Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Πολιτικές ομάδες

 • 14.07.2009 / 30.05.2011 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος
 • 31.05.2011 / 31.05.2011 : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη - Μέλος
 • 01.06.2011 / 30.06.2014 : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 14.07.2009 / 11.11.2010 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)
 • 12.11.2010 / 13.06.2011 : - (Ελλάδα)
 • 14.06.2011 / 10.09.2012 : Δημοκρατική Συμμαχία (Ελλάδα)
 • 11.09.2012 / 02.06.2013 : - (Ελλάδα)
 • 03.06.2013 / 30.06.2014 : Δράση (Ελλάδα)

Μέλος

 • 16.07.2009 / 28.09.2011 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες

Αναπληρωτής

 • 16.07.2009 / 30.05.2011 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 16.09.2009 / 30.05.2011 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν
 • 12.10.2009 / 30.05.2011 : Ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση
 • 22.06.2011 / 18.01.2012 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 29.09.2011 / 18.01.2012 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

40

Άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ευρώπη (συζήτηση)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(14)

Απαλλαγή 2011: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(13)

Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συζήτηση)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(11)

Απαλλαγή 2011

16-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-16(13)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

18

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου

CONT
03-06-2013 A7-0189/2013

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

CONT
24-04-2013 CONT_AD(2013)505992

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

3

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ

ECON
11-06-2012 ECON_AD(2012)483695

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)

ENVI
30-05-2012 ENVI_AD(2012)485944

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

ECON
13-03-2012 ECON_AD(2012)478650

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

10

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απειλή της μικροβιακής αντοχής για τη δημόσια υγεία

20-10-2011 B7-0538/2011

Πρόταση ψηφίσματος on smoke-free environments

23-11-2009 B7-0164/2009

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009

15-09-2009 RC-B7-0039/2009

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δασοπυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση των εγκλημάτων τιμής

19-04-2010 P7_DCL(2010)0027 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ , Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 19-04-2010
Λήξη προθεσμίας : 09-09-2010
Αριθμός υπογραφόντων : 85 - 09-09-2010

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

152

Συμβατότητα του διαγωνισμού ΤΑΙΠΕΔ για το Ελληνικό

23-04-2014 E-005220/2014 Επιτροπή

Νέος νόμος για τη χρηματοδότηση των ελληνικών κομμάτων

23-04-2014 E-005219/2014 Επιτροπή

Διαδικασίες του διαγωνισμού ΤΑΙΠΕΔ για το Ελληνικό

23-04-2014 E-005218/2014 Επιτροπή

Όροι του διαγωνισμού ΤΑΙΠΕΔ για το Ελληνικό

23-04-2014 E-005217/2014 Επιτροπή

Τροπολογία σχετικά με την χορήγηση δανείων στα ελληνικά κόμματα

23-04-2014 E-005216/2014 Επιτροπή

Ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας

23-04-2014 E-005215/2014 Επιτροπή

Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας παίρνει νέο δάνειο χωρίς να έχουν εξυπηρετηθεί παλαιότερα χρέη

31-03-2014 E-003964/2014 Επιτροπή

Εκ των υστέρων ουσιώδης αλλαγή των όρων του διαγωνισμού για το Ελληνικό

31-03-2014 P-003938/2014 Επιτροπή

Επιπτώσεις του PSI στα φυσικά πρόσωπα ομολογιούχους ελληνικού δημοσίου

17-01-2014 P-000426/2014 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων