Marijana PETIR : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Eurojust-Denmark Agreement on judicial cooperation in criminal matters (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR  
 

Sporazum o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Danske potreban je s obzirom na „lisabonizaciju” Eurojusta kojom se Odluka Vijeća 2002/187/PUP stavlja izvan snage i zamjenjuje Uredbom (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust).
Danska je izrazila želju za daljnjim sudjelovanjem u aktivnostima Eurojusta te će imati status koji se primjenjuje na odnos države članice i treće zemlje. Sporazum s Danskom je važan kako bi se zajamčilo daljnje sudjelovanje Danske u strukturi Eurojusta, sudjelovanje u schengenskom prostoru, financiranju Eurojusta, očuvanju zajedničkog područja pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a te primjena nadležnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Suda te iz toga razloga podržavam ovaj Sporazum.
Važno je napomenuti da je zajedničko nadzorno tijelo Eurojusta dalo 28. ožujka 2019. pozitivno mišljenje o odredbama Sporazuma koje se odnose na zaštitu podataka. Danska će primjenjivati Direktivu (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu osobnih podataka koji se razmjenjuju u skladu sa Sporazumom, prihvatiti posebne odredbe o zaštiti podataka i priznati važnu ulogu Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Coordination of social security systems (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HR  
 

Oko 14 milijuna stanovnika EU-a (mobilni radnici, nezaposleni i ekonomski neaktivni građani) ne žive u svojoj domovini. Kako bi im se osigurale socijalne i zdravstvene koristi na koje imaju pravo, nužna je koordinacija između sustava socijalne sigurnosti država članica. Međutim, postojeći propisi više ne odražavaju promjene nacionalnih sustava socijalne sigurnosti i sudske prakse Europskog suda pravde.
Prijedlog Europske komisije iz prosinca 2016. teži uspostaviti koherentan režim za koordinaciju naknada za dugoročnu skrb i pojasniti pristup ekonomski neaktivnih građana socijalnim koristima. Predlaže nove aranžmane za koordinaciju naknada za nezaposlene kako bi se poboljšalo traženje posla te odredbe za koordinaciju obiteljskih naknada, kao što su naknade za roditeljski dopust. Prijedlog također nastoji ojačati administrativna pravila o koordinaciji socijalne sigurnosti za upućene radnike. Međutim, ne namjerava se mijenjati postojeća pravila o izvozu dječjih naknada, unatoč zahtjevima nekoliko dionika.
Upravo zbog ovog posljednjeg glasovala sam za odgodu donošenja ovoga akta jer je loš, a posebno u dijelu dječjih doplataka jer hrvatske radnike i njihovu djecu u drugim državama članicama dovodi u diskriminirajući položaj.

CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) HR  
 

Podupirem Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila jer je jedan od ciljeva klimatskog i energetskog okvira EU-a do 2030. smanjivanje emisija stakleničkih plinova unutar EU-a od najmanje 40 % u usporedbi s razinama iz 1990. Ako se taj plan želi u potpunosti ispuniti, uz izbjegavanje troškova i ozbiljnih učinaka klimatskih promjena, svi sektori moraju dati doprinos te ovaj prijedlog upravo to adresira.
Sektor cestovnog prometa od ključne je važnosti za smanjivanje emisija stakleničkih plinova i dekarbonizaciju gospodarstva EU-a. Laka vozila već su uključena u ograničavanje emisija, a 2017. predloženo je zakonodavstvo kojim bi se s time nastavilo i nakon 2020. Sam prijedlog je u skladu s angažmanom Unije na globalnoj razini radi ostvarivanja ambicioznih klimatskih ciljeva iz sporazuma sklopljenog u Parizu na 21. zasjedanju Konferencije stranaka UN-a (COP21).
Budući da se njime rješavaju pitanja koja se odnose na vodeći tehnološki i inovacijski položaj automobilske industrije EU-a, prijedlog je u skladu s Obnovljenom strategijom industrijske politike, u kojoj se ističe da je moderna i konkurentna automobilska industrija ključna za gospodarstvo EU-a. Nadalje, poticanjem uvođenja novih tehnologija za uštedu goriva, prijedlog pridonosi ostvarivanju ciljeva Unije u pogledu otvaranja radnih mjesta i rasta.

Promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) HR  
 

Podupirem Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu jer se time osigurava da direktiva pokriva sve relevantne prakse nabave te podržava bolju usklađenost i veći tržišni utjecaj politika javnih nabava u državama članicama. Direktiva određuje definiciju čistih lakih vozila na temelju kombiniranog praga emisija onečišćujućih tvari i CO2 te utvrđuje minimalne ciljeve nabave na razini država članica, a u slučaju teških teretnih vozila na temelju alternativnih goriva do usvajanja delegiranog akta.
Javne nabave i dalje su relevantne kao poticaj na strani potražnje, uključujući i na području teretnih transportnih vozila gdje još nema zakonskih zahtjeva za smanjenje emisija CO2. Trenutno je potrošnja i potražnja vrlo niska: u 2017. u 16 država članica udio električnih vozila na baterije u registracijama novih automobila bio je manji od 1 %, a u 10 država članica bio je manji od 0,5 %.
Prijedlog se nadovezuje na Europsku strategiju Komisije za mobilnost s niskim emisijama, koja je usvojena u srpnju 2016. godine. Ona potvrđuje da se, kako bi se ispunile obveze koje je EU preuzeo na COP21 održanom u Parizu 2015., dekarbonizacija prometnog sektora mora ubrzati.

Use of digital tools and processes in company law (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) HR  
 

Podržavam Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava jer će ponuditi jednostavnija i manje opterećujuća rješenja i mogućnosti za poduzeća te time generirati uštede i budući rast.
Ovaj paket reforme trgovačkih društava EU-a sastoji se od dvije direktive, koje izmjenjuju Direktivu (EU) 2017/1132. Jedan od prijedloga mijenja ga u odnosu na korištenje digitalnih alata i procesa u pravu trgovačkih društava, a drugi u pogledu prekograničnih konverzija, spajanja i podjela poduzeća. Ovim prijedlogom se slijedi Strategija Komisije za digitalno jedinstveno tržište (od svibnja 2015.), u kojoj je navedeno da će se ponuditi jednostavnija i manje opterećujuća pravila za poduzeća, uključujući pružanje digitalnih rješenja dostupnih posebno u vezi s registracijom tvrtki. Nova pravila o digitalnoj registraciji tvrtki trebala bi generirati uštede za poduzeća u iznosu od 42 do 84 milijuna eura godišnje. Prema procjenama Komisije, u EU-u trenutno postoji oko 24 milijuna tvrtki, od kojih je oko 80 % društava s ograničenom odgovornošću te će im ove promjene donijeti benefite.

Cross-border conversions, mergers and divisions (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) HR  
 

Podržavam Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela jer je potrebno olakšati prekograničnu mobilnost tvrtki kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti jedinstvenog tržišta EU-a, jednog od najvećih uspjeha Unije.
U travnju 2018. predložena je revizija i ažuriranje pravila o trgovačkim društvima te je uveden paket prijedloga o digitalnim alatima i procesima u pravu trgovačkih društava te o prekograničnim konverzijama, spajanjima i podjelama. Što se tiče prekogranične mobilnosti, tvrtke koje žele preseliti svoje registrirane urede između država članica trenutno se moraju oslanjati na nacionalne zakone. Međutim, zakoni su često nespojivi i više od polovice država članica ne daje nikakva posebna pravila koja dopuštaju prekograničnu mobilnost. Direktiva uvodi sveobuhvatne postupke za prekogranične konverzije, podjele i predviđa dodatna pravila o prekograničnim spajanjima društava s ograničenom odgovornošću koja su osnovana u državi članici EU-a.
Direktivom se utvrđuju postupci koji će štititi zakonitost prekograničnih operacija u okviru svih dotičnih nacionalnih pravnih redova te istodobno osigurati da su zaposlenici i dioničari na odgovarajući način obaviješteni o očekivanom učinku operacije. Štoviše, predviđa skup zaštitnih mjera kako bi se zaštitili dioničari i zaposlenici, kao i vjerovnici određene tvrtke.

European Defence Fund (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) HR  
 

U razdoblju koje je obilježeno pojavom novih prijetnji, kao što su hibridni i kibernetički napadi, EU treba zajedno preuzeti veću odgovornost za svoju sigurnost.
Prijedlogom bi se pomoglo da se izbjegne velika rascjepkanost sektora obrane izvan nacionalnih granica i značajno dupliciranje koje rezultira neučinkovitošću koja sprječava ekonomiju razmjera. Uspostava Europskog fonda za obranu za razdoblje od 2021. do 2027. godine potaknula bi konkurentnost i inovacijski kapacitet europske obrambene industrije i tehnološke baze te tako doprinijela strateškoj autonomiji Unije. Osim toga, ovaj bi Fond promicao suradnju između država članica i pridonio uštedi troškova u proizvodnji interoperabilnih i naprednih obrambenih tehnologija i opreme.
Međutim, važno je zabraniti radnje koje bi mogle rezultirati tehnologijama kao što su takozvani „roboti ubojice”. Jedno od mogućih rješenja mogla bi biti temeljita ex-ante provjera.

Exposures in the form of covered bonds (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) HR  
 

Podupirem dogovor postignut trijalogom, ali ne i ostale amandmane Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica jer će povećati sigurnost za ulagače i otvoriti nove mogućnosti, posebno tamo gdje su tržišta manje razvijena.
Pokrivene obveznice su financijski instrumenti potpomognuti zasebnim fondom imovine – obično hipotekom ili javnim dugom – na koji ulagači imaju povlašteno potraživanje u slučaju neuspjeha izdavatelja. Pokrivene obveznice su učinkovit izvor financiranja gospodarstva koje investitorima osigurava visoku razinu sigurnosti.
Predložena direktiva definira pokrivene obveznice kao dužničke obveze izdane od strane kreditnih institucija i osigurane na temelju ograđenog fonda sredstava kojima su vlasnici obveznica izravno upravljali kao povlaštenim vjerovnicima. Direktiva, u kontinuitetu s ovom tradicijom, dopušta kreditnim institucijama samo izdavanje pokrivenih obveznica.
Predloženi okvir pruža zajedničku definiciju pokrivenih obveznica, definira strukturna obilježja instrumenta, definira zadaće i odgovornosti za nadzor pokrivenih obveznica, utvrđuje pravila kojima se dopušta korištenje oznake „europske prekrivene obveznice” te jača uvjete za dodjelu povlaštenog bonitetnog tretmana pokrivenim obveznicama u okviru propisa o kapitalnim zahtjevima.

Covered bonds and covered bond public supervision (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) HR  
 

Podupirem dogovor postignut trijalogom, ali ne i ostale amandmane Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica jer će povećati sigurnost za ulagače i otvoriti nove mogućnosti, posebno tamo gdje su tržišta manje razvijena.
Pokrivene obveznice su financijski instrumenti potpomognuti zasebnim fondom imovine – obično hipotekom ili javnim dugom – na koji ulagači imaju povlašteno potraživanje u slučaju neuspjeha izdavatelja. Pokrivene obveznice su učinkovit izvor financiranja gospodarstva koje investitorima osigurava visoku razinu sigurnosti. Predložena direktiva definira pokrivene obveznice kao dužničke obveze izdane od strane kreditnih institucija i osigurane na temelju ograđenog fonda sredstava kojima su vlasnici obveznica izravno upravljali kao povlaštenim vjerovnicima. Direktiva, u kontinuitetu s ovom tradicijom, dopušta kreditnim institucijama samo izdavanje pokrivenih obveznica.
Predloženi okvir pruža zajedničku definiciju pokrivenih obveznica, definira strukturna obilježja instrumenta, definira zadaće i odgovornosti za nadzor pokrivenih obveznica, utvrđuje pravila kojima se dopušta korištenje oznake „europske prekrivene obveznice” te jača uvjete za dodjelu povlaštenog bonitetnog tretmana pokrivenim obveznicama u okviru propisa o kapitalnim zahtjevima.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) HR  
 

Podržavam Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU jer su održiva infrastruktura, istraživanje, inovacije i digitalizacija, mala i srednja poduzeća i društvena ulaganja i vještine važni za daljnje prosperitetno gospodarstvo EU-a.
Ovaj program se sastoji od Fonda InvestEU, Savjetodavnog čvorišta InvestEU-a i InvestEU Porta te objedinjuje mnoštvo dostupnih financijskih programa i proširuje uspješan model investicijskog plana za Europu kako bi se dodatno potaknulo otvaranje novih radnih mjesta, ulaganje i inovacije. InvestEU omogućava jamstvo iz proračuna EU-a za potporu investicijama i pristupu financiranju u EU s ciljem pokretanja dodatnih 650 milijardi eura dodatnih ulaganja.
InvestEU će objediniti cjelokupno financiranje iz proračuna EU-a u obliku zajmova i jamstava u jedinstveni okvir i moći će oblikovati strategiju EU-a za rješavanje trajnih nedostataka u ulaganjima u Uniji u sektorima kao što su novi modeli mobilnosti, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, istraživanje i inovacije, digitalizacija, obrazovanje i vještine, socijalna ekonomija i infrastruktura, kružno gospodarstvo, prirodni kapital, klimatsko djelovanje ili stvaranje i rast malih i srednjih poduzeća i to je razlog zašto podržavam ovaj prijedlog.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14E115
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14E115
  1047 Brussels
   
  Contact data: