Svetoslav Hristov MALINOV : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Visa Information System (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) BG  
 

В съответствие с динамиката на съвременния живот и честите пътувания на гражданите подкрепих реформирането на Визовата информационна система (ВИС). Това е инструмент, използван от правоприлагащите органи за регистрация и проверка на лицата, които кандидатстват за виза, за да влязат на територията на Шенгенското пространство.
С новия регламент се цели по-голяма сигурност на външните граници на Европейския съюз, като това ще се постигне чрез: 1) Повишаване на сигурността на процедурата за издаване на визи за краткосрочен престой чрез автоматични проверки на подадените заявления спрямо други системи за сигурност. 2) Включване на визите за дългосрочен престой и разрешителните за пребиваване във ВИС. 3) Съхраняване на копия от страницата с биометричните данни от документите за пътуване на кандидатстващите за виза, като по този начин ще е възможно връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. 4) По-добро взаимодействие между Европол и правоприлагащите органи в конкретната страна, тъй като достъпът им до ВИС ще бъде отразен в регламента.
Така приет, регламентът е втората стъпка, след поправките на Визовия кодекс, от реформата за обща визова политика на Европейския съюз. Повече от всякога е необходимо да защитим европейските граждани, като им гарантираме, че лицата, които влизат на територията на ЕС, не представляват заплаха за тяхната сигурност.

2018 Report on Turkey (A8-0091/2019 - Kati Piri) BG  
 

За съжаление, през последните години наблюдаваме отстъпление на Турция по отношение на изпълнението на критериите за членство в Европейския съюз. Ето защо подкрепих позицията на Европейския парламент за прекратяване на преговорите. Обръщам внимание, че това няма да има само символична стойност, а би означавало прекратяване и на финансирането по предприсъединителните фондове.
Процесът на отдалечаване на Турция от европейската ѝ перспектива за членство тече повече от година и половина и по този въпрос мнението на мнозинството евродепутати в Парламента се припокрива с позицията на председателя на Европейската комисия. В момента Турция не отговоря на критериите за водене на преговори и всеки може да се запознае с фактите за това, посечени в резолюцията (чистки в администрацията, незаконно задържане на журналисти, преследване на опозиционни фигури и др.).
При все това Съюзът трябва да остане ангажиран с политическия и демократичен диалог със страната в духа на добросъседски партньорски отношения и при спазването на Споразумението за бежанците. Споразумението по никакъв начин няма да бъде накърнено. Европейският съюз ще продължи да подкрепя финансово Турция по този въпрос и ние сме благодарни на южната ни съседка, че изпълнява своите задължения. С Турция си оставаме добри съседи, но на този етап нищо повече.

Exchange of information on third country nationals and European Criminal Records Information System (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) BG  
 

Днес гласувахме обновяването и допълването на ECRIS – Европейската информационна система за регистрите за съдимост. Електронният регистър спомага за обмена на информация между държавите членки при гарантиране на поверителността и неприкосновеността на данните. Обхватът на настоящия регламент се разширява, така че да се включат и разпоредби за гражданите на трети държави.
Целта е да се създаде равенство пред националните системи по отношение на гражданите на ЕС и гражданите на трети държави. Чрез реформирането на ECRIS се стремим към намаляване на административната тежест, и разбира се, най-вече към по-голяма сигурност за гражданите на ЕС.

European Solidarity Corps programme (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) BG  
 

На тази пленарна сесия в Страсбург гласувахме още един важен доклад за програмата “Европейски корпус за солидарност”, която надгражда една от най-успешните инициативи на ЕС за младежите в Европа, а именно Европейската доброволческа служба. Корпусът бе обявен за един от законодателните приоритети на Съюза от председателя на Европейската комисия Юнкер през 2016 г., бе лансиран през 2018 г. и има за цел до 2020 г. да мобилизира 100 хиляди европейци на възраст между 18 и 30 години, които да се включат в хуманитарни, социални, екологични и други доброволчески инициативи с европейско измерение.
Младежи от всички страни членки ще могат като европейски граждани да допринесат както за местната общност, така и за своето личностно и професионално развитие. Акцентът е поставен върху солидарността като основна ценност за младите европейци, а програмата има за фокус и страни извън Европейския съюз. Предложението, което гласувахме на 12 март, ще бъде реализирано в рамките на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.

State of EU-Russia political relations (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) BG  
 

Във вторник Парламентът прие резолюция (402 „за“, 163 „против“ и 89 „въздържал се“), която прави оценка на новите политически отношения между ЕС и Русия. Тя няма задължителен характер, но има много тежък символичен характер, защото това е краят на мандата на сегашните представители на европейските граждани и показва тяхната позиция.
Текстът е категоричен – Русия не може да се смята за наш стратегически партньор. Бъдещото ни сътрудничество ще е само в конкретни сфери на интереси, подобно на това с много други трети страни. Тази резолюция трябва да бъде разбирана в съчетание с предишната относно пропагандата срещу ЕС, в която Русия е посочена като основен източник на тази пропаганда. Няма никакво съмнение, че Русия е източникът на дезинформация в европейските държави, и което е по-важното – това не само се признава на думи, но и вече се отделят средства за противодействие.
Винаги съм бил част от голямото мнозинство в Европейския парламент, което подкрепя санкциите срещу Русия и следи за стриктното им спазване. Днешното гласуване затвърди още веднъж това мнозинство и неговата ясна позиция, че държи на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Отношенията ни с Русия могат да се основават единствено на международното право, демокрацията, правата и свободите на човека, мирното разрешаване на конфликти.

Mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) BG  
 

Свободният вътрешен пазар предлага конкуренция, възможности за развитие на бизнес и сигурност при движението на стоки и услуги. Днес гласувахме за опростени процедури, премахване на търговски бариери и най-вече улесняване на достъпа до пазара за определени продукти.
Принципът на взаимно признаване гарантира свободното движение на стоки или казано по друг начин, ако един продукт законно се продава на пазара в една държава членка, то той има достъп до пазара и на друга. Новите правила имат за цел да опростят процедурите, оценката на стоките от компетентните национални органи да се извършва бързо и ефективно, като се избягва произволна дискриминация. Въвеждането им ще задължи държавите членки ясно да обосноват случаите, когато ограничават достъпа до техните пазари (например при съмнения за безопасността и здравето на потребителя), и ще повиши доверието и трансграничното сътрудничество.
Несправедливи решения и дискриминираща бюрокрация могат да усложнят бизнеса в друга страна от ЕС. Затова всеки гражданин или предприятие може напълно безплатно да използва услугите на СОЛВИТ – европейската платформа, която в рамките на 10 седмици ще се свърже с компетентните органи и ще се опита да реши проблема. Функционирането на вътрешния пазар е наша споделена отговорност, за да подобрим условията за бизнес и да гарантираме сигурността и избора на потребителите.

Common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) BG  
 

Това безспорно е добрата новина от Страсбург тази седмица, която обаче не е успех за България. Защо е този парадокс? Държавата ще получи над 1,5 милиарда евро повече от европейските фондове за сближаване и намаляване на неравенството и изостаналостта на своите региони. На фона на общото намаляване на средствата, ние получаваме сериозно увеличение. Това е категорично доказателство, че България не е скъсила дистанцията и продължава да изостава от повечето развити европейски държави.
Опасявам се, че ще сме „абонирани“ за тези фондове и през следващите години. Истината е, че нямаме конкуренция в борбата за тези средства. Можем да убедим всекиго в това колко е нисък стандартът на живот в България и колко са ни необходими тези пари. Най-слабо развитите региони в ЕС са в Северозападна България. Допуснахме грешката нашата държава да се движи на различни скорости и без европейска помощ не можем да се справим сами. Надявам се в бъдеще тези средства да ни бъдат отказвани с аргумента, че вече нямаме нужда от тях, както нямат нужда и повечето държави членки.

Insurance of motor vehicles (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) BG  
 

На 13 февруари в пленарна зала гласувахме измененията на европейските правила за застраховката „Гражданска отговорност“ на превозните средства. Тази застраховка е изключителна важна, както за притежателите на МПС, така и за всички останали, участващи в движението по пътищата, които биха могли да пострадат при произшествие.
Последната актуализация на Директивата относно застраховката „Гражданска отговорност“ беше преди 10 години, така че определено има нужда от подобрения, за да се отрази днешната действителност. С тези поправки се цели да се защитят правата на пострадалите при пътно-транспортно произшествие, осуетяване на ползването на коли без застраховки, както и еднаквото отношение към притежателите на полици от различни държави – членки на ЕС.
Шофирането без застраховка се превръща във все по-сериозен проблем, което води до повишаване на застрахователните премии както на неизрядните, така и на изрядните шофьори. Новото законодателство позволява на страните членки да осъществяват трансгранични проверки чрез технологии за разпознаване на регистрационния номер на автомобила, и при нужда, да налагат санкции. С новите правила ще се гарантира, че минималните застрахователни суми съответстват на променящата се икономическа действителност, както и че пострадалите в пътно произшествие ще получат реално обезщетението си за причинени телесни или имуществени вреди.

Roma integration strategies (B8-0098/2019) BG  
 

Гласуването на този текст в пленарна зала е поредното доказателство, че въпросът как успешно да приобщим ромите в нашето общество не е само български, а общоевропейски проблем. Със сигурност особен успех в България няма, а споровете се изострят периодично с наближаването на избори. Свидетели сме на политическо говорене, което не предлага решения, а цели да спечели влияние от създаването на напрежение и противопоставянето на една обществена група срещу друга. Повтаря се грозният сценарий пенсионери срещу хора с увреждания, само че сега е „българи срещу цигани“.
Винаги съм твърдял, че образованието ще извади тези хора от мизерията и зависимостите, и продължавам да работя в тази насока. Ето защо подкрепям предложенията за ясни и обвързващи цели, срокове и показатели за мониторинг срещу преждевременното напускане на училище.

Sustainable use of pesticides (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) BG  
 

Преди десет години в ЕС се прие Директивата относно устойчивата употреба на пестициди, която да снижи рисковете за човешкото здраве и последиците върху околната среда. Сега е повече от ясно, че ЕС трябва да действа бързо, за да гарантира реалното намаляване на зависимостта от пестициди.
Ето защо на 12 февруари подкрепих, заедно с голямо мнозинство от колегите ми евродепутати, доклад за прилагането на въпросната Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди. С това гласуване държавите – членки на ЕС са призовани да бъдат активни и отговорни в залагането на цели за краткосрочно и дългосрочно намаляване на селскостопанската употреба на пестициди. Всяка страна членка следва да съставя ясно определени годишни цели за намаляването им и да прилага естествени пестициди в случаите, когато това е възможно. Целта е през 2020 година употребата на продукти за защита на растенията да няма никакви вредни за човека и природата последствия.

Contact