Fredrick FEDERLEY : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Coordination of social security systems (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) SV  
 

Det är viktigt att ha rimliga regler när arbetare i ett land under arbetslösheten väljer att söka jobb i ett annat land. Det ska så klart vara tillåtet att som ny på arbetsmarknaden i ett land få tillgång till socialförsäkringssystem, men det måste finnas en rimlig tid innan man får tillgång till hela systemet – detta för att motverka fusk och orimlig belastning på välfärdssystemen.

Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SV  
 

För att EU ska hålla samman är det viktig att konsumenter kan känna förtroende för att produkter håller samma kvalitet i alla delar av unionen. Därför är det bra att reglerna för produktkvalitet förstärks, och jag har således röstat för betänkandet.

Supplementary protection certificate for medicinal products (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) SV  
 

Patentskydd för läkemedel är otroligt viktigt för att garantera fortsatt innovation, vilket blir särskilt viktigt för de forskande företag som söker forska fram ny antibiotika. Givetvis finns det fler läkemedel som behöver skydd och förutsägbarhet, eftersom detta är helt avgörande om vi ska kunna konkurrera globalt med läkemedelsinnovation.
Förslaget innebar en uppluckring av det immateriella skyddet för just läkemedel, vilket skulle skada svensk och europeisk forskning. Det är de forskande läkemedelsföretagen som drabbas hårdast i en redan benhård internationell konkurrens. Det finns här en risk för att Sverige liksom hela Europa förlorar på en försvagad immaterialrätt. Jag valde därför att rösta nej till utkomsten, som inte gav tillräckligt med skydd till de innovativa läkemedelsföretagen.

Tackling the dissemination of terrorist content online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) SV  
 

Jag valde att rösta för denna trepartsutkomst, eftersom jag ser att EU behöver skärpa upp sin lagstiftning för terrorbaserat innehåll online och framförallt göra arbetet med att plocka bort terrorbaserat innehåll mer effektivt.
Jag valde därför också att rösta för den s.k. entimmes-regeln som innebär att en plattform inom en timma efter det att den nationella myndigheten meddelat att terrorbaserat innehåll ska plockas bort måste se till att så sker. Jag röstade på detta sätt eftersom tidsaspekten är det viktigaste när det kommer till att hindra att terrorbaserat innehåll sprids.

Transparent and predictable working conditions in the European Union (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) SV  
 

Det är viktigt med rimliga arbetsvillkor i alla EU-länder, men det är en fråga som måste lösas nationellt. Betänkandet innehåller skrivningar som skulle kunna bli problematiska på den svenska arbetsmarknaden, och jag har därför röstat nej till betänkandet.

European Labour Authority (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) SV  
 

Arbetsmarknadsfrågor ska inte hanteras på europeisk nivå, utan det är en fråga för varje medlemsstat att hantera. En ny arbetsmarknadsmyndighet behövs därför inte på EU-nivå. Det är en onödig ytterligare myndighet och kostnad som inte tillför något värde.

OLAF investigations and cooperation with the European Public Prosecutor's Office (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) SV  
 

Centerpartiet står inte bakom förslaget om att inrätta en europeisk åklagare. Vi anser att åklagarväsendet måste vara en nationell angelägenhet. Jag valde därför att rösta emot betänkandet.

Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) SV  
 

Tidigare regelverk för gränsöverskridande vägtransporter har fungerat dåligt och har missbrukats av åkerier från flera länder. Arbetsvillkor och konkurrensförhållanden har i flera fall varit mycket dåliga vilket skapar en dålig situation inom detta område av den inre marknaden. Det nya regelverket har en rimlig balans mellan säkrande arbetsvillkor och säkrade möjligheter till konkurrens, vilket är minst lika viktigt, samt ger minskade klimatutsläpp genom att transporter kan ske mer effektivt.

Daily and weekly driving times, minimum breaks and rest periods and positioning by means of tachographs (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) SV  
 

Tidigare regelverk för gränsöverskridande vägtransporter har fungerat dåligt och har missbrukats av åkerier från flera länder. Arbetsvillkor och konkurrensförhållanden har i flera fall varit mycket dåliga vilket skapar en dålig situation inom detta område av den inre marknaden. Det nya regelverket har en rimlig balans mellan säkrande arbetsvillkor och säkrade möjligheter till konkurrens, vilket är minst lika viktigt, samt ger minskade klimatutsläpp genom att transporter kan ske mer effektivt.

Adapting to development in the road transport sector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) SV  
 

Tidigare regelverk för gränsöverskridande vägtransporter har fungerat dåligt och har missbrukats av åkerier från flera länder. Arbetsvillkor och konkurrensförhållanden har i flera fall varit mycket dåliga vilket skapar en dålig situation inom detta område av den inre marknaden. Det nya regelverket har en rimlig balans mellan säkrande arbetsvillkor och säkrade möjligheter till konkurrens, vilket är minst lika viktigt, samt ger minskade klimatutsläpp genom att transporter kan ske mer effektivt.

Contact