Jytte GUTELAND : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) SV  
 

. – Erasmus+ är en av EU:s mest positiva satsningar och vi anser att programmet bör ha en procentuellt större andel av budgeten. Men vi väljer att avstå, då vi anser att budgeten i sin helhet måste sänkas avsevärt med anledning av brexit. Parlamentets föreslagna ökning för Erasmus+ är för omfattande. Vi välkomnar dock särskilt att Erasmus föreslås bli mer tillgängligt.

Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) SV  
 

. – Vi valde att stödja betänkandet från Europaparlamentets utrikes- och utvecklingsutskott inför förhandlingarna om det nya instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI). Vi tycker att förslaget från utrikes- och utvecklingsutskotten bidrar till att förbättra kommissionens ursprungliga förslag, bland annat genom ett större fokus på att värna utvecklingssamarbete, satsa på miljö- och klimatarbete, främja ökad jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och demokrati. Vi tycker det är bra att utskotten ställer krav på att en högre andel av finansieringen ska följa OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd och att de tydligt lyfter upp vikten av FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.
Vad gäller betänkandets önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att EU:s totala budget ska minska i och med Storbritanniens utträde ur unionen, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027. Därför vill vi åter betona vår budgetrestriktiva hållning och understryka att vi inte vill ta ställning gällande några specificerade belopp. Även om vi ser ett tydligt mervärde i att satsa på utrikes-, utvecklings- och grannskapsområdena håller vi fast vid att ökade satsningar i EU:s budget ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av budgeten.

Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) SV  
 

. – Vi socialdemokrater i Europaparlamentet valde att stödja betänkandet från utrikesutskottet inför förhandlingarna om utformningen av den nya perioden för instrumentet inför anslutningen, det så kallade IPA-instrumentet. Vi tycker att förslaget från utrikesutskottet bidrar till att förbättra kommissionens ursprungliga förslag, bland annat genom att arbetstagares rättigheter, miljö- och klimatarbetet, jämställdhet, barn, minoriteters rättigheter, personer med funktionsvariationer, vikten av den akademiska friheten och icke diskriminering lyfts tydligare in i förslaget. Vi ställer oss också mycket positiva till att instrumentet inför den nya programperioden har utformats med en högre grad av flexibilitet.
Vad det gäller budgetramen anser vi emellertid att EU:s totala budget ska minska i och med Storbritanniens utträde ur unionen, tvärtemot vad som presenteras av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027. Därför vill vi åter betona vår budgetrestriktiva hållning och understryka att vi inte vill ta ställning gällande några specificerade belopp. Även om vi ser ett tydligt mervärde i att satsa på utrikes-, utvecklings- och grannskapsområdena håller vi fast vid att ökade satsningar i EU:s budget ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av budgeten.

Common rules for certain types of combined transport of goods between Member States (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) SV  
 

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta emot förslaget om revidering av direktivet om kombinerad transport. Vi stödjer givetvis kombinerade transporter och ser det som en viktig del i att ställa om till en grönare transportsektor. Det är viktigt för oss att godstransporter sker med det mest miljövänliga transportalternativet, och där kan kombinerade transporter spela en viktig roll. För att vi ska uppnå våra gemensamma miljömål måste vi ställa om till både järnväg och sjöfart. Men för oss svenska socialdemokrater är det också mycket viktigt att vägtransporterna i en kombinerad transport följer cabotagereglerna och utstationeringsreglerna. Därför röstade vi emot artikel 4, men eftersom den tyvärr gick igenom ändå, valde vi att rösta emot direktivet i slutet.

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) SV  
 

. – Förslaget till nya upphovsrättsregler på den digitala inre marknaden innehåller en mängd olika bestämmelser. Vi valde att rösta för överenskommelsen eftersom den innebär att artister, författare, utövare och andra kulturskapare kommer att garanteras rätt till lämplig och proportionell ersättning även när deras verk sprids digitalt. Man har även lyckats säkerställa att Sverige och Norden kan använda och utveckla så kallade kollektiva avtalslicenser, vilket är viktigt för parterna på avtalsmarkanden och en förutsättning för att kulturarbetare ska få ersättning för sitt skapande och därmed tjäna sitt uppehälle. Däremot är vi inte nöjda med andra delar som ensamrätten för tidningsutgivare i artikel 11 och bestämmelserna i artikel 13, som vi försökt förbättra. Men resultatet från förhandlingarna är en kompromiss där många olika intressen har varit välavvägda. Samtidigt vill vi understryka hur viktigt det är att reglerna inte begränsar medborgarnas yttrandefrihet och att bevara internets karaktär av öppen och demokratisk infrastruktur. Därför måste förslagen vara välbalanserade, proportionerliga och värna allmänintresset när de väl implementeras på medlemsstatsnivå.

EU-Switzerland Institutional Framework Agreement (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) SV  
 

. – Vi socialdemokrater i Europaparlamentet valde att stödja betänkandet från utrikesutskottet avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz. Vi tycker att betänkandet från utrikesutskottet betonar väl vikten av att de två parterna har ett nära, brett och omfattande partnerskap som gynnar båda parter samt vikten av att förnya och konsolidera den bilaterala strategin mellan EU och Schweiz.
Vad det gäller att betona vikten av social lagstiftning anser vi emellertid att de nationella reglerna på arbetsmarknadsområdet skall respekteras, med utgångspunkt i den nationella lagstiftningen. Situationen för gränsarbetarna bör förbättras och det bör ske utanför ramen för den bilaterala strategin eller ramverk som betonar nationell lag eller praxis.

Recommendations for opening of negotiations between the EU and the US (B8-0163/2019) SV  
 

. – Vi ställde oss bakom att EU och USA i syfte att undvika en upptrappning av de spända handelsrelationerna påbörjar förhandlingar om två begränsade avtal om tullar på industrivaror och bedömning av överensstämmelse, byggt på överenskommelsen från juli 2018. Konsekvenserna av en upptrappning kan bli mycket allvarliga, och vi anser därför att samtal behövs för att situationen inte ska eskalera och drabba jobb och människor. Vi anser dock att det behövs en ordentlig hållbarhetsutredning som tar hänsyn till bland annat Parisavtalet, och vi vill vara tydliga med att ståltullarna och hoten om ytterligare tullar måste vara eliminerade innan förhandlingarna kan gå i mål. Processen framöver måste också vara transparent och inkluderande, och avtalen måste respektera WTO:s regler.
Vidare får EU inte sänka ribban för sin handelspolitik. Ambitionen för EU och USA på sikt måste vara att återuppta samtal om ett ambitiöst handelsavtal i linje med EU:s vanliga handelsstrategi, inklusive ett hållbarhetskapitel. EU måste också få med sig USA i det viktiga arbetet för ett fungerande multilateralt handelssystem.
Slutligen beklagar vi djupt USA:s meddelande om att lämna Parisavtalet och vill att kommissionen ska föra ett nära samarbete med USA när det gäller klimat- och hållbarhetspolitik för att försöka påverka åt rätt håll.

Accessibility requirements for products and services (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) SV  
 

. – Vi är mycket positiva till syftet: att förbättra den inre marknadens sätt att fungera för personer med funktionsvariation. Tillgänglighet för alla måste vara normen, och faktum är att majoriteten av alla människor kommer att uppleva funktionsvariation i olika skeden av livet.
Vi välkomnar särskilt att denna lagstiftning ska fungera förebyggande för nya tjänster och produkter. Däremot är vi kritiska till att förslaget begränsas till att göra exempelvis bankomater och biljettautomater mer tillgängliga – förslaget borde också handla om tillgängligheten i närområdet fram till bankomater. Vi behöver gå längre för att göra samhället tillgängligt.

Association Agreement between the EU and Monaco, Andorra and San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) SV  
 

. – Att rika människor gömmer pengar i skatteparadis är helt oacceptabelt. Den svenska modellen bygger på att alla som jobbar också betalar skatt. Genom skattsedeln bekostar vi mycket av det som ligger till grund för vår samhällsgemenskap, såsom skola, sjukvård och polis.
I dagsläget har länder egen beskattningsrätt över det egna territoriet. Vi vill inte i förhandlingar kring associeringsavtal ställa definitiva krav på andra länders skattesystem.
Oaktat detta, så innebär Monacos, Andorras och San Marinos extremt låga inkomstskatter förlorade skatteintäkter för andra länder. Vi svenska socialdemokrater är starkt kritiska till denna typ av skatteregim kring inkomstskatter samt dessa länders låga skatter på tobak och alkohol.

EU-Singapore Investment Protection Agreement (A8-0054/2019 - David Martin) SV  
 

. – Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore är ett viktigt steg för en reform av det föråldrade systemet för investeringsskydd och tvistlösning, något som man från socialdemokratiskt håll har jobbat hårt för att reformera till att bli mer transparent och rättssäkert. Avtal som syftar till att säkerställa en skälig och rättvis behandling av investerare ska inte kunna påverka vår rätt att reglera på alla myndighetsnivåer eller att söka nå viktiga mål för den offentliga politiken, såsom folkhälsa och miljöskydd. Vidare är fungerande nationella domstolar förstahandsvalet för att lösa investerartvister. I relation till investeringsskydd vill vi också understryka skrivningen i Europaparlamentets resolution, som påminner om det ansvar som fastställs i OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G318
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07072
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G318
  1047 Brussels
   
  Contact data: