Νικόλαος ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ

Πολιτικές ομάδες

 • 14.10.2009 / 30.06.2014 : Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 14.10.2009 / 30.06.2014 : Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός - Γ. Καρατζαφέρης (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 25.11.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Μέλος

 • 21.10.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Αναφορών
 • 21.10.2009 / 24.11.2009 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 • 21.10.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Αναφορών

Αναπληρωτής

 • 21.10.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Αλιείας
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Αλιείας
 • 03.03.2014 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

449

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A7-0282/2013 - Alain Cadec)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.15)

Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.4)

Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.7)

Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.18)

Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.20)

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα (A7-0063/2014 - Niki Tzavela)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.26)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

4

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

8

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013

PETI
19-02-2014 A7-0131/2014

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια στρατηγική για την αλιεία στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο πέλαγος

PECH
25-06-2013 A7-0234/2013

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης

AFET
14-05-2013 A7-0173/2013

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011

PETI
17-07-2012 A7-0240/2012

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη - Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, των θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ

PECH
24-04-2013 PECH_AD(2013)505985

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2011

PECH
21-02-2013 PECH_AD(2013)502009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα

PETI
21-09-2012 PETI_AD(2012)489496

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (2013)

PETI
22-03-2012 PETI_AD(2012)480596

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, ιδίως στο χώρο της Μεσογείου

AFET
19-03-2012 AFET_AD(2012)478516

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

26

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

04-02-2014 B7-0148/2014

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0451/2013

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία

11-06-2013 B7-0305/2013

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα

20-11-2012 B7-0523/2012

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία (2012/2550(RSP))

07-03-2012 B7-0134/2012

  Motion for a resolution on Tunisia, the Case of Zacharia Bouguira

12-12-2011 B7-0712/2011

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Women's rights in Afganistan and Pakistan

12-12-2011 B7-0702/2011

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση της διδασκαλίας των νομικών

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , Antonyia PARVANOVA , Νικόλαος ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-09-2013
Λήξη προθεσμίας : 09-12-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 58 - 10-12-2013

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προστασία των παιδιών σε περιπτώσεις απαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διαφορών σχετικά με την επιμέλεια

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Αντιγόνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , Antonyia PARVANOVA , Νικόλαος ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-09-2013
Λήξη προθεσμίας : 09-12-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 10-12-2013

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη γενοκτονία των Αρμενίων στην Τουρκία πριν από 95 χρόνια

17-05-2010 P7_DCL(2010)0042 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Andreas MÖLZER , Mario BORGHEZIO , Philip CLAEYS , Νικόλαος ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 17-05-2010
Λήξη προθεσμίας : 17-09-2010
Αριθμός υπογραφόντων : 33 - 09-09-2010

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

654

Προενταξιακή βοήθεια στην Tουρκία

20-03-2014 E-003271/2014 Επιτροπή

Διεκδικήσεις της Τρόικα στον γαλακτοκομικό κλάδο

20-03-2014 E-003270/2014 Επιτροπή

Κόστος της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ

20-03-2014 E-003269/2014 Επιτροπή

.Επενδύσεις

20-03-2014 E-003268/2014 Επιτροπή

Παραχώρηση Δημόσιας Περιουσίας Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου

18-03-2014 E-003198/2014 Επιτροπή

Παρατυπίες στην χρήση κοινοτικών κονδυλίων στην τέως Ανατολική Γερμανία

14-03-2014 E-003055/2014 Επιτροπή

Δικτυακή λογοκρισία στην Τουρκία

14-02-2014 E-001692/2014 Επιτροπή

Κατασκευή νέου εργοστασίου Δ.Ε.Η.

12-02-2014 E-001470/2014 Επιτροπή

Χρήση του όρου "Republic of Macedonia" σε site της Επιτροπής

11-02-2014 E-001426/2014 Επιτροπή

Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για πρόγνωση σεισμών

04-02-2014 E-001099/2014 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων