Jadwiga WIŚNIEWSKA : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Aviation safety with regard to the UK's withdrawal from the Union (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) PL  
 

Zagłosowałam za porozumieniem dotyczącym zapewnienia podstawowych połączeń lotniczych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Jednym z moich priorytetowych celów jest możliwie jak największe zredukowanie negatywnego wpływu brexitu na Polaków. Wprowadzenie wyżej wymienionych zasad złagodzi zakłócenia łączności lotniczej dla pasażerów i ładunków między UE i Wielką Brytanią. Dzięki temu zarówno państwa, jak i linie lotnicze zyskają dodatkowy czas na dostosowanie przepisów i działań do nowej sytuacji. Dzięki temu zapobiegniemy zbędnemu chaosowi na rynku lotniczym.

Establishing contingency measures in the field of social security coordination following the UK's withdrawal from the EU (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) PL  
 

Poparłam ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie brexitu, ponieważ, niezależnie od sytuacji politycznej, bezpieczeństwo obywateli jest najważniejsze. Celem tego wniosku jest złagodzenie negatywnych skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Zabezpieczono tu kwestie dotyczące statusu obywateli państw trzecich, włącznie z zapewnieniem, że ich prawa będą chronione na mocy obowiązujących przepisów. W razie potrzeby przepisy mające na celu ochronę obywateli będą działać nawet z mocą wsteczną.

A Europe that protects: Clean air for all (B8-0156/2019) PL  
 

Wstrzymałam się od głosu podczas głosowania nad projektem rezolucji „Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich”. Uważam, że kwestie ochrony środowiska powinny być priorytetowe w XXI wieku. Mimo wszystko nie mogę poprzeć rezolucji, która wzywa do rezygnacji z wykorzystywania węgla do 2050 r.
Polska energetyka oparta jest w głównej mierze na węglu. Jeśli chcemy czystego środowiska, to dajmy również szansę krajom, które mają mix energetyczny obciążony węglem. Musimy stawiać na badania, innowacje, postarać się o odpowiednie finansowanie dla regionów przechodzących transformację klimatyczną, w szczególności dla regionów węglowych, takich jak mój region – Śląsk.

Adapting Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency, by reason of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) PL  
 

Zagłosowałam za projektem decyzji, ponieważ miał na celu techniczne dostosowanie prognozowanych wielkości zużycia energii w Unii Europejskiej w 2030 roku oraz odzwierciedlenie obrazu Unii jako wspólnoty 27 państw członkowskich. Proces brexitu zmierza ku końcowi, niezwykle istotne jest więc dostosowanie wszelkich planów działania UE do zmniejszonej liczby państw członkowskich. Podejmowane w ramach polityki energetycznej działania są szczególnie ważne dla rozwoju UE, dlatego konieczne jest prawidłowe i precyzyjne określenie prognoz zużycia energii pierwotnej i końcowej dla 27 państw członkowskich i uchwalenie niniejszej decyzji przed terminem, w którym prawo Unii przestanie wiązać Zjednoczone Królestwo.

The future of the LGBTI List of Actions (2019-2023) (B8-0127/2019) PL  
 

Wdrażanie agresywnej edukacji seksualnej w szkołach, ze szczególnym naciskiem na kwestie osób homoseksualnych oraz wszelkich metod antykoncepcyjnych, a także promowanie ruchów LGBTI to tylko niektóre założenia rezolucji przedstawionej przez Komisję Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Członkowie komisji lamentują nad rzekomym brakiem ogólnounijnej ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, podczas gdy moim zdaniem jest to postulat ingerujący we wszystkie sfery działalności Unii. Wszystkim obywatelom powinno się zapewnić równość wobec prawa, jednak stanowczo sprzeciwiam się przyznawaniu przywilejów uwarunkowanych preferencjami seksualnymi, do których wprowadzenia dążą twórcy tej rezolucji. Moim obowiązkiem jest ochrona polskich dzieci przed wszechobecną i agresywną indoktrynacją ruchów LGBTI, dlatego nie poparłam uchwalenia tej rezolucji.

Common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL  
 

Sprawozdanie Novakov/Krehl w sprawie wspólnych przepisów funduszy europejskich jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtujących zasady polityki spójności na kolejny okres siedmiu lat. Wspólne zasady dotyczące funduszy europejskich i zarządzanie nimi stanowią dla mojego kraju priorytet i są jednym z najważniejszych czynników kreowania rozwoju w UE, dlatego głosowałam za poparciem sprawozdania. Z zadowoleniem przyjmuję elementy, takie jak zwiększony budżet w stosunku do propozycji KE, wyższe poziomy dofinansowania, wyższe zaliczki, utrzymanie zasady n+3, utrzymanie całej koperty narodowej dla środków transferowanych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” czy uwzględnienie podziału statystycznego NUTS 2 według klasyfikacji z 2016 r. Jednak z niezadowoleniem wskazuję na niekorzystne elementy, które upolityczniają politykę spójności i warunkują dostęp do środków od spełnienia zasad horyzontalnych, które nie są bezpośrednio powiązane z podstawowym celem polityki spójności, jakim jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami. Artykuł 6a na temat zasad horyzontalnych zobowiązuje państwa członkowskie wdrażające politykę spójności do przestrzegania Karty Praw Podstawowych czy zasad ideologii genderowej. Ten sam artykuł proponuje rezygnację z inwestycji w produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, składowanie lub spalanie paliw kopalnych. Inne niekorzystne zapisy to także wiązanie polityki spójności w nieuzasadniony sposób z wdrażaniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, działaniem Prokuratury Europejskiej czy też warunek transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Experiencing backlash in women’s rights and gender equality in the EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019) PL  
 

Stanowczo nie zgadzam się z głównymi założeniami i kluczowymi elementami tej rezolucji z kilku powodów. Dlatego że zmierza ona do ograniczenia wolności słowa poprzez wezwanie do potępienia krytyki konwencji stambulskiej. Ponadto potępia ukierunkowanie polityki równościowej na politykę macierzyńską i rodzinną, co jest koronnym dowodem na to, iż macierzyństwo ma przeszkadzać kobiecie w rozwoju zawodowym. Z czym absolutnie nie mogę się zgodzić. Rezolucja zawiera też skandaliczne wezwanie do uznania ochrony życia poczętego za dezinformację, co mogłoby prowadzić do ograniczenia działalność ruchów prolife. Stanowczo nie zgadzam się z założeniem rezolucji jakoby aborcja czy prawa mniejszości seksualnych mogły być rozumiane jako pogorszenie praw kobiet. Dlatego też głosowałam przeciw tej rezolucji.

EU Anti-Fraud Programme (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) PL  
 

Program zwalczania nadużyć finansowych ma dwa ogólne cele: ochronę interesów finansowych UE oraz wsparcie współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego. Program zawiera jednak kontrowersyjne regulacje w zakresie ochrony budżetu Unii w przypadku niedociągnięć rządów prawa w państwach członkowskich. Brak doprecyzowania przepisów stwarza możliwość interpretacji prawa na niekorzyść państw członkowskich. Dlatego też wstrzymałam się od głosu nad tym sprawozdaniem.

Union Civil Protection Mechanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL  
 

Poparłam sprawozdanie zmieniające decyzję w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Poprzedni akt budził wiele zastrzeżeń, zwłaszcza jeśli chodzi o poszerzenie kompetencji UE, właściwość państw członkowskich oraz kwestie budżetowe. Nowy mechanizm zarządzania kryzysowego o nazwie rescEU będzie uruchamiany tylko w ostateczności, gdy środki podjęte na szczeblu krajowym okażą się niewystarczające dla ochrony ludności przed różnymi rodzajami klęsk.

Minimum requirements for water reuse (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) PL  
 

Zaproponowane rozporządzenie określa minimalne standardy jakości dla regenerowanej wody, która ma być używana m.in. do nawadniania upraw spożywczych. Rozporządzenie nie gwarantuje jednak w wystarczającym zakresie bezpieczeństwa żywności, co może prowadzić do zagrożenia zdrowia ludzi. Ponadto narusza ono zasadę pomocniczości i proporcjonalności. Podobne cele można osiągać w oparciu o środki krajowe lub regionalne, które są bardziej dostosowane do poszczególnych warunków środowiskowych. Z tego względu wstrzymałam się od głosu nad tym rozporządzeniem.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M113
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M113
  1047 Brussels
   
  Contact data: