Malin BJÖRK : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Interoperability between EU information systems in the field of borders and visa (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) SV  
 

Jag har röstat emot de två lagförslagen om interoperabilitet.
Grovt förklarat handlar interoperabilitet om att koppla ihop information som finns i olika databaser. Dessa förslag är mycket mer än så. Bland annat kopplar förslagen ihop sex stycken europeiska databaser med väldigt breda syften med Interpols system och Europols data. Man blandar helt och hållet asylsökande med terrorister, vilket är en politisk koppling som är oacceptabel. Förslagen innebär också en helt ny databas (Central Identity Repository, CIR) för att lagra biografisk och biometrisk data om tredjelandsmedborgare – utan att ha gett svar på varför något sådant skulle behövas.
European Data Protection Supervisor (EDPS), FRA och European Data Protection Board har alla varit mycket oroade över dessa lagstiftningar. EDPS menar att göra storskaliga it-system interoperabla inte bara permanent och djupt skulle påverka deras struktur och deras sätt att fungera, utan det skulle också förändra hur rättsliga principer har tolkats på detta område hittills och skulle därmed markera en ”point of no return”.
Dessa förslag riskerar att skapa en stor ”orwellisk-lik” övervakningsmekanism. Ett sådant beslut skulle kräva mer reflektion, politisk debatt, mer bevis på dess nödvändighet och fler safeguards för enskildas integritet.

Interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration (A8-0348/2018 - Nuno Melo) SV  
 

Jag har röstat emot de två lagförslagen om interoperabilitet.
Grovt förklarat handlar interoperabilitet om att koppla ihop information som finns i olika databaser. Dessa förslag är mycket mer än så. Bland annat kopplar förslagen ihop sex stycken europeiska databaser med väldigt breda syften med Interpols system och Europols data. Man blandar helt och hållet asylsökande med terrorister, vilket är en politisk koppling som är oacceptabel. Förslagen innebär också en helt ny databas (Central Identity Repository, CIR) för att lagra biografisk och biometrisk data om tredjelandsmedborgare – utan att ha gett svar på varför något sådant skulle behövas.
European Data Protection Supervisor (EDPS), FRA och European Data Protection Board har alla varit mycket oroade över dessa lagstiftningar. EDPS menar att göra storskaliga IT-system interoperabla inte bara permanent och djupt skulle påverka deras struktur och deras sätt att fungera, utan det skulle också förändra hur rättsliga principer har tolkats på detta område hittills och skulle därmed markera en ”point of no return”.
Dessa förslag riskerar att skapa en stor ”orwellisk-lik” övervakningsmekanism. Ett sådant beslut skulle kräva mer reflektion, politisk debatt, mer bevis på dess nödvändighet och fler safeguards för enskildas integritet.

European network of immigration liaison officers (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) SV  
 

Jag röstade emot betänkandet.
Detta betänkande etablerar en skyldighet för s.k. sambandsmän för invandring (på engelska: ILO) att samarbeta. Det sätter också regler för hur de ska samarbeta samt deras ansvarsområden i tredje länder. Sedan förordningens start 2004 har sådana ILO haft en tydlig politisk riktning, nämligen externaliseringen av gränser. Förutom att öka närvaron i tredje länder, har ILO också samarbete med EBCG. Denna uppdatering fokuserar på att stoppa irreguljär migration och effektivisera deportationer.
Trots att parlamentet har fått in referenser till fundamentala rättigheter, är detta ingenting som jag kan ställa mig bakom. EU satsar all sin energi på att stärka Fästning Europa, och jag kommer aldrig att stödja det.

Common rules for the internal market for natural gas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) SV  
 

Jag har röstat nej.
Betänkandet bygger på marknadsliberala dogmer och kommer i huvudsak att gynna storföretagen. Satsningen går också emot målsättningen att stärka den förnybara energin inom EU. Dessutom kommer mer makt att överföras från medlemsstaterna till EU. Därför röstar jag nej till förslaget. Jag vill också understryka att jag motsätter mig Gazprom.

Strengthening the security of identity cards and of residence documents issued to Union citizens (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) SV  
 

Jag har röstat emot.
Den föreslagna förordningen syftar till att harmonisera de minsta säkerhetsegenskaperna i ID-kort. Det har många problematiska aspekter, bland annat kravet på att ha fingeravtryck i alla nationella ID-kort. Enligt EU:s dataskyddslag klassificeras biometrisk data som känslig data och en hög tröskel måste ställas in för att motivera insamling och bearbetning av dessa data, vilket i det här fallet inte har gjorts och är därmed oproportionerligt mot rätten till integritet och dataskydd – något som även EDPS och FRA håller med om. Detsamma gäller åldern för att ta fingeravtryck, vilket kommer vara möjligt från 6 års ålder och obligatoriskt från 12 års ålder. Utöver detta möjliggör även förordningen en omfattande användning av de biometriska data som samlats in för identitetskort, eftersom behandlingen för ”andra ändamål” är avsedd i texten.
Att harmonisera ID-kort, utan att följa några dataskyddsregler eller motivera politiska beslut, kan aldrig vara ett mål i sig självt. Av den anledningen röstade jag emot.

Pan-European Personal Pension Product (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) SV  
 

Jag har röstat emot.
Den paneuropeiska personliga pensionsproduktrapporten syftar till att skapa en ny produkt som underlättar privatiseringen av offentliga pensioner och skapar nya möjligheter att dra nytta av dem för investerare som en del av kapitalmarknadsunionen. Det saknas också en kapitalgaranti vilket innebär att det i värsta fall kan sluta med att man betalar in mer till sin pension, genom exempelvis personliga besparingar under sitt arbetsliv, än pensionen någonsin blir värd.
Vi har redan ett orättvist och ojämlikt pensionssystem och det här blir ytterligare ett steg i den riktningen.
Av den anledningen röstade jag emot.

Work-life balance for parents and carers (A8-0270/2018 - David Casa) SV  
 

Jag har röstat ja, även om jag anser att resultatet ligger långt från en modern föräldraledighetslagstiftning som bidrar till jämställdhet och ger föräldrarna ersättning under föräldraledigheten.
Parlamentets förhandlingsposition var betydligt tydligare och relativt progressiv i jämförelse med den slutliga uppgörelsen mellan parlamentet och medlemsländerna.
Det positiva är att den nya lagen ger rätt till två veckors betald pappaledighet vid barnets födsel, och att två månader av föräldraledigheten blir reellt individuella. Men det blev inga tydliga skrivningar om ersättningsgraden, som är avgörande för huruvida föräldrar kan ta ut sin föräldraledighet.

Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) SV  
 

Jag röstade nej till förslaget. Förslaget sammanför större delen av de existerande externa finansieringsinstrumenten till ett gemensamt instrument. Detta är väldigt problematiskt eftersom EU:s utvecklingspolitik utformas mer och mer mot att främja EU:s kortsiktiga inhemska intressen, särskilt när det gäller migrationskontroll och säkerhet på bekostnad av internationellt samarbete och utveckling. Att slå ihop flera instrument till ett är fel väg att gå. Även om det finns bra skrivningar om mänskliga rättigheter och jämställdhet så överväger skrivningarna som tar oss mot en osolidarisk utveckling. Utvecklingspolitiken ska inte blandas ihop med migrations-och säkerhetspolitiken som har helt andra mål, nämligen stängda gränser och en fortsättning av fort Europa som nekar flyktingar och migranter rätten att ta sig hit.

Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) SV  
 

Jag har lagt ner min röst. Instrumentet för föranslutning (IPA) syftar till att förbereda kandidatländer och potentiella kandidatländer för EU-medlemskap och stöder dem i att anta och genomföra nödvändiga politiska, institutionella, juridiska, administrativa, sociala och ekonomiska reformer. Den här uppdateringen berör MFF 2021–2027 och berör främst Västra Balkan.
Instrumentet berör flera prioriteringsfrågor. Bland de jag tycker är positiva är bland annat rättsstatsprinciper, demokrati och grundläggande rättigheter, mänskliga rättigheter, kamp mot korruption samt ett nytt och viktigt tillägg, nämligen miljöskydd. Däremot har detta nya instrument introducerat två nya prioriteringar som gör att jag inte kan rösta för, nämligen migrations- och gränspolitik samt gemensam säkerhets- och försvarspolitik. Av den anledningen la jag ner min röst.

Framework for the recovery and resolution of central counterparties (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) SV  
 

Jag har lagt ned rösten. Det är positivt att betänkandet betonar vikten av att skattebetalarna inte ska bära bördorna i de fall de centrala motparterna (CCP) går i konkurs. Kostnaderna måste bäras av CCP-sektorn själv. Att denna sektor också ska stress-testas av behörig myndighet är viktigt. Men grundlinjen i betänkandet är att CCP-sektorn ska ansvara för enorma transaktioner där olika riskabla finansinstrument, som derivat, kommer att användas. Finanskrisen 2008 orsakades till stor del av denna typ av spekulationsekonomi. Den bör därför motverkas, och inte understödjas. Sammantaget väljer jag därför att lägga ner rösten.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M027
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05143
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 02M089
  1047 Brussels
   
  Contact data: