Adam SZEJNFELD : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Framework for screening of foreign direct investments into the European Union (A8-0198/2018 - Franck Proust) PL  
 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym elementem rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, dlatego słusznie Unia Europejska jest jednym z najbardziej otwartych systemów inwestycyjnych na świecie. Niestety, niektóre działania podejmowane przez inwestorów z państw trzecich mogą zagrażać bezpieczeństwu Wspólnoty. Uzasadniony niepokój mogą budzić niektóre inwestycje dotyczące wybranych branż, sektorów czy nawet pojedynczych przedsiębiorstw, szczególnie jeżeli dotyczą sfery bezpieczeństwa czy porządku publicznego.
Nowe ramy monitorowania inwestycji na poziomie UE mają zapewnić większą przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów i rządów krajowych. Będą się opierać na krajowych mechanizmach kontroli funkcjonujących już w 12 państwach członkowskich i nie wpłyną na zdolność krajów UE do przyjmowania nowych mechanizmów kontroli lub funkcjonowania bez takich krajowych mechanizmów. Jeśli chodzi o decyzje dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ramy europejskie utrzymają niezbędny poziom elastyczności krajowej. To do państw członkowskich należy ostatnie słowo podczas każdej kontroli inwestycji.
Jednakże należy bacznie uważać, aby inicjatywa dotycząca BIZ nie stała się antykonkurencyjnym narzędziem w ręku zwolenników stosowania protekcjonizmu w państwach członkowskich Wspólnoty.

Mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) PL  
 

Jednym z głównych przepisów umożliwiających niezakłócony handel towarami w UE – w przypadku braku szczegółowych przepisów unijnych – jest zasada wzajemnego uznawania, zgodnie z którą towary wprowadzone legalnie do obrotu w jednym państwie członkowskim mogą być sprzedawane w innym państwie członkowskim. Aby wyeliminować szereg niedociągnięć w stosowaniu tej zasady, Komisja zaproponowała przegląd obecnych przepisów przyjętych w 2008 r.
Nowe przepisy zobowiązywałyby państwa członkowskie do jasnego uzasadniania przypadków, w których ograniczają one dostęp do swoich rynków. Ocena towarów przez właściwe organy krajowe będzie szybsza i skuteczniejsza. Nowa procedura rozwiązywania problemów będzie oparta na sieci SOLVIT koordynowanej przez Komisję, co doprowadzi do szybszego rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami a organami krajowymi. Zostaną usprawnione szkolenia i współpraca między organami krajowymi, m.in. punktami kontaktowymi ds. produktów. Komisja opracuje niewiążące wskazówki dotyczące stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz przegląd orzecznictwa w zakresie nadrzędnych względów interesu publicznego (na które można się powołać, aby uniemożliwić wprowadzenie towarów na rynek krajowy). Przygotowany zostanie także orientacyjny i niewyczerpujący wykaz towarów objętych rozporządzeniem.
Wszystkie te elementy wpływają pozytywnie na handel towarami na rynku wewnętrznym, dlatego też poparłem przedmiotowe sprawozdanie.

Charges on cross-border payments in the Union and currency conversion charges (A8-0360/2018 - Eva Maydell) PL  
 

Od czasu wprowadzenia wspólnej waluty UE przyjęła różne akty prawne mające na celu zmniejszenie kosztów transakcji transgranicznych. Mimo to nadal koszty płatności transgranicznych w euro z udziałem państw członkowskich spoza strefy euro podlegały wysokim opłatom sięgającym nawet jednorazowo 20 euro. Ponadto przy płatności kartą lub przy pobieraniu gotówki z bankomatu w państwie UE, w którym używa się waluty innej niż euro, prawie nigdy nie wiadomo z góry, ile to będzie dokładnie kosztować.
Nowe unijne przepisy pozwolą konsumentom i przedsiębiorstwom spoza strefy euro w pełni czerpać korzyści z jednolitego rynku oraz z wydajnej infrastruktury płatniczej w euro przy dokonywaniu przelewów, wypłatach gotówki i płatnościach za granicą w tej walucie. Wszystkie płatności w euro poza strefą euro (w granicach UE) będą kosztować tyle samo ile płatności krajowe w miejscowej walucie urzędowej. Oznacza to, że opłaty za płatności transgraniczne w euro będą bliskie albo nawet równe zeru. Niewątpliwie wpłynie to na pobudzenie konkurencji w sektorze usług związanych z przeliczaniem walut, a także umożliwi Europejczykom łatwe sprawdzenie i porównanie opłat przy transakcjach w euro.
W końcu wszyscy konsumenci i przedsiębiorstwa w pełni będą mogli czerpać korzyści z jednolitego rynku podczas dokonywania przelewów, wypłat gotówki lub płatności za granicą.

EU-Singapore Free Trade Agreement (resolution) (A8-0048/2019 - David Martin) PL  
 

Umowa o wolnym handlu z Singapurem jest kolejnym zaawansowanym porozumieniem, które Unia wynegocjowała w ostatnich latach. Jest to niewątpliwie ogromny sukces i zwycięstwo zdrowego rozsądku nad protekcjonistycznymi hasłami i szerzącym się groźnym dla świata populizmem.
Dzięki tej umowie niemal wszystkie cła na produkty unijne zostaną usunięte, a procedury celne uproszczone. Możliwy będzie także niemal nieograniczony dostęp unijnych firm do usług na wszystkich szczeblach. Co ważne, jest to także najnowocześniejsza umowa o ochronie inwestycji. Ustanawia jasne normy i zasady, w pełni chroniąc prawo rządów do tworzenia nowych przepisów w celu ochrony zdrowia, środowiska lub innych interesów publicznych. To porozumienie umożliwia również stworzenie nowoczesnego systemu sądów inwestycyjnych w celu rozstrzygania sporów dotyczących inwestycji: ze stałym trybunałem, możliwością odwołania się, wyjaśnienia zasad pozwalających uniknąć konfliktu interesów oraz publicznych przesłuchań w celu uzyskania maksymalnej przejrzystości.
Wyjątkowość tej umowy polega także na zmianie w zakresie procesu przyjmowania umów przez Wspólnotę. Mianowicie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że umowa ta może zostać zawarta jedynie przez Unię i państwa członkowskie działające wspólnie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wcześniejszej umowy handlowej pomiędzy UE i Kanadą (CETA). To kolosalna zmiana.

2018 Report on Bosnia and Herzegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) PL  
 

Niestabilne stosunki między trzema głównymi grupami etnicznymi (Bośniacy, Serbowie i Chorwaci) są stałym źródłem napięcia w Bośni i Hercegowinie. Wybory powszechne, które odbyły się w październiku 2018 r., charakteryzowały się niską frekwencją. Podobnie jak w poprzednich wyborach, głosowano zgodnie z podziałami etnicznymi, a równowaga między partiami zmieniła się tylko w niewielkim stopniu.
W 2018 r. Bośnia i Hercegowina poczyniła niewielkie postępy na drodze do członkostwa w UE. Należy jeszcze wdrożyć reformy w zakresie praworządności, praw podstawowych, administracji publicznej i rozwoju gospodarczego. Reformy polityczne (na przykład w systemie wyborczym) zostały opóźnione z powodu utrudnień i braku koordynacji w ramach rządu. Reforma sądownictwa była powolna, choć poczyniono postępy we wdrażaniu zaleceń z 2016 r. dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Korupcja jest zjawiskiem powszechnym i pozostaje głównym problemem. Należy zwiększyć niezależność sądów od wpływów politycznych, a także poprawić ogólne przestrzeganie praw człowieka. Bośnia i Hercegowina poczyniła postępy w zakresie ograniczania przestępczości zorganizowanej oraz w zakresie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa, czego wyrazem jest przyjęcie nowej strategii zwalczania przestępczości oraz wdrożenie planu działań na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Bośnia i Hercegowina powinna efektywniej i szybciej wdrażać reformy zalecane przez Unię Europejską oraz realizować orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Union Civil Protection Mechanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL  
 

Klęski żywiołowe w Europie i na świecie znacznie przybierają na sile, zarówno pod względem częstotliwości występowania, jak i intensywności, co poważnie zagraża naszemu społeczeństwu, gospodarce i ekosystemowi. Główną tego przyczyną jest bez wątpienia zmiana klimatu, która zwiększyła negatywne skutki zdarzeń spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności został stworzony w celu udzielania praktycznego wsparcia państwom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i borykają się z jej skutkami. Nieobligatoryjny charakter pomocy w ramach mechanizmu, w zamian za wsparcie finansowe ze strony Unii służące pokryciu wydatków, takich jak koszty adaptacji, certyfikacji i transportu, okazał się niewystarczający, by reagować na poważne sytuacje nadzwyczajne, które pojawiają się w różnych państwach w tym samym czasie. Polegając głównie na zdolnościach krajowych, można się zetknąć z sytuacją, że zdolności te nie są dostępne w UE, gdy mają być wykorzystane na szczeblu krajowym.
Ponadto, wiele państw członkowskich pozostaje głuchych na wezwania o pomoc i wsparcie. Solidaryzm międzynarodowy nie zawsze zatem działa. Aby Unia Europejska mogła zapewnić bezpieczeństwo obywateli w obliczu klęsk i katastrof, musi opierać się na silniejszym mechanizmie, który będzie w stanie reagować w sposób zdecydowany i niezawodny.

Annual report 2017 on the protection of the European Union’s financial interests- fight against fraud (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) PL  
 

Zabezpieczenie interesów finansowych UE wraz ze zwiększeniem zaufania obywateli poprzez zapewnienie, że ich pieniądze są właściwie, sprawnie i skutecznie wykorzystywane, ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania Wspólnoty.
Całkowita wartość 15 213 nieprawidłowości zgłoszonych w 2017 r. wyniosła 2,58 mld EUR, co stanowi spadek o 8,6 % w porównaniu z 2016 r. Niemniej jednak wartość zgłoszonych nieprawidłowości związanych z nadużyciami finansowymi wyniosła 467 mln EUR, co stanowi wzrost aż o 19,4 % w porównaniu z 2016 r. Liczba i wartość nieprawidłowości spadły w porównaniu z 2016 r., niemniej jednak niepokojący jest fakt, iż wewnątrzunijne oszustwa związane z VAT nadal kosztują Unię Europejską 50 mld EUR rocznie. Innym powodem do niepokoju jest niska średnia stopa odzysku w latach 1989–2017 w przypadkach zgłoszonych jako nadużycia finansowe (37%).
W sprawozdaniu zwrócono uwagę, że znaczną część środków na inwestycje publiczne wydatkuje się w drodze zamówień publicznych (2 bln EUR rocznie) i podkreślono korzyści płynące z e-zamówień w walce z oszustwami. Niewątpliwym sukcesem w kontekście skuteczniejszego i szybszego zwalczania oszustw w całej Europie, jest przyjęcie w 2017 r. dyrektywy w sprawie zwalczania nadużyć finansowych oraz ustanowienia Prokuratury Europejskiej, a także znaczenie rzetelnego dziennikarstwa śledczego.

Implementation and functioning of the .eu top level domain name (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) PL  
 

Domena najwyższego poziomu .eu jest nazwą domeny Unii Europejskiej stosowaną od 2005 roku. Jednak od tego czasu kontekst polityczny i prawny w Unii oraz środowisko internetowe i rynek internetowy znacznie się zmieniły. Istnienie konkretnej domeny dla Unii Europejskiej, mającej jasną i rozpoznawalną wspólną nazwę, jest ważnym i cennym elementem budowania unijnej tożsamości internetowej. Konieczne zatem było przeprowadzenie przeglądu obowiązujących przepisów i ich nowelizacja.
Komisja Europejska zaproponowała usunięcie nieaktualnych wymogów prawnych i administracyjnych, dalsze uwzględnianie i promowanie priorytetów UE w świecie internetowym przy zapewnieniu najlepszych praktyk technicznych i zarządczych oraz złagodzenie obowiązujących kryteriów kwalifikowalności dotyczących rejestracji domen .eu, np. niezależnie od miejsca zamieszkania.
Zasadne było także uzupełnienie podejścia Komisji Europejskiej przez dodanie kwestii promowania unijnych przepisów o ochronie danych oraz unijnych wartości (takich jak wielojęzyczność, poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników oraz poszanowanie praw człowieka). Ponadto podmiot rejestrujący i obsługujący domenę powinien również współpracować z organami ścigania, aby stosownie reagować, gdy nazwa domeny zostanie uznana za obelżywą, rasistowską lub sprzeczną z zasadami porządku publicznego bądź za zagrażającą bezpieczeństwu publicznemu.

Situation in Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) PL  
 

Rządy nieżyjącego już dziś Hugo Chaveza oraz obecnego prezydenta Nicolasa Maduro doprowadziły Wenezuelę na skraj przepaści. Pogrążony w głodzie i skrajnej biedzie kraj stoi na krawędzi wojny domowej. Sytuacja w zakresie praw człowieka, demokracji i praworządności stale się pogarsza. Wenezuela znajduje się w stanie bezprecedensowego kryzysu politycznego, społecznego, gospodarczego i humanitarnego, powodującego wiele ofiar śmiertelnych. Ponad trzy miliony Wenezuelczyków opuściło kraj, a sąsiadującym państwom przyjmującym coraz trudniej jest zapewnić pomoc nowo przybyłym osobom. Stopa inflacji, jak się szacuje, przekracza 1 650 000 procent.
Wenezuelskie władze powinny powstrzymać się od jakichkolwiek naruszeń praw człowieka, pociągnąć do odpowiedzialności osoby stojące za tymi naruszeniami oraz zagwarantować pełne poszanowanie wszystkich podstawowych wolności i praw człowieka. Masowe protesty przeciw prezydentowi Maduro pokazują, że tego samego żąda wenezuelskie społeczeństwo.
Unia Europejska powinna zatem uznać lidera opozycji wenezuelskiej i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Juana Guaido za jedynego uprawnionego tymczasowego prezydenta Wenezueli do czasu, gdy nowe, wolne, przejrzyste i wiarygodne wybory prezydenckie będą mogły zostać rozpisane w celu przywrócenia demokracji.

Annual report on competition policy (A8-0474/2018 - Michel Reimon) PL  
 

Mówiąc o uczciwej konkurencji, nie można pominąć kwestii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Niemal każdy podpisze się pod stwierdzeniem, że tworzą one trzon europejskiej gospodarki, ale mimo to podlegają nieproporcjonalnym obciążeniom regulacyjnym, administracyjnym i finansowym. To bardzo poważnie ogranicza ich możliwości konkurowania nie tylko z firmami transgranicznymi, ale także z lepiej rozwiniętymi od nich, większymi przedsiębiorstwami. Czas zatem na radykalną zmianę filozofii działania aparatu państwowego w stosunku do prowadzących działalność gospodarczą.
Rynkiem, który w ostatnich wielu miesiącach jest najbardziej w Europie narażony na ograniczanie wolnej konkurencji oraz stosowanie branżowych i krajowych protekcjonizmów, staje się rynek transportu. W tym bowiem przypadku już nie tylko same firmy nie zawsze uczciwie ze sobą konkurują, ale niestety także poszczególne państwa członkowskie wkroczyły na tę szkodliwą ścieżkę. Chodzi oczywiście o transport międzynarodowy, a w jego ramach również o kabotaż.
Nadmierne regulacje ograniczają wolną konkurencję, ograniczają rozwój gospodarczy, ograniczają wolność obywateli, ograniczają też integrację Unii Europejskiej. Należy zatrzymać populistyczne partykularyzmy niektórych krajów Europy, które stanowią zagrożenie dla uczciwej konkurencji na wspólnym rynku.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11011
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E210
  1047 Brussels
   
  Contact data: