Βοηθοί διαπιστευμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Βοηθοί

βουλευτές

Ο διαπιστευμένος βοηθός είναι εγκαταστημένος σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο ή Στρασβούργο) και συνάπτει απευθείας με το Κοινοβούλιο σύμβαση εργασίας διεπόμενη από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ο τοπικός βοηθός είναι εγκαταστημένος σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσλαμβάνεται δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει με τον βουλευτή και η οποία διέπεται από το εσωτερικό δίκαιο του κράτους αυτού.