Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

Πολιτικές ομάδες

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

  • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Μέλος

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Αναπληρωτής

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

76

NAIADES II: Ένα πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (συζήτηση)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(6)

Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug) (ψηφοφορία)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(8.10)

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (συζήτηση)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(17)

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (συζήτηση) (2)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(17)

Άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ευρώπη (συζήτηση)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(14)

Kατασκευή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων (συζήτηση)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

09-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-09(25)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

2

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

4

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα

TRAN
23-01-2013 A7-0394/2012

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

3

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

TRAN
19-06-2013 TRAN_AD(2013)510526

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας [για την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1198/2006 και του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 861/2006 και του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. XXX/2011 για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

ENVI
06-12-2012 ENVI_AD(2012)489647

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Τροπολογία του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX)

AFET
18-01-2011 AFET_AD(2011)448907

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

5

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία

07-05-2012 RC-B7-0223/2012

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία

02-05-2012 B7-0226/2012

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη

14-09-2011 RC-B7-0513/2011

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δασοπυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση για την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού και της σχολικής βίας

10-09-2012 P7_DCL(2012)0028 Περατώθηκε με πλειοψηφία

Λεπτομέρειες

Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 10-09-2012
Λήξη προθεσμίας : 17-01-2013
Ημερομηνία έγκρισης : 17-01-2013
Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 των Πρακτικών της 04-02-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 385 - 17-01-2013

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας

09-05-2011 P7_DCL(2011)0025 Εγκριθείσα

Λεπτομέρειες

Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-05-2011
Λήξη προθεσμίας : 29-09-2011
Ημερομηνία έγκρισης : 29-09-2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2011)0432
Αριθμός υπογραφόντων : 381 - 29-09-2011

Γραπτή δήλωση σχετικά με τις ηρωικές προσπάθειες των εργαζομένων και των πυροσβεστών στον πυρηνικό σταθμό Fukushima Daiichi

09-05-2011 P7_DCL(2011)0023 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Νίκη ΤΖΑΒΕΛΑ , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ , Fiorello PROVERA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-05-2011
Λήξη προθεσμίας : 15-09-2011
Αριθμός υπογραφόντων : 156 - 16-09-2011

Προτάσεις για πράξεις της Ένωσης

1

Πρόταση για πράξη της Ένωσης σχετικά σχετικά με εθελοντικούς κανόνες επισήμανσης όσον αφορά πληροφορίες που συνδέονται με την καταλληλότητα των τροφίμων για χορτοφάγους ή ακραιφνείς χορτοφάγους

27-11-2013 B7-0401/2013

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

140

Oι διαδικασίες χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων crowdfunding και business angels στην ΕΕ

07-01-2014 E-000058/2014 Επιτροπή

Παράνομες υιοθεσίες και εξαφανίσεις παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

07-11-2013 E-012599/2013 Επιτροπή

Aνακοίνωση πακέτου εκδημοκρατισμού της Tουρκίας-Επαναλειτουργία Θεολογικής Σχολής της Xάλκης

28-10-2013 E-012233/2013 Επιτροπή

Συγκεκριμένη δράση για την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού και της σχολικής βίας

16-09-2013 E-010389/2013 Επιτροπή

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης αύξησης του αριθμού των Σύρων προσφύγων

05-09-2013 P-009896/2013 Επιτροπή

VP/HR - Καταπολέμηση του φαινομένου της πειρατείας

09-07-2013 E-008222/2013 Επιτροπή

Αποποινικοποίηση του αδικήματος της δυσφήμησης

18-06-2013 O-000070/2013 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων