2010 PECH_AD(2010)431046

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

13

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση

DEVE
30-05-2013 DEVE_AD(2013)507953

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα

DEVE
30-05-2013 DEVE_AD(2013)507951

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας [για την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1198/2006 και του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 861/2006 και του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. XXX/2011 για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

ENVI
06-12-2012 ENVI_AD(2012)489647

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

PECH
20-06-2012 PECH_AD(2012)487807

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής – Θεμελιώδης ανακοίνωση

DEVE
22-05-2012 DEVE_AD(2012)483813

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη λήψη ορισμένων μέτρων κατά των χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, με στόχο τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων

DEVE
28-03-2012 DEVE_AD(2012)483471

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

DEVE
29-02-2012 DEVE_AD(2012)480770

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο πλευρών

DEVE
06-12-2011 DEVE_AD(2011)473931

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη νέου Πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

DEVE
23-03-2011 DEVE_AD(2011)458582

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

DEVE
27-10-2010 DEVE_AD(2010)448875

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

10

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων

09-02-2011 B7-0114/2011

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009

15-09-2009 RC-B7-0039/2009

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009

14-09-2009 B7-0044/2009

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

4

Γραπτή δήλωση σχετικά με την αναγνώριση της πολλαπλής χημικής ευαισθησίας και της ηλεκτρουπερευαισθησίας στη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση των Ασθενειών και των Σχετικών Προβλημάτων Υγείας (ICD)

12-03-2012 P7_DCL(2012)0014 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Raül ROMEVA i RUEDA , Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-03-2012
Λήξη προθεσμίας : 14-06-2012
Αριθμός υπογραφόντων : 188 - 14-06-2012

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα ψάρια ως κοινό αγαθό

30-11-2011 P7_DCL(2011)0047 Εγκριθείσα

Λεπτομέρειες

Guido MILANA , Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 30-11-2011
Λήξη προθεσμίας : 29-03-2012
Ημερομηνία έγκρισης : 18-04-2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2012)0129
Αριθμός υπογραφόντων : 390 - 29-03-2012

Γραπτή δήλωση σχετικά με την χειροπρακτική

14-06-2010 P7_DCL(2010)0046 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Κυριάκος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ , Satu HASSI , Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 14-06-2010
Λήξη προθεσμίας : 14-10-2010
Αριθμός υπογραφόντων : 72 - 15-10-2010

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον αγώνα κατά της απώλειας της βιοποικιλότητας

19-04-2010 P7_DCL(2010)0028 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Sandrine BÉLIER , Anne DELVAUX , Gerben-Jan GERBRANDY , Karin KADENBACH , Κρίτων ΑΡΣΕΝΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 19-04-2010
Λήξη προθεσμίας : 09-09-2010
Αριθμός υπογραφόντων : 157 - 09-09-2010

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

209

Ρύπανση υπόγειων υδάτων στη Β.Α Χαλκιδική από τις δραστηριότητες της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός"

23-04-2014 E-005269/2014 Επιτροπή

Αποστράγγιση του Στρατωνικού όρους από τις δραστηριότητες της "Ελληνικός Χρυσός"

23-04-2014 E-005268/2014 Επιτροπή

Πώληση των μετοχών του ΟΛΘ κατά παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις

23-04-2014 E-005267/2014 Επιτροπή

"Κουρεύει" αιφνιδιαστικά η ελληνική κυβέρνηση τις εγγυημένες τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά

17-04-2014 E-005107/2014 Επιτροπή

Η άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση στη Lamda Development

17-04-2014 E-005106/2014 Επιτροπή

Οικονομική ενίσχυση των κατοίκων της Κεφαλονιάς

17-04-2014 E-005105/2014 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων