Lars ADAKTUSSON : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Kristdemokraterna (Sweden)

Vice-Chair 

 • 16-10-2014 / 23-09-2018 : Delegation for relations with Afghanistan

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegation for relations with Afghanistan
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Committee on Foreign Affairs
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Subcommittee on Human Rights

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 14-07-2014 / 23-09-2018 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Committee on Transport and Tourism

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Kosovo)  
- AFET_AD(2016)584014 -  
-
AFET 
OPINION on the prevention of radicalisation and recruitment of European citizens by terrorist organisations  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Minor interpellations 
Minor interpellations for written answer, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s Members. Rule 130a, Annex III

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Role of cities in the institutional framework of the Union (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande städernas roll inom unionens institutionella ramar. Genom regionkommittén har EU:s städer idag en viktig roll som främjare av dialog och aktiv deltagare i EU:s beslutsprocess. Att städerna får komma till tals och kan påverka EU är demokratiskt viktigt när man betänker antalet EU-medborgare som bor och verkar i dem, en aspekt som dagens betänkande förtjänstfullt lyfter fram. Betänkandet innehåller dock ett flertal förslag som jag är mycket tveksam till. Förslag som riskerar att leda till mer administration och onödig byråkrati. Det främjar varken städerna eller EU. Jag valde därför att rösta mot betänkandet.

Climate diplomacy (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande klimatdiplomati som uppmanar medlemsstaterna att ta gemensamt ansvar för de klimatförändringar jorden står inför. I betänkandet omnämns klimatflyktingar flera gånger, ett begrepp som jag menar är problematiskt av olika anledningar, bland annat för att det saknas en tydlig beskrivning av vad som avses och vilka som innefattas. Få verkar veta vad uttrycket innebär i praktiken. Det riskerar således uppstå oklarheter kring definitionen. Det finns dessutom en uppenbar risk för att ordet flykting urvattnas och att det uppstår kontroverser kring vad en flykting är och vem som har flyktingstatus. Klimatflyktingar tenderar att migrera korta distanser och ofta inom det egna landet, det är idag snarare ett regionalt problem än ett globalt sådant. Jag röstade därför för rapporten i sin helhet, men emot skrivningar innehållande begreppet.

Implementation of the EU Youth Strategy (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

Betänkandet avser EU:s ungdomspolitiska insatser i framtiden och man menar att brexit samt stigande utgifter kommer att påverka EU:s ungdomspolitik negativt. Man vill öka investeringar inom utbildning och kultur och man framhåller att EU:s program som Erasmus+ bör förstärkas och få ökad finansiering. KD är emot avsevärt stigande anslag och en svällande budgetram som blir kostsam för medlemsländerna och därför röstade jag emot betänkandet.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on promoting religious freedom in Pakistan and condemning the unjustified detention of Ms Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Lapsed  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Date opened : 25-05-2016
Lapse date : 25-08-2016
Number of signatories : 282 - 25-08-2016
Written declaration on the funnelling of EU aid to terrorist organisations  
- P8_DCL(2015)0005 - Lapsed  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Date opened : 09-02-2015
Lapse date : 09-05-2015
Number of signatories : 65 - 11-05-2015

Declarations 

Declaration of financial interests 

Declarations of participation by Members in events organised by third parties