• Sofia   SAKORAFA  

Sofia SAKORAFA : Written explanations of vote - 8th parliamentary term 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) EL  
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε και καταψήφισε για πολλοστή φορά τη διασύνδεση της Πολιτικής Συνοχής με την οικονομική διακυβέρνηση μέσω της εφαρμογής της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας.
Καταψήφισα τις σχετικές με αυτή διατάξεις, γιατί πιστεύω ότι πρόκειται για νεοφιλελεύθερο επινόημα που πλήττει τον πυρήνα της Πολιτικής Συνοχής. Η επίτευξη της οικονομικής σταθερότητας ή της δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν πρέπει να προηγείται της ανάπτυξης και της ομαλής υλοποίησης των επενδύσεων. Παράλληλα, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ένα ακόμη εργαλείο τιμωρίας και κυρώσεων, στο πλαίσιο μιας μη τεκμηριωμένης σχέσης με τα εκάστοτε, ξένα προς την πολιτική της συνοχής, δημοσιονομικά προβλήματα. Αποτελεί διπλή και επαχθή κύρωση στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η επιβολή ποινών δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική και κοστίζει σε όρους οικονομικής ανάπτυξης. Η δε αξιολόγηση της εφαρμογής της είναι κατά βάση υποκειμενική διαδικασία, με αποτέλεσμα να αποκτά πολιτική χροιά η χρήση της και να συνδέεται με εξελίξεις που ξεπερνούν τα κριτήρια που θέτει.
Περαιτέρω, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα θέτει σε κίνδυνο την ίση μεταχείριση των κρατών, δημιουργεί έλλειψη πόρων που ενδέχεται να επιδεινώσει ένα υπάρχον δημοσιονομικό πρόβλημα, υπονομεύει την ισότιμη εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής, τιμωρεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεν φέρουν την κύρια ευθύνη για τις δημοσιονομικές αποφάσεις και, τελικά, θέτει σε αμφισβήτηση τη συνολική αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της Πολιτικής Συνοχής.

Use of cannabis for medicinal purposes (B8-0071/2019) EL  
 

Πολυάριθμες μελέτες επισημαίνουν ότι η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη και ανακούφιση των ασθενών που πάσχουν από πολλές ασθένειες (HIV/AIDS, ψυχικά νοσήματα, επιληψία, Αλτσχάιμερ, καρκίνο, κ.λπ.). Έχει διαπιστωθεί ότι πλέον πολλοί ασθενείς προσφεύγουν στη χρήση της κάνναβης για θεραπευτικούς λόγους, αναγκασμένοι να ακολουθούν παράνομες διαδικασίες.   
Με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019, το ΕΚ κάλεσε την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να διαχωρίσουν ξεκάθαρα τη χρήση της κάνναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς από τις υπόλοιπες χρήσεις. Παράλληλα, ζήτησε την απλούστευση των διαδικασιών και την επαρκή χρηματοδότηση για την επιστημονική έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα.
Υποστήριξα το ψήφισμα γιατί πιστεύω ότι η νομοθετική ρύθμιση για τα φάρμακα με βάση την κάνναβη είναι επωφελής για την κοινωνία. Θα οδηγήσει σε περιορισμό της μαύρης αγοράς, στη διασφάλιση της ποιότητας, στον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στη συγκεκριμένη ουσία και σε πρόσθετα έσοδα για τις δημόσιες αρχές. Εφόσον θα έχουμε ένα ξεκάθαρο και ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να αφήσουμε στην επαγγελματική κρίση των γιατρών τη συνταγογράφηση φαρμάκων με βάση την κάνναβη. Από τη στιγμή που είναι αποτελεσματικά, αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να καλύπτονται από τα συστήματα ασφάλειας υγείας με τον ίδιο τρόπο που καλύπτονται και τα υπόλοιπα φάρμακα.

Union Civil Protection Mechanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) EL  
 

Μέχρι σήμερα, η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στηριζόταν στην εθελοντική συμμετοχή των κρατών μελών. Πολυάριθμες φυσικές καταστροφές πλήττουν όλες τις περιοχές της ΕΕ, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα και ζημιές δισεκατομμυρίων σε υποδομές. Με νωπή την τραγωδία στο Μάτι, αναδεικνύεται επιτακτικά η ανάγκη δημιουργίας ενός πραγματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (rescEU). Αντιλαμβανόμενη την καίρια σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της κοινής πρόκλησης, υπερψήφισα σε δύο διαδοχικές νομοθετικές φάσεις (Μάιος 2018 και Φεβρουάριος 2019) τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.
Στο ίδιο πλαίσιο, στο κοινό ψήφισμα για τις πυρκαγιές στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018, και στην αντίδραση της ΕΕ που υιοθετήθηκε με πρωτοβουλία μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 με ευρεία πλειοψηφία, υπογραμμίστηκε η άμεση ανάγκη επιτάχυνσης της υιοθέτησης του rescEU. Με το rescEU θα δημιουργηθεί μία νέα ευρωπαϊκή εφεδρεία μέσων και θα ενισχυθούν οι κοινές ικανότητες επιχειρησιακής αντίδρασης. Απτή απόδειξη ότι όταν υπάρχει κοινή βούληση, η αλληλεγγύη γίνεται πράξη.
Η θετική αυτή εξέλιξη δεν αναιρεί το γεγονός ότι την κύρια ευθύνη για την πολιτική προστασία φέρει το κάθε κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, υπενθυμίζω ότι η αποδυνάμωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του ελληνικού συστήματος πολιτικής προστασίας είναι μία ακόμη ολέθρια επίπτωση των επικίνδυνων μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα.

Structural Reform Support Programme: financial envelope and general objective (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) EL  
 

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ και η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν μοιράζονται και δεν εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι «η σύνδεση της πολιτικής συνοχής με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την επίτευξη των στόχων της όπως ορίζονται στις Συνθήκες».
Το Πρόγραμμα Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων συνδέεται στενά και συμβάλει καθοριστικά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Η χρηματοδότησή του στηρίχθηκε εξ’ αρχής σε πόρους που αφαιρέθηκαν από την πολιτική συνοχής, ενώ με την παρούσα έκθεση επιχειρείται εκ νέου νέα σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Παρότι ως πολίτης και ως πολιτικός είμαι υπέρμαχος των σοβαρών μεταρρυθμίσεων προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και της ευημερίας των πολιτών, καταψήφισα την παρούσα έκθεση. Θέλω με τον τρόπο αυτό να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά την αντίθεσή μου, αφενός στην χρήση των πόρων της συνοχής για αλλότριους σκοπούς και αφετέρου σε όσες μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά νεοφιλελεύθερες πολιτικές μνημονιακής λιτότητας, εργασιακής απορρύθμισης και εν τέλει κοινωνικής εξαθλίωσης.

European Defence Industrial Development Programme (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) EL  
 

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών. Παράλληλα θεσπίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, με στόχο να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες ολόκληρου του κύκλου δράσεων, από την έρευνα έως τη διάθεση προϊόντων στην αγορά.
Η παρούσα έκθεση αφορά στη χρηματοδότηση του εν λόγω Προγράμματος με 500 εκ. ευρώ για την περίοδο 2019-2020, δίνοντας σάρκα και οστά στην περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ. Η επιδότηση της στρατιωτικής και στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, εν τω μέσω της οικονομικής κρίσης και με σαφή αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, είναι αντίθετη με το άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, με την οποία απαγορεύονται οι δαπάνες από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό προς όφελος επιχειρήσεων που προβαίνουν σε δράσεις που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας.
Το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα ως πρόσχημα για την ανάπτυξη περαιτέρω αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, υποστηρίζει τη συνεργασία πολιτικού και στρατιωτικού τομέα και τελικά οδηγεί σε στρατιωτικοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας.
Καταψήφισα την έκθεση, δηλώνοντας την απόλυτη αντίθεσή μου με τη διαμόρφωση της ΕΕ σε μια αμυντική ένωση και σε έναν παγκόσμιο στρατιωτικό παράγοντα.

Mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide assistance to Greece, Spain, France and Portugal (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) EL  
 

Οι φυσικές καταστροφές κατά τη διάρκεια του 2017 προκάλεσαν την απώλεια ανθρώπινων ζωών και μεγάλες καταστροφές σε περιοχές της Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας και Πορτογαλίας.
Η συνολική ενίσχυση ύψους 104,2 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά την αποκατάσταση των ζημιών και περιλαμβάνει:
• 1,3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για την επισκευή κατοικιών, επιχειρήσεων και υποδομών μετά τον σεισμό που έπληξε το νησί της Λέσβου τον Ιούνιο του 2017,
• 50,6 εκατ. ευρώ για την ανασυγκρότηση της περιφέρειας Centro στην Πορτογαλία μετά από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2017,
• 3,2 εκατ. ευρώ στην Ισπανία για την αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή της Γαλικίας και
• 49 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι τυφώνες Irma και Maria στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και κοινότητες του Αγίου Μαρτίνου και της Γουαδελούπης τον Σεπτέμβριο του 2017.
Υπερψήφισα την έκθεση προκειμένου να δοθεί άμεσα το πράσινο φως για τη διάθεση των κονδυλίων στις πληγείσες περιοχές.

Draft amending budget No 1/2018 accompanying the proposal to mobilise the EU Solidarity Fund to provide assistance to Greece, Spain, France and Portugal (C8-0181/2018) EL  
 

Οι φυσικές καταστροφές κατά τη διάρκεια του 2017 προκάλεσαν την απώλεια ανθρώπινων ζωών και μεγάλες καταστροφές σε περιοχές της Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας και Πορτογαλίας.
Η συνολική ενίσχυση ύψους 104,2 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά την αποκατάσταση των ζημιών και περιλαμβάνει:
• 1,3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για την επισκευή κατοικιών, επιχειρήσεων και υποδομών μετά τον σεισμό που έπληξε το νησί της Λέσβου τον Ιούνιο του 2017,
• 50,6 εκατ. ευρώ για την ανασυγκρότηση της περιφέρειας Centro στην Πορτογαλία μετά από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2017,
• 3,2 εκατ. ευρώ στην Ισπανία για την αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή της Γαλικίας και
• 49 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι τυφώνες Irma και Maria στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και κοινότητες του Αγίου Μαρτίνου και της Γουαδελούπης τον Σεπτέμβριο του 2017.
Υπερψήφισα την έκθεση για τον διορθωτικό προϋπολογισμό προκειμένου να δοθεί άμεσα το πράσινο φως για τη διάθεση των κονδυλίων στις πληγείσες περιοχές.

Protection of children in migration (B8-0218/2018) EL  
 

Σήμερα υπάρχουν περίπου 5,4 εκατομμύρια παιδιά-μετανάστες που ζουν στην Ευρώπη και σχεδόν τα μισά από αυτά είναι ασυνόδευτα ή αποχωρισμένα από την οικογένειά τους. Το εν λόγω ψήφισμα αναγνωρίζει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τίθενται υπό κράτηση και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών για περιπτώσεις παρατεταμένης και συστηματικής κράτησης τους∙ καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες διορισμού επιτρόπου για τα ασυνόδευτα παιδιά αμέσως μετά την άφιξή τους, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα ασυνόδευτα παιδιά θα πρέπει να φιλοξενούνται σε χωριστές εγκαταστάσεις από των ενηλίκων, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος βίας και σεξουαλικής κακοποίησης∙ υπογραμμίζει ότι οι χρονοβόρες διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και διορισμού επιτρόπου και ο φόβος της κράτησης, της επιστροφής ή της μεταφοράς έχουν ως αποτέλεσμα τη φυγή παιδιών, πράγμα που τα αφήνει έκθετα στην εμπορία ανθρώπων, τη βία και την εκμετάλλευση. Ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα και την Ιταλία των υπόλοιπων επιλέξιμων ασυνόδευτων παιδιών και καλεί τα κράτη μέλη να διεκπεραιώσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης. Καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, προκειμένου να εντοπίζουν παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων, κακοποίησης και κάθε μορφής εκμετάλλευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους το υπερψήφισα.

Organic production and labelling of organic products (A8-0311/2015 - Martin Häusling) EL  
 

H έκθεση αφορά στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα βιολογικά τρόφιμα. Στόχος του νέου κανονισμού είναι η διασφάλιση της διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά μόνο υψηλής ποιότητας βιολογικών τροφίμων, καθώς και η προώθηση της βιολογικής παραγωγής. Συγκεκριμένα σε σχέση με την εξασφάλιση βιολογικών τροφίμων υψηλής ποιότητας, ο νέος κανονισμός προβλέπει την πραγματοποίηση αυστηρών ελέγχων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης. Παράλληλα όλα τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ βάσει παρόμοιων κανόνων. Για την ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών τροφίμων στην ΕΕ προβλέπεται η αύξηση της προσφοράς βιολογικών σπόρων και ζώων, ο σαφής και αποτελεσματικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων των μικτών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η απλοποίηση της πιστοποίησης των μικροκαλλιεργητών. Τέλος, για την αποφυγή της μόλυνσης των βιολογικών προϊόντων με μη εγκεκριμένα χημικά φυτοφάρμακα ή συνθετικά λιπάσματα και την αποτροπή της σήμανσης ως βιολογικών, προϊόντων που περιέχουν μη εγκεκριμένες ουσίες, ο νέος κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή σειράς νέων μέτρων. H έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, για αυτό και την υπερψήφισα.

The violation of human rights and the rule of law in the case of two Greek soldiers arrested and detained in Turkey (B8-0194/2018, B8-0196/2018) EL  
 

Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί κρατούνται σε τουρκικές φυλακές υψίστης ασφαλείας για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, χωρίς να έχει αρθεί η αβεβαιότητα σχετικά με τους λόγους της σύλληψης τους και χωρίς να υπάρχει το παραμικρό σημάδι για το πότε θα προσαχθούν σε δίκη. Το ψήφισμα σημειώνει ότι προηγούμενες υποθέσεις τυχαίας διέλευσης των συνόρων είτε από Έλληνες είτε από Τούρκους στρατιωτικούς διευθετούνταν επιτόπου σε επίπεδο τοπικών στρατιωτικών αρχών των δύο πλευρών. Δυστυχώς η Τουρκία εσκεμμένα επέλεξε να μετατρέψει ένα γεγονός, στα σύνορα της ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί σε λίγα λεπτά, σε μείζον πολίτικό και νομικό ζήτημα. Ως εκ τούτου, το ψήφισμα καλεί τις τουρκικές αρχές «να ολοκληρώσουν ταχέως τις δικαστικές διαδικασίες, να απελευθερώσουν τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και να τους επιστρέψουν στην Ελλάδα». Τις καλεί επίσης να «ακολουθήσουν επιμελώς τις νομικές διαδικασίες και να σεβαστούν πλήρως, για όλους τους εμπλεκόμενους, τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της σύμβασης της Γενεύης». Καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα Κ-Μ «να επιδείξουν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα» και να ζητούν την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε οποιεσδήποτε επαφές ή επικοινωνίες τους με Τούρκους ηγέτες και αρχές, στο πνεύμα του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους το υπερψήφισα.

Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (A8-0131/2018 - Helga Stevens) EL  
 

Στις 22 Οκτωβρίου 2015, η ΕΕ υπέγραψε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας και το πρόσθετο Πρωτόκολλό της. Ο κύριος σκοπός της σύμβασης είναι να ενισχύσει τη συνεργασία με άλλα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης και να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της τρομοκρατίας, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, τη δημόσια προτροπή για διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, της και κατάρτισης για τρομοκρατία. Έχω υποστηρίξει αρκετές φορές ότι η εμμονική θέση στο πρόταγμα της ασφάλειας και ειδικά όταν αυτή δε συνοδεύεται από μια συγκροτημένη, ευρεία πολιτική που να στοχεύει στη ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, στη καταπολέμηση της φτώχειας, των ανισοτήτων, στην αύξηση των επενδύσεων κ.α., σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αποτελέσει επαρκή πολιτική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το πρόσθετο πρωτόκολλο συμπληρώνει τη Σύμβαση με μια σειρά διατάξεων που αποσκοπούν στην εφαρμογή των ποινικών πτυχών του ψηφίσματος 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε. σχετικά με τις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που προκαλούνται από τρομοκρατικές πράξεις. Ωστόσο, οι νέες ποινές τις οποίες εισάγει για τα ταξίδια στο εξωτερικό ή τις λεγόμενες διευκολύνσεις των ταξιδιών στο εξωτερικό για σκοπούς τρομοκρατίας και κατάρτισης για τρομοκρατικές ενέργειες είναι ιδιαίτερα προβληματικές λόγω της αρκετά ασθενούς αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υποτιθέμενης πρόθεσης και της πραγματικής συμπεριφοράς. Με βάση τα παραπάνω. απείχα από την ψηφοφορία.

Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (Additional Protocol) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) EL  
 

Στις 22 Οκτωβρίου 2015, η ΕΕ υπέγραψε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας και το πρόσθετο Πρωτόκολλό της. Ο κύριος σκοπός της σύμβασης είναι να ενισχύσει τη συνεργασία με άλλα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης και να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της τρομοκρατίας, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, τη δημόσια προτροπή για διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και την κατάρτιση για τρομοκρατία. Έχω υποστηρίξει αρκετές φορές ότι η εμμονική θέση στο πρόταγμα της ασφάλειας και ειδικά όταν αυτή δε συνοδεύεται από μια συγκροτημένη, ευρεία πολιτική που να στοχεύει στη ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, στη καταπολέμηση της φτώχειας, των ανισοτήτων, στην αύξηση των επενδύσεων κ.α., σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αποτελέσει επαρκή πολιτική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το πρόσθετο πρωτόκολλο συμπληρώνει τη Σύμβαση με μια σειρά διατάξεων που αποσκοπούν στην εφαρμογή των ποινικών πτυχών του ψηφίσματος 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε. σχετικά με τις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που προκαλούνται από τρομοκρατικές πράξεις. Ωστόσο, οι νέες ποινές τις οποίες εισάγει για τα ταξίδια στο εξωτερικό ή τις λεγόμενες διευκολύνσεις των ταξιδιών στο εξωτερικό για σκοπούς τρομοκρατίας και κατάρτισης για τρομοκρατικές ενέργειες είναι ιδιαίτερα προβληματικές λόγω της αρκετά ασθενούς αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υποτιθέμενης πρόθεσης και της πραγματικής συμπεριφοράς. Με βάση τα παραπάνω απείχα από την ψηφοφορία.

Packaging and packaging waste (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) EL  
 

Πρόκειται για τέσσερεις νέες νομοθετικές προτάσεις που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αποτελούν το πρώτο βήμα προς μια κυκλική οικονομία, όπου τα περισσότερα, εάν όχι όλα τα προϊόντα και υλικά ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται ξανά και ξανά.
Τα κείμενα των τεσσάρων οδηγιών που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν:
• σαφέστερους ορισμούς των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τα απόβλητα,
• νέους δεσμευτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των αποβλήτων μέχρι το 2025, το 2030, και το 2035.
• ακριβέστερες μεθόδους και κανόνες για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων,
• ακριβέστερες απαιτήσεις για τη διαχωρισμένη συλλογή των αποβλήτων και συστηματική εφαρμογή της ιεραρχίας αποβλήτων ώστε να αποτρέπεται η παραγωγή αποβλήτων και
• ελάχιστες προδιαγραφές για τα σχέδια διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, βάσει των οποίων οι παραγωγοί θα είναι αρμόδιοι για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων αγαθών, την ταξινόμηση και την επεξεργασία για την ανακύκλωσή τους.
Με βάση τα παραπάνω υπερψήφισα και τις τέσσερεις εκθέσεις. Θεωρώ ότι διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία που θα μειώσει την άσκηση πιέσεων στο περιβάλλον, θα ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με πρώτες ύλες, θα προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

End-of-life vehicles, waste batteries and accumulators and waste electrical and electronic equipment (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) EL  
 

Πρόκειται για τέσσερεις νέες νομοθετικές προτάσεις που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αποτελούν το πρώτο βήμα προς μια κυκλική οικονομία, όπου τα περισσότερα, εάν όχι όλα τα προϊόντα και υλικά ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται ξανά και ξανά.
Τα κείμενα των τεσσάρων οδηγιών που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν:
• σαφέστερους ορισμούς των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τα απόβλητα,
• νέους δεσμευτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των αποβλήτων μέχρι το 2025, το 2030, και το 2035.
• ακριβέστερες μεθόδους και κανόνες για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων,
• ακριβέστερες απαιτήσεις για τη διαχωρισμένη συλλογή των αποβλήτων και συστηματική εφαρμογή της ιεραρχίας αποβλήτων ώστε να αποτρέπεται η παραγωγή αποβλήτων και
• ελάχιστες προδιαγραφές για τα σχέδια διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, βάσει των οποίων οι παραγωγοί θα είναι αρμόδιοι για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων αγαθών, την ταξινόμηση και την επεξεργασία για την ανακύκλωσή τους.
Με βάση τα παραπάνω υπερψήφισα και τις τέσσερεις εκθέσεις. Θεωρώ ότι διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία που θα μειώσει την άσκηση πιέσεων στο περιβάλλον, θα ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με πρώτες ύλες, θα προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Waste (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) EL  
 

Πρόκειται για τέσσερεις νέες νομοθετικές προτάσεις που αφορούν μια διαχείριση των αποβλήτων με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αποτελούν το πρώτο βήμα προς μια κυκλική οικονομία, όπου τα περισσότερα, εάν όχι όλα τα προϊόντα και υλικά, ανακυκλώνονται ή χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά.
Τα κείμενα των τεσσάρων οδηγιών που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν:
• σαφέστερους ορισμούς των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τα απόβλητα,
• νέους δεσμευτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των αποβλήτων μέχρι το 2025, το 2030, και το 2035.
• ακριβέστερες μεθόδους και κανόνες για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων,
• ακριβέστερες απαιτήσεις για τη διαχωρισμένη συλλογή των αποβλήτων και συστηματική εφαρμογή της ιεραρχίας αποβλήτων ώστε να αποτρέπεται η παραγωγή αποβλήτων, και
• ελάχιστες προδιαγραφές για τα σχέδια διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, βάσει των οποίων οι παραγωγοί θα είναι αρμόδιοι για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων αγαθών, την ταξινόμηση και την επεξεργασία για την ανακύκλωσή τους.
Με βάση τα παραπάνω, υπερψήφισα και τις τέσσερεις εκθέσεις. Θεωρώ ότι διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία που θα μειώσει την άσκηση πιέσεων στο περιβάλλον, θα ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με πρώτες ύλες, θα προαγάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Landfill of waste (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) EL  
 

Πρόκειται για τέσσερεις νέες νομοθετικές προτάσεις που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αποτελούν το πρώτο βήμα προς μια κυκλική οικονομία, όπου τα περισσότερα, εάν όχι όλα τα προϊόντα και υλικά ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται ξανά και ξανά.
Τα κείμενα των τεσσάρων οδηγιών που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν:
• σαφέστερους ορισμούς των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τα απόβλητα,
• νέους δεσμευτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των αποβλήτων μέχρι το 2025, το 2030, και το 2035.
• ακριβέστερες μεθόδους και κανόνες για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων,
• ακριβέστερες απαιτήσεις για τη διαχωρισμένη συλλογή των αποβλήτων και συστηματική εφαρμογή της ιεραρχίας αποβλήτων ώστε να αποτρέπεται η παραγωγή αποβλήτων και
• ελάχιστες προδιαγραφές για τα σχέδια διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, βάσει των οποίων οι παραγωγοί θα είναι αρμόδιοι για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων αγαθών, την ταξινόμηση και την επεξεργασία για την ανακύκλωσή τους.
Με βάση τα παραπάνω υπερψήφισα και τις τέσσερεις εκθέσεις. Θεωρώ ότι διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία που θα μειώσει την άσκηση πιέσεων στο περιβάλλον, θα ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με πρώτες ύλες, θα προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Progress on UN Global compacts for safe, orderly and regular migration and on refugees (B8-0184/2018) EL  
 

Κατά τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ της 16-10-2016, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης», βάσει της οποίας δρομολογήθηκαν δύο χωριστές, διακριτές και ανεξάρτητες, αλλά κατ’ουσίαν αλληλένδετες διαδικασίες με στόχο να εγκριθεί ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες και ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση. Το ψήφισμα στηρίζει την προσπάθεια αυτή και καλεί για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε μακροπρόθεσμα, βιώσιμα και ολοκληρωμένα μέτρα προς όφελος των προσφύγων-μεταναστών. Ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και έχουν ανάγκη ειδική ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, ζητεί ένα δικαιότερο επιμερισμό των ευθυνών υποδοχής και στήριξης των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να τηρήσουν το μερίδιο ευθύνης τους. Ζητεί επίσης να εγκριθεί μηχανισμός παγκόσμιου επιμερισμού ευθυνών, ο οποίος θα στηρίζει μια προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του προτεινόμενου Συμφώνου. Ζητεί να γίνεται πλήρως σεβαστό το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση και εμμένει στην ανάπτυξη ασφαλών και νόμιμων οδών για τους πρόσφυγες, πέραν της επανεγκατάστασης, περιλαμβανομένων ανθρωπιστικών διαδρόμων, ανθρωπιστικών διεθνών θεωρήσεων, περιφερειακών προγραμμάτων επανεγκατάστασης, και άλλων συμπληρωματικών νομικών οδών, ούτως ώστε να μπορούν οι πρόσφυγες να μεταβούν σε προορισμούς με κατάλληλες και αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής. Για τους παραπάνω λόγους υπερψήφισα την έκθεση.

Implementation of the Development Cooperation Instrument, the Humanitarian Aid Instrument and the European Development Fund (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) EL  
 

Από τη στιγμή της θέσπισης των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης, το διεθνές πλαίσιο και το πλαίσιο πολιτικής της Ε.Ε. άλλαξαν σημαντικά με την υιοθέτηση σημαντικών εργαλείων, όπως είναι η Ατζέντα για τη Αειφόρο Ανάπτυξη 2030, η συμφωνία του Παρισιού για την αλλαγή του κλίματος, το Πρόγραμμα Δράσης της Addis Ababa, η Ατζέντα για την Ανθρωπότητα κα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω έκθεση στοχεύει στην επικαιροποίηση των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης που αφορούν στην αναπτυξιακή συνεργασία. Συγκεκριμένα, συμβάλει στην αναθεώρηση του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου του Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι στόχοι των πολιτικών της ΕΕ για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και της ανάπτυξης. Τονίζει επίσης, ότι τα βραχυπρόθεσμα εγχώρια συμφέροντα της ΕΕ (ασφάλεια ή μετανάστευση) δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να (καθ)οδηγήσουν το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Ζητεί την αυστηρή εφαρμογή προϋποθέσεων για την αποτελεσματική χρήση της δημοσιονομικής στήριξης και συστηματικότερη παρακολούθηση του συγκεκριμένου τρόπου ενίσχυσης στις χώρες εταίρους, με σκοπό να βελτιωθεί η λογοδοσία, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα της βοήθειας και η ευθυγράμμιση της δημοσιονομικής στήριξης με τους στόχους της. Για όλους τους παραπάνω λόγους υπερψήφισα την έκθεση.

Enhancing developing countries' debt sustainability (A8-0129/2018 - Charles Goerens) EL  
 

Η παρούσα έκθεση αποβλέπει στη δημιουργία βασικών ευρωπαϊκών κανόνων που να επιλύουν το πρόβλημα του υπερβολικού χρέους και να αποτρέψουν περαιτέρω παρεκτροπές. Τονίζει τη συνυπευθυνότητα οφειλετών και δανειστών στην πρόληψη και διευθέτηση της κρίσης χρέους μέσω μιας περισσότερο υπεύθυνης δανειοδοσίας και δανειοληψίας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, της φοροαποφυγής και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών· ζητεί τη θέσπιση νομοθεσίας για την αποτροπή της χορήγησης δανείων σε διεφθαρμένες κυβερνήσεις και την επιβολή κυρώσεων σε πιστωτές που εν γνώσει τους παρέχουν παρόμοια δάνεια· υποστηρίζει τις "κατευθυντήριες αρχές για το εξωτερικό χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα" του OHCHR, που προβλέπουν ότι το δικαίωμα επίτευξης των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να υπερισχύει του καθήκοντος αποπληρωμής χρέους· τονίζει την ανάγκη να συμφωνηθούν διεθνείς δεσμευτικοί κανόνες για τα απεχθή και παράνομα χρέη· θεωρεί ότι η αναδιάρθρωση του χρέους οφείλει να υποστηρίζεται από ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο του χρέους ώστε να γίνεται διάκριση των παράνομων και απεχθών δανείων από άλλα δάνεια· τονίζει ότι τα παράνομα και απεχθή δάνεια θα πρέπει να ακυρωθούν· ζητεί τη θέσπιση ρύθμισης που θα εφαρμόζεται σε περίπτωση επαπειλούμενης πτώχευσης, όπου τα δικαστήρια θα μπορούν να στερούν από τον πιστωτή το δικαίωμα απαίτησης του χρέους εάν συνήφθη από το κράτος κατά παράβαση νόμου που θέσπισε το εθνικό του κοινοβούλιο. Γι’ αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την έκθεση!

Situation in Syria (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) EL  
 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2018 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ζητεί από όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη να διακόψουν αμέσως τις εχθροπραξίες για 30 τουλάχιστον συνεχείς ημέρες, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής, ανεμπόδιστη και αδιάλειπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και η απομάκρυνση των βαρέως ασθενών και των τραυματιών.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να θρηνούμε εκατόμβες αμάχων.
Δυστυχώς, παρά τα αρκετά θετικά στοιχεία, η εξόφθαλμη πρόθεση της έκθεσης να επιρρίψει μονομερώς στο καθεστώς Άσαντ και τους συμμάχους του στη Συρία ευθύνες για την κατάσταση και τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί, τη στιγμή που σκοπίμως αποκρύπτει τις ευθύνες της Ευρώπης αλλά και των στρατηγικών της συμμάχων, στην τροφοδότηση της τρομοκρατίας, με δυτικής κατασκευής ευρωπαϊκά ή αμερικανικά όπλα τα οποία χρησιμοποιούν οι τζιχαντιστές, αλλά και χώρες όπως η Τουρκία που εξόφθαλμα παραβιάζουν το εν λόγω ψήφισμα του ΣΑΗΕ με την επέμβαση στο Αφρίν, αλλά και η αδυναμία της έκθεσης να κατονομάσει τα αραβικά κράτη του Κόλπου που έμμεσα ή άμεσα υποστήριξαν και ανέχτηκαν την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό, με οδήγησαν στο να καταψηφίσω το ψήφισμα, καθώς θεωρώ ότι είναι οξύμωρο η ΕΕ να είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στη Συρία και απ’ τους μεγαλύτερους πωλητές των όπλων που δημιουργούν αυτή την τραγωδία.