Jana ŽITŇANSKÁ : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as regards the UK's withdrawal from the EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) SK  
 

Správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, som podporila. Tento návrh je súčasťou opatrení, ktorými sa Európska únia pripravuje na brexit, pričom je v rámci neho navrhnuté, aby boli občania Veľkej Británie a občania členských štátov EÚ recipročne od vízovej povinnosti oslobodení. Samotnú vízovú liberalizáciu samozrejme podporujem a myslím si, že keďže doteraz voľný pohyb medzi UK a zvyšnými členskými štátmi bez problémov fungoval, nebudú žiadne ťažkosti s technickým zabezpečením ani so splnením kritérií vízovej liberalizácie. Na druhej strane však už trošku viac problematická bola správa, ktorá túto vízovú liberalizáciu navrhovala a ktorá obsahovala napríklad zmienku o Gibraltári ako o britskej kolónii. Nesúhlasím s tým, aby sa takéto politické vyhlásenia vsúvali do správ, ktoré majú úplne iný účel a ciele, keďže v konečnom dôsledku môžu spôsobiť ich neprijatie. Napriek tomu však považujem vízovú liberalizáciu medzi EÚ a UK za veľmi dôležitú, v dôsledku čoho som sa nakoniec rozhodla správu podporiť.

Guidelines for the employment policies of the Member States (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) SK  
 

Správu o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov som nepodporila. Tieto usmernenia nie sú právne záväzné, ale slúžia skôr ako určité rámce pre koordináciu politík zamestnanosti pre členské štáty. Základom tejto správy bolo zachovanie usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov z roku 2018 aj pre tento kalendárny rok.
Myslím si, že usmernenia z predchádzajúceho roka boli kvalitne vypracované a zameriavali sa najmä na vytváranie pracovných miest, podporu rovnosti príležitostí, zvyšovanie účasti žien, či zosúlaďovanie dopytu po zručnostiach na pracovnom trhu so vzdelávaním a školeniami. Dôvod, prečo som sa nakoniec rozhodla v hlasovaní zdržať, bol ten, že nesúhlasím s nepriamym rozširovaním rozsahu uznesení tým, že sa do úvodných ustanovení pridávajú odkazy na ďalšie dokumenty, ako napríklad v tomto prípade Európsky pilier sociálnych práv, čo v konečnom dôsledku môže spôsobovať interpretačné nejasnosti.

Waste management (B8-0231/2019) SK  
 

Návrh uznesenia o nakladaní s odpadom som podporila. Toto uznesenie vyzdvihlo pokroky, ktoré boli v oblasti znižovania vplyvov odpadu na životné prostredie a ľudské zdravie už dosiahnuté, ale na druhej strane neopomenulo ani mnohé pretrvávajúce nedostatky. Práve v súvislosti s týmito nedostatkami uznesenie prinieslo odporúčania pre Európsku úniu, ale najmä pre členské štáty na to, ako v budúcnosti ešte znížiť mieru vzniku odpadu, ale taktiež aj ako s odpadmi správne nakladať a čo najviac recyklovať. Myslím si, že tieto praktické usmernenia majú pri správnej aplikácií potenciál pomôcť v boji proti nepriaznivým vplyvom nerecyklovaného a nadmerného odpadu, a som veľmi rada, že sa medzi odporúčania dostali aj výzvy na väčšie investície vynaložené na výskum a testovanie inovatívnych riešení, podporu separovaného zberu a tiež kampane na zvyšovanie povedomia občanov. Taktiež treba vyzdvihnúť, že toto uznesenie bolo vypracované na základe petícií od občanov, ktoré Európsky parlament a jeho príslušný výbor v súvislosti s nesprávnym nakladaním s odpadmi v jednotlivých členských štátoch dostal, a som preto veľmi rada, že toto uznesenie bolo rýchlou a do budúcna dúfam aj efektívnou odpoveďou na ich obavy.

Strengthening the security of identity cards and of residence documents issued to Union citizens (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) SK  
 

Správu o návrhu nariadenia o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb som nepodporila. Cieľom tohto nariadenia bolo vylepšiť bezpečnostné prvky európskych občianskych preukazov a dokladov o pobyte, ako aj celkovo harmonizovať ich formáty, čím by sa znížila možnosť falšovania a rôznych podvodov. S týmto všetkým samozrejme súhlasím a myslím si, že harmonizácia bezpečnostných prvkov má svoj logický základ aj v čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúcich technológiách, a tým aj pokročilejších spôsoboch, ako tieto doklady so zastaranými bezpečnostnými prvkami falšovať. Na druhej strane však nesúhlasím s tým, aby boli do nariadenia zahŕňané aj informácie a kategórie, ktoré nie všetky členské štáty majú vo svojich právnych poriadkoch, a to najmä kvôli mätúcim signálom, ktoré takéto nariadenie môže vyvolať u občanov jednotlivých členských štátov. Aj z tohto dôvodu som sa nakoniec v konečnom hlasovaní rozhodla zdržať.

Work-life balance for parents and carers (A8-0270/2018 - David Casa) SK  
 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrujúcich osôb som podporila. Na tvorbe tejto smernice som sa od začiatku podieľala ako tieňová spravodajkyňa. Vývoj tejto smernice bol od začiatku veľmi turbulentný a kompromis sa zložito hľadal medzi záujmami jednotlivých politických frakcií a členských štátov. Myslím si ale, že konečný text bol najlepším kompromisom, aký sa dal v súčasnej fragmentovanej situácií v jednotlivých členských štátoch dosiahnuť, a považujem ho za dobrý minimálny základ pre ďalšiu implementáciu v jednotlivých krajinách. Je pritom dôležité pripomenúť, že členské štáty, ktoré majú už teraz priaznivejšiu úpravu otcovskej, rodičovskej či opatrovateľskej dovolenky, ju nesmú na základe tejto smernice zhoršiť. Jedinú výhradu mám iba k piatim dňom opatrovateľskej dovolenky do roka, pričom si myslím, že je to veľmi málo a členské štáty by mali zvážiť rozsiahlejšiu úpravu vrátane vyššieho ohodnotenia opatrovateľov.

Listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) SK  
 

Správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, som podporila. V tomto prípade sa hlasovalo o Kosove a o oslobodení jeho občanov od vízovej povinnosti. Myslím si, že fakt, že občania Kosova už nebudú mať povinnosť žiadať pri návšteve členských štátov EÚ víza, bude mať nesmierne pozitívny dosah najmä na mladých ľudí, ktorí sa z dôvodu vízovej povinnosti cítili odlúčení od zvyšku Európy a pociťovali to vzhľadom na fakt, že z krajín Balkánu boli jediní, ako veľkú nespravodlivosť. Verím preto, že oslobodenie od vízovej povinnosti bude pre Kosovo pozitívne rozhodnutie a keďže sa Kosovu podarilo splniť všetky kritériá vrátane ratifikácie dohody o demarkácií hraníc s Čiernou horou a posilnenia boja proti korupcii a organizovanému zločinu, nemala som proti tomuto rozhodnutiu námietky.

Increasing the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) SK  
 

Správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia som samozrejme podporila. Na tejto smernici som sa od začiatku podieľala, keďže problematika boja proti nadmernej zadlženosti patrí medzi moje priority. Hoci je táto smernica v konečnom dôsledku zameraná na podnikateľov a obchodné spoločnosti, členské štáty ju môžu rozšíriť aj na fyzické osoby, čo ako poslankyňa z členského štátu, kde sa fyzické osoby čoraz viac a zbytočne zadlžujú, veľmi vítam. Dúfam, že členské štáty túto možnosť skutočne využijú a najmä implementujú systém včasného varovania, ktorý smernica prináša a ktorý je zameraný na čo najskoršie odhalenie finančných problémov tak, aby sa danej osobe alebo spoločnosti ešte podarilo z dlhových problémov dostať. Taktiež vítam, že smernica bola rozšírená aj o podnikateľov, u ktorých sa osobné a profesionálne dlhy nedajú dobre rozlíšiť, a bude sa teda priamo vzťahovať aj na tieto, u malých podnikateľov, ktorí využijú vlastný kapitál na začatie vlastné podniku, veľmi rozšírené situácie.

Emergency situation in Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) SK  
 

Návrh uznesenia o núdzovej situácii vo Venezuele som podporila. Bohužiaľ, Venezuela sa už od roku 2014 potýka s nepokojmi, ktoré pôvodne začali iba ako demonštrácie proti prezidentovi Nicolasovi Madurovi, ale nakoniec eskalovali do humanitárnej katastrofy. Občania Venezuely si nedokážu kvôli pokračujúcej inflácii zabezpečiť dostatok potravín, neposkytujú sa základné služby a kolabuje zdravotníctvo. Naviac, masívny výpadok elektriny spôsobil, že boli prerušené dodávky pitnej vody. Milióny ľudí už Venezuelu opustili a predpokladá sa, že pri nezmenenej situácii bude toto číslo ešte ďalej rásť. V uznesení sme preto vyzvali na usporiadanie demokratických, slobodných a transparentných volieb a zároveň sme potvrdili uznanie Juana Guidá za dočasného venezuelského prezidenta. Verím, že opakovaný nátlak európskych inštitúcií nakoniec prispeje k čo najskoršiemu zlepšeniu situácie, ktorá je vo Venezuele momentálne skutočne kritická.

Products eligible for exemption from or a reduction in dock dues (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) SK  
 

Správu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“, som podporila. Táto špeciálna úľava na dani sa vzťahuje na najvzdialenejšie regióny a má kompenzovať osobitné podmienky a výzvy, s ktorými sa tieto regióny stretávajú a ktoré vyplývajú najmä z ich odľahlosti, závislosti na dodávkach surovín a energie, malého rozsahu trhu či nízkej úrovne ich vývoznej činnosti. Zároveň sa prostredníctvom úľavy na dani podporuje sociálny a hospodársky rozvoj týchto území, ako aj konkurencieschopnosť ich miestnych podnikov. So zámermi tohto návrhu, a síce rozšírením zoznamu výrobkov, na ktoré sa úľava na dani vzťahuje, súhlasím a myslím si, že je skutočne potrebné brať do úvahy nevýhody, s ktorými musia najvzdialenejšie regióny kvôli svojim geografickým špecifikám bojovať. Na druhej strane si však myslím, že tieto úľavy na dani by sa nemali vzťahovať iba na 9 francúzskych zámorských území, ale mala by byť zvážená zmena definície čl. 349 tak, aby zahŕňal skutočne všetky európske vzdialené regióny.

Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) SK  
 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci, som podporila. Tento nástroj je hlavným zdrojom finančnej pomoci, prostredníctvom ktorej sa podporujú reformy v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách. Celkovo sa nástroj zameriava na prípravu krajín na budúce členstvo v Európskej únii a na to, aby krajiny jednoduchšie splnili kodanské prístupové kritériá. Oblasti, v rámci ktorých nástroj pomáha, sú rôzne a siahajú od boja proti praniu špinavých peňazí, podpory nezávislého súdnictva až po reformu verejnej správy a pomoc pri riadení hraníc a predchádzaniu neregulárnej migrácií. Myslím si, že nástroj počas obdobia svojho trvania dostatočne preukázal svoju účinnosť a opodstatnenosť, a preto som hlasovala za to, aby sa jeho právny rámec predĺžil aj na obdobie po roku 2020.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M085
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11069
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M073
  1047 Brussels
   
  Contact data: