Spyros DANELLIS : 7η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Πολιτικές ομάδες 

 • 08-10-2009 / 30-06-2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 08-10-2009 / 30-06-2014 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)

βουλευτές 

 • 21-10-2009 / 19-01-2010 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 21-10-2009 / 28-03-2012 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρωτής 

 • 19-10-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 19-10-2009 / 30-06-2013 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατίας
 • 18-01-2010 / 18-01-2012 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 27-03-2012 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

all-activities 

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας 
Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής 
Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών  
- A7-0379/2013 -  
-
TRAN 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης 
Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τον Μεσογειακό Νότο μετά την «Αραβική Άνοιξη»  
- AGRI_AD(2012)478392 -  
-
AGRI 

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης 
Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 περί σύστασης κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) νέας γενιάς, όσον αφορά την παράταση της κοινής επιχείρησης έως το 2024  
- TRAN_AD(2013)522993 -  
-
TRAN 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
- TRAN_AD(2013)513286 -  
-
TRAN 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη  
- TRAN_AD(2012)483496 -  
-
TRAN 

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις) 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017) 
** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με τις ποδηλατικές διαδρομές  
- P7_DCL(2013)0005 - Άκυρη  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Σπύρος ΔΑΝΕΛΛΗΣ , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15-04-2013
Λήξη προθεσμίας : 15-07-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 104 - 15-07-2013
Γραπτή δήλωση σχετικά με τη θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία  
- P7_DCL(2011)0037 - Εγκριθείσα  
Σπύρος ΔΑΝΕΛΛΗΣ , Maria Da Graça CARVALHO , Κυριάκος ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ , Alyn SMITH , Giommaria UGGIAS  
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2011
Λήξη προθεσμίας : 19-01-2012
Ημερομηνία έγκρισης : 19-01-2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2012)0016
Αριθμός υπογραφόντων : 388 - 19-01-2012

Δηλώσεις 

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων