Tonino PICULA : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Interpretation of Rule 32(5), first subparagraph, second indent of the Rules of Procedure HR  
 

Podržao sam ovaj prijedlog.

Protocol to the EU-Denmark Agreement on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum and 'Eurodac' (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HR  
 

Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije od 2006. obuhvaća i primjenu dijelova Eurodaca „povezanih s Dublinskom konvencijom”. Međutim, pristup tijela kaznenog progona, koji je bio novi element preinake Uredbe o Eurodacu u usporedbi s izvornim sustavom Eurodaca (Uredba Vijeća (EZ) br. 2725/2000), dosad nije bio uređen navedenim Sporazumom.
Proširenjem odredbi o kaznenom progonu iz Uredbe (EU) br. 603/2013 na Dansku omogućilo bi se tijelima kaznenog progona Danske da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje su druge države sudionice unijele i pohranile u bazu podataka Eurodaca kad žele utvrditi identitet ili dobiti dodatne informacije o osobi koju se sumnjiči za teško kazneno djelo ili terorizam ili o žrtvi. S druge strane, tijelima kaznenog progona svih ostalih država sudionica, bilo drugih država članica EU-a bilo pridruženih zemalja, omogućilo bi se da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje je Danska unijela i pohranila u bazu podataka Eurodac u iste svrhe.
Podržavam stav izvjestitelja i potvrdu ovog Sporazuma.

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) HR  
 

Program Obzor Europa od velike je važnosti za Odbor za razvoj zbog doprinosa koji može pružiti u provedbi ciljeva održivog razvoja. Već je više puta prepoznata važnost uloge istraživanja i inovacija u pogledu ispunjavanja društvenih i gospodarskih izazova, te posebno u novom Europskom konsenzusu o razvoju donesenom u lipnju 2017.
Važno je osigurati da Obzor Europa bude otvoren dionicima u zemljama u razvoju u smislu sudjelovanja u projektima i aktivnostima te pristupa rezultatima projekata. Sudjelovanje zemalja u razvoju u sadašnjem programu Obzor 2020. smanjilo se u odnosu na prethodni okvirni program te u program Obzor Europa treba dodati posebne odredbe kako bi se ojačala njegova dimenzija međunarodne suradnje.
Osim toga, ključno je osigurati da se prioriteti i obveze EU-a u području vanjske i razvojne politike uzimaju u obzir, posebno kada je riječ o klimatskim promjenama, biološkoj raznolikosti te učinkovitosti resursa i energije.
Podržavam ovaj prijedlog.

Programme implementing Horizon Europe (A8-0410/2018 - Christian Ehler) HR  
 

EU je i dalje najveći proizvođač znanstvenih publikacija u svijetu. U usporedbi sa SAD-om i u određenoj mjeri s Kinom, EU slijedi „model decentralizirane izvrsnosti” prema kojem su resursi raspršeni na veći broj istraživača i istraživačkih institucija. Drugi je problem činjenica da u mnogim zemljama EU-a javni sektor u istraživanje ulaže ispod svake granice prihvatljivih iznosa te zato ne nudi dovoljno privlačne uvjete za najbolje istraživače. Navedeni čimbenici doprinose relativnoj neprivlačnosti Europe u svjetskom nadmetanju za nadarene znanstvenike.
Europi su potrebni visokokvalificirani i otporni ljudski resursi u području istraživanja i inovacija koji se mogu lako prilagoditi sadašnjim i budućim izazovima, primjerice velikim demografskim promjenama u Europi, te pronaći održiva rješenja za te izazove.
Europa je znanstvena sila s oko 1,8 milijuna istraživača koji rade na tisućama sveučilišta te u tisućama istraživačkih centara i vodećih svjetskih poduzeća. Međutim, procjenjuje se da će EU do 2027. trebati osposobiti i zaposliti najmanje milijun novih istraživača kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi o povećanju ulaganja u istraživanje i inovacije. Ta je potreba posebno izražena u neakademskom sektoru.
Zbog toga podržavam ovo izvješće.

Market surveillance and compliance of products (A8-0277/2018 - Nicola Danti) HR  
 

Slobodno kretanje robe najrazvijenija je od četiriju temeljnih sloboda. Taj se stup temelji na povjerenju potrošača: europski potrošači moraju moći vjerovati da su proizvodi koje kupuju sigurni i sukladni, bez obzira na to tko ih je proizveo, u kojoj ih državi članici kupe i na koji način (tradicionalna kupnja ili kupnja putem interneta).
Tržišna prisutnost proizvoda koji nisu sukladni zakonodavstvu Unije o usklađivanju podriva povjerenje potrošača u kvalitetu, sigurnost, zaštitu i pogodnost za okoliš proizvoda koji se nalaze na tržištu, čime se ugrožava dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Time se u opasnost potrošače i druge javne interese, a poduzeća koja poštuju propise stavlja u podređeni položaj u odnosu na konkurenciju.
Postoje jasni dokazi da samo prikladan, učinkovit i koordinirani nadzor tržišta u EU-u može odgovoriti na te izazove i osigurati da do krajnjih potrošača dolaze samo sigurni i sukladni proizvodi.
S obzirom na to da je „Paket za sigurnost potrošačkih proizvoda i nadzor tržišta” nažalost i dalje blokiran u Vijeću, za Europsku uniju sve hitnija postaje potreba da može računati na djelotvoran i ažurirani zakonodavni okvir o nadzoru tržišta i poštovanju sukladnosti proizvoda na jedinstvenom tržištu.
U tom pogledu nacrt izvješća koji predlaže izvjestitelj podržava i jača glavne odredbe prijedloga Komisije. Podržavam njegovo stajalište i ovo izvješće.

Promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) HR  
 

Dobrobit potrošača je ugrožena ako, zahvaljujući dominantnom položaju, platforme zavladaju informacijama, izborom i cijenama, te ako određeni minimalni standardi pravednosti i transparentnosti nisu zajamčeni. Štoviše, nedostatak transparentnosti i pravna nesigurnost u ekonomiji platformi, uključujući u odnosima između poslovnih subjekata, može umanjiti povjerenje potrošača u internetsku ekonomiju.
Ovom bi se Uredbom stoga trebala poboljšati pravednost i transparentnost za poslovne korisnike na platformama, ali bi se trebalo imati na umu i da se poduzetim mjerama mora zajamčiti pristup potrošača konkurentnom, pravednom i transparentnom internetskom ekosustavu. Konkretno, jedan od utvrđenih problema jest učestala diskriminacija poslovnih korisnika koji konkuriraju određenim proizvodima na internetskim platformama koji se potrošačima pojavljuju kao zadane opcije. To se posebno odnosi na slučajeve kada sama internetska platforma pruža određenu uslugu, a da pritom ne obavijesti potrošače o tome da na platformi postoje primjenjive alternative.
Stoga se u članku 6. utvrđuje da platforme koje prodaju robu ili usluge konkurentne onima koje pružaju poslovni korisnici trebaju omogućiti potrošačima da pri prvom korištenju te platforme odaberu koju robu ili usluge će koristiti kao zadane opcije. Potrošaču bi trebalo omogućiti i da uopće ne odabere zadanu opciju.
Slažem se sa stajalištem izvjestiteljice i podržavam ovo izvješće.

Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) HR  
 

Podržavam ovo izvješće i postignuti kompromis. Tekst o kojem smo glasovali nije savršen, ali predstavlja značajan napredak u odnosu na trenutno stanje. Ne smijemo pristati na kompromise kada je u pitanju ravnopravnost svih naših građana, pa tako ni kad su u pitanju proizvodi koje kupuju i konzumiraju.

Transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) HR  
 

Nakon brojnih skandala povezanih s hranom, Uredbom (EZ) br. 178/2002 uspostavljena je neovisna Europska agencija za sigurnost hrane čija je odgovornost znanstvena procjena rizika. Tijela Unije, ponajprije Komisija, odgovorna su za upravljanje rizikom. Danas se sigurnost hrane u Uniji smatra najboljom na svijetu. Komisija je provjerom primjerenosti utvrdila da Uredba ispunjava ciljeve osiguravanja visoke razine sigurnosti hrane i usklađivanja unutarnjeg tržišta.
Široko rasprostranjeno nepovjerenje u genetski modificirane organizme i s njima povezani herbicid glifosat dovelo je do javnih kontroverzi u pogledu herbicida i pesticida općenito, koji su postali tema europske građanske inicijative. Komisija je na temelju uspjeha te građanske inicijative zaključila da je potrebno ojačati povjerenje javnosti u procjenu rizika te se obvezala na odgovarajući zakonodavni prijedlog.
Podržavam stajalište izvjestiteljice i pozive na dodatno unapređenje ovog prijedloga.

Supplementary protection certificate for medicinal products (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HR  
 

Sustav EU-a u pogledu svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove uveden je 1992. i njime se pruža dodatna zaštita slična patentu za farmaceutske proizvode koji podliježu odobrenju za stavljanje na tržište u trajanju do pet godina nakon isteka patenta. Njime se nastoji nadoknaditi gubitak zaštite patenta zbog dugog vremena čekanja na odobrenje za stavljanje dotičnog proizvoda na tržište, čime se osigurava da farmaceutska industrija uživa razdoblje stvarne zaštite, dovoljne kako bi se pokrili troškovi ulaganja u istraživanje i potaknule inovacije u EU-u.
U Strategiji jedinstvenog tržišta Komisije najavljena je procjena mogućeg izuzeća od zaštite na temelju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u EU-u u cilju povećanja konkurentnosti proizvođača generičkih i biosličnih lijekova s poslovnim nastanom u EU-u te uklanjanja nedostataka u tržišnom natjecanju s kojima se oni mogu suočiti u odnosu na proizvođače koji se nalaze izvan EU-a u pogledu pristupa izvoznim tržištima na kojima ne postoji zaštita na temelju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i pravodobnog ulaska na tržišta EU-a nakon isteka svjedodžbe o dodatnoj zaštiti.
Podržavam stajalište izvjestiteljice i kompromisne prijedloge koje predlaže.

Space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) HR  
 

Europa mora biti sposobna za samostalno ispunjavanje svojih potreba i pružanje sigurnosti u takvom strateškom sektoru te imati razumijevanja kao pouzdan sugovornik na međunarodnoj razini.
Siguran i zajamčen pristup satelitskim komunikacijama neophodan je alat za aktere u sigurnosti. Agregiranje i dijeljenje tih ključnih sigurnosnih resursa na razini Unije jača Uniju koja štiti svoje građane. Proračun dodijeljen za GOVSATCOM čini se nedovoljnim za pokrivanje mogućeg zahtjeva, kao i za upravljanje operacijama i korištenje europske infrastrukture.
Kibernetička sigurnost svemirske i zemaljske infrastrukture ključna je za jamčenje kontinuiteta u radu sustavâ, njihove djelotvornosti u kontinuiranom izvođenju zadataka i pružanju potrebnih usluga.
Stoga je nužno planirati posebnu transverzalnu aktivnost i utvrditi odgovorni subjekt nadležan za nadzor aspekata kibernetičke sigurnosti na integriran način. Pri zaštiti specifičnih potreba, u skladu s općim navodima koje su definirala europska tijela koja nadziru aspekte kibernetičke sigurnosti te uključivanjem drugih dionika, bitno je definirati politike i operativne postupke te osigurati da se usklađeno provode u različitim komponentama.
Podržavam stajalište izvjestitelja i ovo izvješće.

Contact