Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Safeguarding competition in air transport (A8-0125/2018 - Markus Pieper) PL  
 

Los rozporządzenia, które zostaje właśnie zastąpione nowymi, w mojej ocenie lepszymi, przepisami regulującymi rynek transportu lotniczego, jest dobrą nauką na przyszłość. Unia Europejska przyjęła, krótko mówiąc, przepisy, które nie przystawały do rzeczywistości, były zbyt restrykcyjne, przez co zwyczajnie nikt ich nie przestrzegał. Przez podobne działania nasza Unia może stać się powodem żartów, a nie szacunku.
W szczególności sektor lotniczy jest rynkiem, który wymaga delikatnego podejścia i właściwie zbalansowanych przepisów po to, by nie dochodziło do różnych zawirowań. Tutaj błąd oznacza potężne straty lub wielce uprzywilejowaną pozycję niektórych przewoźników. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję wypracowany kompromis. Myślę, że nowe rozporządzenie nie podzieli losu poprzednika i przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia konkurencyjności na rynku europejskim.

Guidelines for the 2020 Budget – Section III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) PL  
 

Budżet Unii na 2020 r. jest pod wieloma względami dokumentem wyjątkowym. Dyskutujemy o nim w momencie wielkiej niepewności związanej z brexitem, co, podkreślam, ma także niewspółmierny wpływ na planowanie finansowe UE. Jednocześnie budżet UE na 2020 r. stanowi niejako pomost do WRF na lata 2021–2027 i powinien przyczynić się do stworzenia wspólnej długoterminowej wizji przyszłych priorytetów politycznych Unii. Odgrywa on tym samym szczególną rolę, bowiem silny, odpowiedzialny i dalekosiężny budżet na 2020 r. ułatwi osiągnięcie porozumienia i przejście do następnych WRF.
Jako wieloletni sprawozdawca budżetowy Komisji Kultury i Edukacji w szczególności pragnę podkreślić, że w czasach, kiedy kwestionuje się projekt europejski, niezwykle ważne jest odnowienie zdecydowanego zaangażowania na rzecz Europy poprzez kulturę, wiedzę, twórczość i innowacje. Podkreślam w związku z tym konieczność adekwatnego – co bezwzględnie oznacza zwiększonego – finansowania programów takich jak Erasmus+, „Kreatywna Europa” czy Horyzont 2020.

Continuation of ongoing learning mobility activities under the Erasmus+ programme in the context of the UK's withdrawal from the EU (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) PL  
 

Jako sprawozdawca ds. tego rozporządzenia miałem szczególnie trudne zadanie, aby niezwykle szybko sfinalizować plan ratunkowy dla Erasmus+ w szczytowym momencie niepewności związanej z samym procesem brexitu. Oczywiście wciąż liczymy, że umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana. Jednak w przypadku gdyby tak się nie stało, oznaczałoby to, że obecni uczestnicy Erasmus+, zarówno ze Zjednoczonego Królestwa, jak i z UE-27, musieliby przerwać naukę za granicą. Liczni studenci straciliby punkty zaliczeniowe i musieliby powtarzać cały semestr lub rok akademicki. Oznaczałoby to ogromne problemy zarówno dla nich samych, jak i dla instytucji wysyłających i przyjmujących ich. Musimy być w związku z tym bezwzględnie przygotowani na zapewnienie należytej ochrony i pewności prawnej dla tych osób. Przyjęte przez nas dziś rozporządzenie ustanawiające przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE jest w związku z tym niezwykle istotne właśnie ze względu na funkcję ratunkową, jaką spełnia.

Visa Information System (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) PL  
 

Bardzo często, w Parlamencie Europejskim i nie tylko, narzekamy na brak właściwego i skutecznego przepływu informacji. W szczególności tych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli. Wizowy System Informacyjny działający w strefie Schengen był pierwszym przełomowym krokiem na drodze do zasypania tej dziury informacyjnej i trzeba przyznać, że jak na pierwszy tego typu system sprawdzał się nie najgorzej. Jednak zmieniający się kontekst bezpieczeństwa i zwiększony przepływ osób zmusiły organy UE do reformy.
Nowe, rozszerzone zadania VIS obejmują między innymi możliwość przechowywania skanów aplikacji wizowych, rozszerzenie VIS także o wizy długoterminowe czy, co chyba najważniejsze, wprowadzenie możliwości analizowania aplikacji w systemie VIS w odniesieniu do innych systemów informacyjnych służb bezpieczeństwa w krajach UE. Są to postulaty idące w bardzo dobrym kierunku i zasługujące na wszechstronne poparcie.

Internal Security Fund (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) PL  
 

Budowanie połączeń i współpracy między służbami zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym było od dawna moim postulatem, także podczas debat w Parlamencie Europejskim. Dlatego cieszą mnie zadania stawiane przed Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego w następnych wieloletnich ramach finansowych. Polepszanie wymiany informacji, intensyfikacja działań transgranicznych czy wsparcie wysiłków idących w kierunku walki z terroryzmem to bardzo dobry zestaw wyzwań. Jednoczesne podniesienie wielkości tego funduszu do 2,5 miliarda euro także zasługuje na poparcie. Z drugiej strony, wielość podmiotów, które będą mogły korzystać z funduszu, jest tak duża, że istnieje niebezpieczeństwo, że ta kwota nie zmieni realnie sytuacji. Mam nadzieję, że przeszkody administracyjne nie staną na drodze do tego, by ten fundusz spełnił pokładane w nim nadzieje.

Unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) PL  
 

Osiągnięto konsensus co do tego, że w łańcuchu dostaw żywności dochodzi do nieuczciwych praktyk handlowych. Zgadzamy się również co do faktu, że mniejsze podmioty są na nie bardziej narażone ze względu na słabszą pozycję przetargową w porównaniu z większymi podmiotami. Wprawdzie w większości państw UE obowiązują już przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, jednak istnieją między nimi znaczne różnice, przy jednocześnie słabej koordynacji między państwami członkowskimi UE. Zwracam uwagę, że przedstawione zalecenia mają wysoką szansę powodzenia, bowiem wniosek Komisji ma swe źródło w zaleceniach Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych i Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego. Jednocześnie podkreślam, że przyjęty akt będący przedmiotem wniosku to dyrektywa, a nie rozporządzenie. Daje to tym samym państwom członkowskim swobodę działania, a jednocześnie wprowadza ramy ogólnounijne i zapewnia równe warunki działania.

Import of cultural goods (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) PL  
 

Zwracam uwagę, że dotychczasowe ogólne przepisy mające zastosowanie do handlu towarami nie uwzględniały wszystkich szczególnych warunków przywozu dóbr kultury. Przyjęte dziś rozporządzenie stanowi krok w dobrym kierunku jeśli chodzi o intensyfikację naszej walki z nielegalnym handlem dobrami kultury. Podkreślam, że nielegalny handel dobrami kultury jest powiązany z przestępczością zorganizowaną, finansowaniem terroryzmu, praniem pieniędzy i uchylaniem się od opodatkowania, a także prowadzi do drastycznej w skutkach utraty dziedzictwa kulturowego w państwach trzecich. Dlatego za szczególnie istotną uważam rolę przyjętego rozporządzenia w ograniczaniu powiązań między nielegalnym handlem dobrami kultury a przestępczością zorganizowaną i finansowaniem terroryzmu. Należy zapewnić jednocześnie pewność prawa na legalnym rynku dzieł sztuki. Podkreślam również, że wiele z postulatów rozporządzenia opiera się na wcześniejszych pracach czołowych forów międzynarodowych, takich jak Konwencja UNESCO z 1970 r. dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, czy Konwencja UNIDROIT z 1995 r. dotycząca skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury.

State of EU-Russia political relations (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) PL  
 

Parlament Europejski musi jasno podkreślać swoje stanowisko w momentach, gdy niszczone są fundamenty bezpieczeństwa i prawa międzynarodowego, szczególnie gdy dzieje się to w samej Europie. Nielegalna aneksja Krymu, okupowanie Donbasu, wojna cybernetyczna rozgrywająca się na Ukrainie i używająca ten kraj jako okno dla działań w sferze cybernetycznej w całej Europie to kwestie wymagające stanowczej reakcji. Tak dzieje się w tej rezolucji. Udało się zawrzeć w niej także odniesienie do Nord Stream 2, który w jasny sposób zagraża procesowi uniezależniania Europy od rosyjskiego gazu. Równie niepokojące są działania rosyjskie na Morzu Azowskim. Mówiąc krótko, sytuacja jest zła, analiza sytuacji jasna, a jedyne czego brakuje to jednolitego i bardzo silnego potępienia ze strony wszystkich państw UE działań podważających międzynarodowy porządek. Nasza rezolucja nie zlikwiduje tej luki, ale niech będzie choć małym sygnałem w dobrym kierunku.

Health technology assessment (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) PL  
 

Wydatki na ochronę zdrowia w UE stanowią 10 % PKB i wynoszą łącznie 1,3 bln EUR rocznie, z czego 220 mld stanowią wydatki na produkty farmaceutyczne, a 110 mld EUR – wydatki na inwestycje w nowe wyroby medyczne. Jednak, w tym samym czasie, zdarzają się sytuacje, w których wydatki na nowoczesne i kosztowne innowacje w tej dziedzinie nie idą w parze z faktycznym wzrostem skuteczności leków. Na przykład, w ostatnim dziesięcioleciu ceny leków przeciwnowotworowych zwiększyły się nawet dziesięciokrotnie niezależnie od wartości terapeutycznej tych leków. W różnych przeprowadzonych niedawno badaniach dotyczących leków onkologicznych wskazano, że jedynie 14–15 % z tych leków przyniosło wzrost przeżywalności. Nie oznacza to oczywiście potrzeby zmniejszania środków na badania, ale ich bardziej efektywnego wykorzystywania i stworzenia systemu zachęt do inwestowania w te sfery działalności medycznej, które nie przynoszą dużego zysku, jak szczepionki czy zwalczanie drobnoustrojów. Bardzo cieszy mnie jakość analizy zawartej w tej propozycji Komisji. Z zadowoleniem przyjmuję także wynik prac Parlamentu. Mam nadzieję, że nasze zalecenia szybko wejdą w życie.

Interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) PL  
 

Dyrektywa w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii nie została do tej pory wdrożona w sposób, który zapewniłby osiągnięcie jej celu. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele. Państwa członkowskie mają bardzo dużą swobodę uchylania się od obowiązków, których wykonanie służyłoby zarówno im samym, jak i celowi stworzenia jednej, europejskiej i spójnej sieci transportowej. Co więcej, zapełnienie istniejących luk zapobiegłoby, nie tak rzadkim, przypadkom nakładania nadmiernych kar, szczególnie na dostawców nieposiadających odpowiednich urządzeń na pokładzie, które umożliwiłyby dokładny monitoring przebytej trasy na potrzeby elektronicznego i automatycznego systemu poboru opłat. Zatem na proponowanych zmianach skorzystają nie tylko państwa, ale także kierowcy i przewoźnicy. Dlatego poparłem to sprawozdanie.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E202
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11006
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E202
  1047 Brussels
   
  Contact data: