Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτικές ομάδες

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Δημοκρατικό Κόμμα (Κύπρος)

Μέλος

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Αναπληρώτρια

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, τη Νορβηγία, στη ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και στη ΜΚΕ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

311

Υγεία των ζώων (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.3)

Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.4)

Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.36)

Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

2

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

8

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις γυναίκες με αναπηρία

FEMM
14-10-2013 A7-0329/2013

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων – ως αντίδραση στην κρίση

EMPL
25-07-2012 A7-0263/2012

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

10

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012)

FEMM
29-11-2013 FEMM_AD(2013)519746

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)

EMPL
07-10-2013 EMPL_AD(2013)516703

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας

FEMM
03-09-2013 FEMM_AD(2013)514686

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον διακρατικό κοινωνικό διάλογο

FEMM
30-05-2013 FEMM_AD(2013)508172

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020)

FEMM
24-09-2012 FEMM_AD(2012)489559

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού

FEMM
11-05-2011 FEMM_AD(2011)462614

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση

FEMM
03-02-2011 FEMM_AD(2011)452884

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση 2010 για την υλοποίηση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για τα έτη 2007-2013

EMPL
03-12-2010 EMPL_AD(2010)450880

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον αντίκτυπο της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών

FEMM
01-10-2010 FEMM_AD(2010)443122

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής: Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών

LIBE
28-04-2010 LIBE_AD(2010)439890

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

13

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013

EMPL
27-11-2013 EMPL_AD(2013)519793

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (2015)

FEMM
25-10-2013 FEMM_AD(2013)519683

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2012 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα

FEMM
23-10-2013 FEMM_AD(2013)516980

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον

EMPL
18-10-2013 EMPL_AD(2013)514576

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

EMPL
22-02-2013 EMPL_AD(2013)502072

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2011 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής

FEMM
05-09-2012 FEMM_AD(2012)491350

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017

EMPL
31-05-2012 EMPL_AD(2012)483792

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ετήσια Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών της στην στρατηγικής σημασίας πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

FEMM
01-03-2012 FEMM_AD(2012)478445

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ (2010)

FEMM
20-09-2011 FEMM_AD(2011)467074

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

32

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Πακιστάν: πρόσφατα κρούσματα διώξεων

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα

11-12-2013 RC-B7-0563/2013

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

11-12-2013 RC-B7-0561/2013

  Motion for a resolution on situation in Sri Lanka

09-12-2013 B7-0574/2013

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Proposition de résolution sur Situation en République Centrafricaine

09-12-2013 B7-0571/2013

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

6

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη δημιουργία Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα αναπηρίας

16-01-2014 P7_DCL(2014)0007 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 16-01-2014
Λήξη προθεσμίας : 16-04-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 125 - 17-04-2014

Γραπτή δήλωση σχετικά με την βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων στις γυναίκες

13-01-2014 P7_DCL(2014)0003 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 13-01-2014
Λήξη προθεσμίας : 13-04-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 151 - 14-04-2014

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών εμφάνισης μη μεταδοτικών ασθενειών στα νησιά

13-01-2014 P7_DCL(2014)0002 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 13-01-2014
Λήξη προθεσμίας : 13-04-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 61 - 14-04-2014

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση της διδασκαλίας των νομικών

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , Antonyia PARVANOVA , Νικόλαος ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-09-2013
Λήξη προθεσμίας : 09-12-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 58 - 10-12-2013

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία των παιδιών σε περιπτώσεις απαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διαφορών σχετικά με την επιμέλεια

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , Antonyia PARVANOVA , Νικόλαος ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-09-2013
Λήξη προθεσμίας : 09-12-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 10-12-2013

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης στο θέμα της καρδιακής ανακοπής

12-03-2012 P7_DCL(2012)0011 Εγκριθείσα

Λεπτομέρειες

Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , João FERREIRA , Jim HIGGINS , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-03-2012
Λήξη προθεσμίας : 14-06-2012
Ημερομηνία έγκρισης : 14-06-2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2012)0266
Αριθμός υπογραφόντων : 395 - 14-06-2012

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

536

Σχετικά με την ερώτησή μου αρ. E-014065/2013

23-04-2014 E-005427/2014 Επιτροπή

Σε σχέση με την ερώτησή μου αρ. E-000010/2014

23-04-2014 E-005426/2014 Επιτροπή

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις Vs Επενδύσεις

23-04-2014 E-005425/2014 Επιτροπή

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις Vs Επενδύσεις

23-04-2014 E-005424/2014 Συμβούλιο

Βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

23-04-2014 E-005423/2014 Επιτροπή

Βελτίωση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των ΜΜΕ μέσω της ΕΤΕπ

23-04-2014 E-005422/2014 Συμβούλιο

Προστασία προσωρινά υψηλών καταθέσεων και πέραν των 100 000 ευρώ

23-04-2014 E-005421/2014 Συμβούλιο

Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στα κράτη μέλη της ΕΕ

15-04-2014 E-004771/2014 Επιτροπή

.Υψηλό κόστος παράδοσης δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου

15-04-2014 E-004770/2014 Επιτροπή

Τυχερά παιχνίδια σε απ' ευθείας σύνδεση και προστασία ανηλίκων

15-04-2014 E-004769/2014 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων