Διατρέχω τον πίνακα

Βουλευτές ανά κράτος μέλος και πολιτική ομάδα  

Κράτος
ΕΛΚ S&D ΕΣΜ ALDE GUE/NGL Verts/ALE EFDD ΕΕΕ NI Σύνολο
Βέλγιο  4  4  4  6  2  1  21 
Βουλγαρία  7  4  2  4  17 
Τσεχία  7  4  2  4  3  1  21 
Δανία  1  3  3  3  1  1  1  13 
Γερμανία  34  27  6  4  8  13  1  1  2  96 
Εσθονία  1  1  3  1  6 
Ιρλανδία  4  1  1  1  4  11 
Ελλάδα  5  4  1  6  5  21 
Ισπανία  17  14  8  10  5  54 
Γαλλία  20  12  7  5  6  6  15  3  74 
Κροατία  5  2  1  2  1  11 
Ιταλία  13  31  4  3  1  14  6  1  73 
Κύπρος  1  2  1  2  6 
Λετονία  4  1  1  1  1  8 
Λιθουανία  3  2  1  3  1  1  11 
Λουξεμβούργο  3  1  1  1  6 
Ουγγαρία  12  4  2  3  21 
Μάλτα  3  3  6 
Κάτω Χώρες  5  3  2  7  3  2  4  26 
Αυστρία  5  5  1  3  4  18 
Πολωνία  22  5  18  1  2  3  51 
Πορτογαλία  8  8  1  4  21 
Ρουμανία  13  13  2  3  1  32 
Σλοβενία  5  1  1  1  8 
Σλοβακία  6  4  3  13 
Φινλανδία  3  2  2  4  1  1  13 
Σουηδία  4  6  2  3  1  4  20 
Ηνωμένο Βασίλειο  2  19  19  1  1  6  17  4  3  72 
ΕΕ   217  186  75  68  52  52  41  37  22  750