• Patricija   ŠULIN  

Patricija ŠULIN : Written explanations of vote - 8th parliamentary term 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Representative actions for the protection of the collective interests of consumers (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi direktive.
Pozdravljam direktivo o zastopniških tožbah, ki jo predlaga Komisija, s katero naj bi se zagotovilo, da države članice v celoti uporabljajo, izvajajo in izvršujejo zakonodajo EU ter državljanom zagotavljajo ustrezno pravno sredstvo. Hkrati pa direktiva ne posega v obstoječe mehanizme za izboljšavo ali spremembo dolžnosti prevoznikov ali organizatorjev potovanj na kraju samem.

Protocol to the EU-Israel Euro-Mediterranean Agreement (accession of Croatia) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) SL  
 

Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji.
Ta protokol potrebujemo, saj se je Hrvaška z vstopom v EU zavezala, da bo pristopila k mednarodnim sporazumom, ki so jih podpisale ali sklenile Evropska unija in njene države članice, in sicer na podlagi protokola k navedenim sporazumom.

EU-Uzbekistan comprehensive agreement (A8-0149/2019 - David McAllister) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom.
Podpiram krepitev odnosov med EU in Uzbekistanom na podlagi skupnih vrednot ter tudi sama priznavam vlogo te države kot pomembnega kulturnega in političnega veznega člena med Evropo in Azijo.

Discontinuing seasonal changes of time (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES.
Pozdravljam razpravo o premikanju ure na poletni oz. zimski čas, ki je pritegnila veliko pozornosti javnosti, saj je bilo med drugim oddanih kar 4,6 milijona odgovorov.
Strinjam se s stališčem poročevalke, ki meni, da je predlog Komisije nekoliko preuranjen, saj pred pripravo predloga spremembe direktive ni bila opravljena ustrezna ocena učinka.

Common rules for the internal market for electricity (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije.
Na trgu električne energije potrebujemo svobodno gibanje cen. Zato podpiram odpravo zgornje meje cen, ki bi se morala zgoditi čim prej. Subvencije, ki imajo malo ali nič smisla, če obstajajo presežne zmogljivosti v EU, pa bi se morale uporabljati le kot skrajni ukrep.

Internal market for electricity (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije.
Strinjam se s pristopom poročevalca, ki je za obravnavo teh izzivov in za spodbujanje dekarbonizacije izbral pristop, ki daje prednost trgu, kar pomeni, da je treba vzpostaviti resnično enake konkurenčne pogoje za vse udeležence na trgu.
To pomeni, da je treba odpraviti subvencije, ki izkrivljajo trg, pa naj so namenjene fosilnim gorivom, jedrski energiji ali obnovljivim virom energije.

European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev.
Podpiram prilagoditev pravnega okvira ACER spremembam na trgih z energijo ter tesnejše regionalno sodelovanje. ACER mora dobiti večjo vlogo pri razvoju omrežnih kodeksov in usklajevanju regionalnega odločanja ter nove naloge povezane z regionalnimi operativnimi centri, ki jih je treba ustanoviti.

Risk-preparedness in the electricity sector (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES.
Potrebujemo zanesljivo oskrbo in solidarnost med državami članicami ter vzpostavitev povsem integriranega notranjega trga z energijo. Zaradi regulativne vrzeli kriza v oskrbi z električno energijo škoduje prizadetim gospodarstvom, ogroža javno varnost, škoduje potrošnikom, ki so izpostavljeni povečanju cen ter ovira solidarnost in sodelovanje med sosedskimi državami.

Labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters (A8-0086/2019 - Michał Boni) SL  
 

Glasovala sem za Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009.
Podpiram vzpostavitev energetske unije s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost. Izkoristek goriva je ključen za zmanjšanje povpraševanja po energiji.
Podpiram označevanje z energijskimi nalepkami, ki strankam omogoča, da se ozaveščeno odločajo na podlagi tega, koliko energije porabijo izdelki, povezani z energijo.

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) SL  
 

Glasovala sem proti poročilu o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.
Menim, da direktiva ne zagotavlja ustrezne zaščite ustvarjalcev, prav tako pa pušča preveč odprtih izvedbenih vprašanj. Direktiva vpliva tudi na svobodno uporabo interneta, saj filtri, ki so neizbežna posledica direktive, ne ločujejo med izjemami kot so satire, meme-ji, ipd. ter vsebino, ki dejansko krši avtorske pravice.
Direktiva pa zaradi dodatnih birokratskih zahtev postavlja v podrejen položaj tudi mala digitalna podjetja, saj jih izjema ščiti le do njihovega tretjega leta obstoja.

Contracts for the supply of digital content and digital services (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin.
Podpiram nov poskus Komisije, s katerim želi v korist podjetij in potrošnikov rešiti težave na notranjem trgu, ki jih povzročajo različni nacionalni pogodbeni predpisi ali njihovo pomanjkanje, in sicer tako, da je predložila dva predloga o digitalnih pogodbah.
Osredotoča se predvsem na določene vidike pogodbenega prava za dobavo digitalnih vsebin, kot sta skladnost in pravna sredstva, in se omejuje le na pogodbe med podjetji in potrošniki.

Contracts for the sale of goods (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Moramo odpraviti obstoječe pravne ovire v čezmejni e-trgovini, ki je sektor z ogromnim neizkoriščenim potencialom, zato podpiram predlog Komisije, s katerim želi uskladiti evropsko potrošniško pogodbeno pravo.

Fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju).
GFCM, ki je bila ustanovljena že leta 1949, na podlagi znanstvenega mnenja sprejme priporočila in resolucije za spodbujanje razvoja, ohranitve, razumnega upravljanja in najboljšega izkoriščanja staležev živih vodnih virov v Sredozemskem in Črnem morju na ravneh, ki so trajnostne in z majhnim tveganjem.

Alignment of reporting obligations in the field of environment policy (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv.
Podpiram željo Evropske komisije, da racionalizira uskladitev obveznosti poročanja v zvezi z zakonodajo, povezano z okoljem, tako da bo posodobila ustrezne določbe iz desetih sektorskih direktiv in uredb.
Poročevalka pravilno ugotavlja, da je zdaj pravi čas za tak predlog, saj si prizadevamo za poenostavitev okoljske zakonodaje, vključno z določbami o poročanju.

Special rules regarding maximum length in case of cabs (A8-0042/2019 - Karima Delli) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost.
Strinjam se s Komisijo, ki meni, da je treba prednosti podolgovatih kabin izkoristiti v najkrajšem možnem času. Emisije CO2 iz cestnega prometa namreč predstavljajo četrtino vseh emisij CO2 v EU in v prihodnjih letih se bodo še povečevale.

Low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks (A8-0483/2018 - Neena Gill) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco.
Če želimo zagotavljati dolgoročno konkurenčnost gospodarstva Unije, potrebujemo trajnost in prehod na nizkoogljično, na podnebne spremembe odporno krožno gospodarstvo, ki bolje gospodari z viri.
Moramo spodbujati ugotovitve posebnega poročila kot vodilni znanstveni prispevek h konferenci o podnebnih spremembah v Katovicah na Poljskem.

Specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja.
Podpiram evropsko teritorialno sodelovanje, ki spodbuja sodelovanje med državami članicami znotraj Unije ter med državami članicami in tretjimi državami, partnerskimi državami ali čezmorskimi državami in ozemlji.

Fundamental rights of people of African descent (B8-0212/2019) SL  
 

Vzdržala sem se pri glasovanju o predlogu resolucije o temeljnih pravicah oseb afriškega porekla v Evropi.
Tudi sama odločno obsojam vse fizične ali verbalne napade, ki so uperjeni proti osebam afriškega porekla v javnem in zasebnem prostoru, vendar menim, da je resolucija preveč enostranska oz. da so avtorji naredili premalo, da bi dosegli širši kompromis med evropskimi poslanci.

Report on financial crimes, tax evasion and tax avoidance (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom.
Podpiram poročilo, med drugim tudi poziv institucijam EU in državam članicam, naj si prizadevajo državljanom razložiti delo, opravljeno na področju obdavčenja, in ukrepe za odpravo obstoječih problemov in vrzeli.
EU bi morala sprejeti obširno strategijo, v okviru katere bi z ustreznimi politikami podprla države članice pri premiku s sedanjih škodljivih davčnih sistemov k davčnemu sistemu, skladnemu s pravnim okvirom EU.

EU-Switzerland Institutional Framework Agreement (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo.
Podpiram tesno in celovito partnerstvo med Švico in EU, ki je vzajemno koristno ter temelji na skupni kulturni zgodovini in skupnih vrednotah.
V našem interesu mora biti, da obnovimo in utrdimo dvostranski pristop ter tako vzpostavimo še tesnejše odnose.