Patricija ŠULIN : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Representative actions for the protection of the collective interests of consumers (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi direktive.
Pozdravljam direktivo o zastopniških tožbah, ki jo predlaga Komisija, s katero naj bi se zagotovilo, da države članice v celoti uporabljajo, izvajajo in izvršujejo zakonodajo EU ter državljanom zagotavljajo ustrezno pravno sredstvo. Hkrati pa direktiva ne posega v obstoječe mehanizme za izboljšavo ali spremembo dolžnosti prevoznikov ali organizatorjev potovanj na kraju samem.

Protocol to the EU-Israel Euro-Mediterranean Agreement (accession of Croatia) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) SL  
 

Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji.
Ta protokol potrebujemo, saj se je Hrvaška z vstopom v EU zavezala, da bo pristopila k mednarodnim sporazumom, ki so jih podpisale ali sklenile Evropska unija in njene države članice, in sicer na podlagi protokola k navedenim sporazumom.

EU-Uzbekistan comprehensive agreement (A8-0149/2019 - David McAllister) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom.
Podpiram krepitev odnosov med EU in Uzbekistanom na podlagi skupnih vrednot ter tudi sama priznavam vlogo te države kot pomembnega kulturnega in političnega veznega člena med Evropo in Azijo.

Discontinuing seasonal changes of time (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES.
Pozdravljam razpravo o premikanju ure na poletni oz. zimski čas, ki je pritegnila veliko pozornosti javnosti, saj je bilo med drugim oddanih kar 4,6 milijona odgovorov.
Strinjam se s stališčem poročevalke, ki meni, da je predlog Komisije nekoliko preuranjen, saj pred pripravo predloga spremembe direktive ni bila opravljena ustrezna ocena učinka.

Common rules for the internal market for electricity (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije.
Na trgu električne energije potrebujemo svobodno gibanje cen. Zato podpiram odpravo zgornje meje cen, ki bi se morala zgoditi čim prej. Subvencije, ki imajo malo ali nič smisla, če obstajajo presežne zmogljivosti v EU, pa bi se morale uporabljati le kot skrajni ukrep.

Internal market for electricity (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije.
Strinjam se s pristopom poročevalca, ki je za obravnavo teh izzivov in za spodbujanje dekarbonizacije izbral pristop, ki daje prednost trgu, kar pomeni, da je treba vzpostaviti resnično enake konkurenčne pogoje za vse udeležence na trgu.
To pomeni, da je treba odpraviti subvencije, ki izkrivljajo trg, pa naj so namenjene fosilnim gorivom, jedrski energiji ali obnovljivim virom energije.

European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev.
Podpiram prilagoditev pravnega okvira ACER spremembam na trgih z energijo ter tesnejše regionalno sodelovanje. ACER mora dobiti večjo vlogo pri razvoju omrežnih kodeksov in usklajevanju regionalnega odločanja ter nove naloge povezane z regionalnimi operativnimi centri, ki jih je treba ustanoviti.

Risk-preparedness in the electricity sector (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES.
Potrebujemo zanesljivo oskrbo in solidarnost med državami članicami ter vzpostavitev povsem integriranega notranjega trga z energijo. Zaradi regulativne vrzeli kriza v oskrbi z električno energijo škoduje prizadetim gospodarstvom, ogroža javno varnost, škoduje potrošnikom, ki so izpostavljeni povečanju cen ter ovira solidarnost in sodelovanje med sosedskimi državami.

Labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters (A8-0086/2019 - Michał Boni) SL  
 

Glasovala sem za Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009.
Podpiram vzpostavitev energetske unije s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost. Izkoristek goriva je ključen za zmanjšanje povpraševanja po energiji.
Podpiram označevanje z energijskimi nalepkami, ki strankam omogoča, da se ozaveščeno odločajo na podlagi tega, koliko energije porabijo izdelki, povezani z energijo.

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) SL  
 

Glasovala sem proti poročilu o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.
Menim, da direktiva ne zagotavlja ustrezne zaščite ustvarjalcev, prav tako pa pušča preveč odprtih izvedbenih vprašanj. Direktiva vpliva tudi na svobodno uporabo interneta, saj filtri, ki so neizbežna posledica direktive, ne ločujejo med izjemami kot so satire, meme-ji, ipd. ter vsebino, ki dejansko krši avtorske pravice.
Direktiva pa zaradi dodatnih birokratskih zahtev postavlja v podrejen položaj tudi mala digitalna podjetja, saj jih izjema ščiti le do njihovega tretjega leta obstoja.

Contact