Eleftherios SYNADINOS : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Eurojust-Denmark Agreement on judicial cooperation in criminal matters (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL  
 

Παρά τις αντικειμενικές απαιτήσεις και τη στήριξη προς τους τυπικούς ονομαστικούς στόχους, η έκθεση αστοχεί ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών, σε βαθμό που την καθιστά μάλλον ανεπαρκή και αναποτελεσματική.
Επιπλέον, η όποια αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Ένωσης πρέπει να ασκείται ανεξάρτητα, αμοιβαία, αντικειμενικά, διαφανώς, δίχως τεχνητές διακρίσεις, και με επαρκείς δικονομικές εγγυήσεις, εξυπηρετώντας τη δημόσια ασφάλεια και την εξασφάλιση ενός κράτους δικαίου και όχι αποτελώντας εργαλείο στον βωμό στείρων φεντεραλιστικών πολιτικών, όπου οι αστυνομικοί και δικαστικοί θεσμοί καλούνται εκ των υστέρων να συμμορφωθούν αμελλητί σε συστάσεις και να ανταποκριθούν στις πλημμελώς διαμορφωμένες συνθήκες αντί να τις διαμορφώνουν οι ίδιοι αρμοδίως.

Authorisation of CCPs and recognition of third-country CCPs (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) EL  
 

Προφανώς, η ανάγκη αποτελεσματικής ρύθμισης και αυστηρής εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων είναι ουσιαστικής σημασίας και κρίνεται ως αναντίρρητη, συμπεριλαμβανομένων των συνεκτικών και αποτελεσματικών κανόνων και διαδικασιών διάσωσης και εξυγίανσης, με διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις. Η σημασία των απαιτούμενων μέτρων αυξάνεται, δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται στον ρόλο των χρηματοπιστωτικών αγορών για τη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών. Δυστυχώς, υπάρχουν έντονες υπόνοιες περί μη ισόρροπης προσέγγισης, η οποία δεν είναι δίκαιη, καλλιεργεί ευθέως εφησυχασμό και ασυδοσία εκ μέρους των υπόχρεων σε ρυθμιστικούς ελέγχους και εγείρει προβληματισμούς διακριτικής μεταχείρισης και εξυπηρέτησης συμφερόντων εις βάρος των πολλών.

Negotiations with Council and Commission on European Parliament's right of inquiry: legislative proposal (B8-0238/2019) EL  
 

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεσή τους, με την παρουσία ενός αξιόπιστου, ισχυρού και δημοκρατικά νομιμοποιημένου πλαισίου νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
Επιπλέον, απαιτείται σαφήνεια ως προς τα δέοντα, σεβασμός της αναγκαιότητας της διοργανικής συνεργασίας και των συναφών συμφωνιών, τήρηση της ΣΛΕΕ και επαρκής εποπτεία όλων των ενωσιακών οργάνων ανεξαιρέτως (θεσμικών ή μη), ακόμη κι αν απαιτείται προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ προς διευκρίνιση και τελική ερμηνεία του νομικού πλαισίου και σχετικώς εκπορευόμενων υποχρεώσεων/δικαιωμάτων/αρμοδιοτήτων, με σκοπό τη διευθέτηση —επιτέλους— των ζητημάτων.

Community statistics on migration and international protection (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) EL  
 

Είναι χρήσιμη και θεμιτή η πλήρης, επακριβής και αντικειμενική αποτύπωση των πραγματικών γεγονότων με όρους στατιστικών στοιχείων. Όμως, προωθείται η διαμόρφωση των στατιστικών στοιχείων υπό κανόνες, ορισμούς και μεθοδολογία που προκαθορίζονται με πολιτικά κριτήρια και όχι με τρόπο επιστημονικά άρτιο και ουδέτερο. Επιπλέον, δεν μπορεί κανείς παρά να παρατηρήσει ότι πλέον χρήσιμη και θεμιτή θα ήταν η πρόοδος στην ανάσχεση των λαθρομεταναστευτικών ροών και όχι ο απαθής σχηματισμός σαφούς εικόνας της εξέλιξης του φαινομένου και της πραγματοποιούμενης άλωσης.

EU Accession to the Geneva Act on Appellations of Origin and Geographical Indications (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) EL  
 

Είναι θεμιτή η προστασία και η ενίσχυση των γεωγραφικών ενδείξεων, ενώ η προσχώρηση της ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης δύναται να «θωρακίσει» τα εμπορικά σήματα της Ελλάδας.

Request for the waiver of the immunity of Georgios Epitideios (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) EL  
 

Η Ελληνική Δικαιοσύνη θα αποφανθεί κατά πόσο οι κατηγορίες είναι βάσιμες.

Request for the waiver of the immunity of Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) EL  
 

Η Ελληνική Δικαιοσύνη θα αποφανθεί κατά πόσο οι κατηγορίες είναι βάσιμες.

Request for the waiver of the immunity of Eleftherios Synadinos (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) EL  
 

Η Ελληνική Δικαιοσύνη θα αποφανθεί κατά πόσο οι κατηγορίες είναι βάσιμες ή κινούνται κακοπροαίρετα εναντίον του προσώπου μου και της υπόληψής μου.

Listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as regards the UK's withdrawal from the EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EL  
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το πέρας της αποχώρησής του από την Ένωση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη συμφωνία προς αντικατάσταση της νυν εταιρικής σχέσης, θα αποτελεί τρίτη χώρα και ως τέτοια θα πρέπει να λογίζεται και να μεταχειρίζεται από την ΕΕ και τα εναπομείναντα κράτη μέλη.
Τυχόν απαλλαγή θεώρησης για βραχεία διαμονή για επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό θα πρέπει να αποδίδεται τηρουμένων των απαιτήσεων ασφαλείας και με πλήρη σεβασμό στο κριτήριο της πλήρους αμοιβαιότητας (προφανώς των Ελλήνων πολιτών συμπεριλαμβανομένων). Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην εδαφική επικράτεια κάθε συμβαλλόμενου μέρους και αποδοχής αυτού, συμπεριλαμβανομένου του Γιβραλτάρ ως αναπόσπαστου μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου ως ισχύει νομικώς, νομίμως και συμφώνως προς τις επιθυμίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών εκεί.
Επιπλέον, σημειώνεται εντόνως πως θα ήταν προτιμητέο αν η όποια απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης των διαβατηρίων υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ αποτελούσε αποκλειστικό δικαίωμα των κρατών μελών, ως πλέον αρμόδια να αποφασίζουν κυρίαρχα ποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών δύναται να εισέρχονται στην επικράτειά τους.

Guidelines for the employment policies of the Member States (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EL  
 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών έχουν αποτύχει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας, συνεπώς η διατήρηση τους υπό την παρούσα μορφή κρίνεται ως άσκοπη και η γενικότερη προσέγγιση και στόχοι πρέπει να επαναξιολογηθούν και να τροποποιηθούν ουσιωδώς.

Contact