Helga STEVENS : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Justice programme (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) NL  
 

De N-VA steunt het algemeen doel van de verordening en stemde daarom voor. Zolang het programma de justitiële samenwerking over de grenzen heen ondersteunt en zich niet zal inmengen in de nationale rechtsordes, is dit volgens ons perfect in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.
Toch zijn er nog enkele bemerkingen, bijvoorbeeld over de transparantieplicht. Zoals deze nu is geformuleerd, lijkt ze erg inhoudsloos en niet streng genoeg voor juridische entiteiten die belastinggeld zullen ontvangen voor hun werking. Dit kan beter. Gezien we hier stemden over een gedeeltelijk akkoord met de Raad, zijn we van mening dat verder overleg deze elementen kan verbeteren. Eens het eindresultaat er ligt, zullen wij dit opnieuw aan een grondige evaluatie onderwerpen.

Rights and Values programme (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL  
 

De voorgestelde wettekst wil meer dan 600 miljoen euro belastinggeld gebruiken om de Europese waarden actief uit te dragen en de burger te scholen over de Europese geschiedenis, identiteit en cultuur. Wij begrijpen die reflex, gezien de aanhoudende schendingen van de rechtsstaat in Europa. Maar deze nieuwe geldstroom is het antwoord niet.
De nadruk ligt op het subsidiëren van ngo’s. De wet kwam er ook op verzoek van die ngo’s. De Europese Rekenkamer concludeerde nochtans dat de Commissie onvoldoende transparant werkt op het gebied van het gebruik van fondsen door ngo’s; zo mogen organisaties zichzelf het label ‘ngo’ opplakken zonder noemenswaardige controle. De sector verloor onlangs ook krediet door opeenvolgende schandalen, en dus vinden wij dat eerst orde op zaken moet worden gesteld.
Wij stellen ons ook de vraag waarom het Europagevoel bij de burger moet worden aangewakkerd. De burger beseft dat Europa medeverantwoordelijk is voor de malaise op het vlak van de vluchtelingencrisis en is ontevreden over diens spilzucht en achterkamerpolitiek. Is het de bedoeling om kiezers terug te winnen met een goednieuwsshow? Wij geloven niet dat de burger er een boodschap aan heeft. Maar een sterk middenveld blijft voor de N-VA belangrijk. Daarom willen wij de tekst evenmin tegenhouden.

Tackling the dissemination of terrorist content online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) NL  
 

De N-VA is voorstander van het aanpakken van terroristische inhoud online. Terrorisme heeft volgens ons geen plek in onze samenleving: niet offline en ook niet online. Daarom zijn er maatregelen nodig om dit te bestrijden. Er zijn echter enkele elementen in dit verslag waar nog aan gesleuteld moet worden. Zo is de definitie van terroristische inhoud erg vaag. Het moet volgens ons gaan om boodschappen die ook strafbaar zijn naar Belgisch recht: pas dan kan hun verwijdering worden gevraagd. De Europese definitie van terroristische inhoud gaat echter verder dan dat en gaat zo in tegen onze wetten.
Ook is de deadline van één uur erg strikt, zelfs met de voorgestelde langere termijn bij eerste inbreuk. In geen geval mag deze verordening betekenen dat kleine en nieuwe spelers disproportionele lasten ondervinden en gehinderd worden in hun economische activiteiten. Hiervoor moet een betere oplossing gezocht worden. Daarnaast zullen we nooit toelaten dat dergelijke wetgeving uploadfilters in de hand werkt.
Daarom onthoudt de N-VA zich op dit verslag. We staan achter het principe, maar er kan nog sterk gesleuteld worden aan de manier waarop. Gelukkig stemmen we over een voorlopige tekst zonder kracht. We kijken uit naar toekomstige onderhandelingen met de Raad om deze zaken te verbeteren.

Protection of persons reporting on breaches of Union law (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL  
 

Klokkenluiders zijn de waakhonden van de waarheid. Een betere bescherming voor klokkenluiders over de hele Europese Unie is daarom onmisbaar voor mijn delegatie. Mijn partij was zelfs voortrekker van dit debat op nationaal niveau in 2013 en opnieuw in 2016 voor klokkenluiders binnen de politie. Mijn delegatie meent nog steeds dat enkel de juiste personen voor bescherming in aanmerking moeten komen: het statuut van klokkenluider mag immers niet uitgehold worden. De richtlijn waarover gestemd is in Straatsburg vormt volgens mijn delegatie een goede basis en biedt voldoende flexibiliteit aan de lidstaten om een passende mate van bescherming uit te werken. De N-VA steunde deze richtlijn.

Transparent and predictable working conditions in the European Union (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) NL  
 

De N-VA-delegatie stemde tegen deze richtlijn over arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie.
Het is betreurenswaardig dat de voorspelbare arbeidsvoorwaarden zeer nauw worden bekeken. Flexibilisering van de arbeidstijd kan immers zeer nuttig zijn voor een bepaalde groep mensen. Zo kunnen jongeren een eerste werkervaring opdoen (al dan niet gecombineerd met hun studies) en kunnen langdurig werklozen makkelijker weer aan het werk.
Bovendien krijgen werkgevers er weer een hoop rompslomp bij, terwijl onze kmo’s al onder allerlei regeltjes kreunen. De richtlijn zal die administratieve overlast nog zwaarder maken. De regelingen van een cao moeten volgens deze richtlijn in het opgemaakte contract.
De N-VA benadrukt dat hier op nationaal niveau reeds goede regelingen voor bestaan die nauw zijn afgestemd op onze arbeidsmarkt.

European Labour Authority (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL  
 

De N-VA onthield zich over de oprichting van een Europese arbeidsautoriteit. De N-VA steunt de strijd tegen sociale dumping ten volle en meent dat een betere samenwerking absoluut noodzakelijk is. Zij verkiest echter het verbeteren van de bestaande en goed functionerende structuren boven het creëren van nieuwe Europese bovenbouw.
Ook onderstreept de N-VA dat het de bevoegdheid van de lidstaten is om controles uit te voeren en dat nationale inspectiediensten elk hun eigen manier van werken hebben. De oprichtingstekst van de Arbeidsautoriteit legt evenwel vandaag de fundamenten voor een Europese sociale inspectie. Zo wordt o.a. in artikel 40 sterk gealludeerd op een verdere uitbreiding van de reikwijdte van de activiteiten van de Autoriteit.
De N-VA is op zijn hoede voor dit Trojaans paard dat de sociale bevoegdheden van de lidstaten steeds verder kan uithollen.

Resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) NL  
 

. – De Commissie stelde op 1 februari voor om het budget voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief voor 2019 te verhogen met 116,7 miljoen euro. Het jaarbudget komt zo op 350 miljoen euro. De N-VA benadrukt dat de oorzaken van de jeugdwerkloosheid erg uiteen kunnen lopen in de verschillende lidstaten, waardoor het niet gepast is om in één enkele Europese oplossing te voorzien. De structurele oplossing bestaat erin om maatwerk te bieden op regionaal en nationaal niveau. Maar dit beleid realiseert net het tegenovergestelde: het neemt prikkels weg voor de betrokken regio’s om ernstig te hervormen. De oplopende EU-financiering van deze maatregelen om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan, verbergt dan ook de structurele problemen die er de oorzaak van zijn. Daarom hebben de N-VA-parlementsleden tegen deze zoveelste begrotingsaanpassing gestemd.

Objection pursuant to Rule 105(3): Instrument for financial support for external borders and visa (B8-0215/2019) NL  
 

De N-VA is vóór het systeem van de hotspots; migranten die toch de Middellandse Zee kunnen oversteken, moeten zo snel mogelijk worden gescreend en – indien blijkt dat zij veilige landen zijn gepasseerd – teruggestuurd. De bedoeling van de Commissie is om lidstaten de nodige fondsen te geven om die hotspots verder te ontwikkelen, en desgewenst Europese ontschepingsplatformen op te richten. Het Parlement tekent bezwaar aan tegen de budgetwijzigingen, omdat ontschepingsplatformen een te abstract concept zouden zijn. De N-VA stemt tegen dit bezwaar, omdat de Commissie terecht fondsen toekent aan de hotspots. En ten slotte, wat die abstracte notie betreft, roepen wij op om de discussie over de ontschepingsplatformen opnieuw op te starten. Europese ontschepingsplatformen werden reeds begraven door de lidstaten en verlaten door de Commissie. Geef ze concreet vorm naar Australisch model; ontscheep geredde drenkelingen in de dichtstbijzijnde veilige haven, ook in Noord-Afrika.

Objection pursuant to Rule 105(3): Asylum, Migration and Integration Fund (B8-0214/2019) NL  
 

De N-VA is vóór het systeem van de hotspots; migranten die toch de Middellandse Zee kunnen oversteken, moeten zo snel mogelijk worden gescreend en – indien blijkt dat zij veilige landen zijn gepasseerd – teruggestuurd. De bedoeling van de Commissie is om lidstaten de nodige fondsen te geven om die hotspots verder te ontwikkelen, en desgewenst Europese ontschepingsplatformen op te richten. Het Parlement tekent bezwaar aan tegen de budgetwijzigingen, omdat ontschepingsplatformen een te abstract concept zouden zijn. De N-VA stemt tegen dit bezwaar, omdat de Commissie terecht fondsen toekent aan de hotspots. En ten slotte, wat die abstracte notie betreft, roepen wij op om de discussie over de ontschepingsplatformen opnieuw op te starten. Europese ontschepingsplatformen werden reeds begraven door de lidstaten en verlaten door de Commissie. Geef ze concreet vorm naar Australisch model; ontscheep geredde drenkelingen in de dichtstbijzijnde veilige haven, ook in Noord-Afrika.

Fundamental rights of people of African descent (B8-0212/2019) NL  
 

De N-VA verzet zich tegen elke vorm van racisme en discriminatie, van eender welke bevolkings- of geloofsgroep, en dus ook van Afro-Europeanen. Wij zijn het er ook mee eens dat historische onrechtvaardigheden moeten worden erkend, en roepen de koning op om publieke verontschuldigingen uit te spreken voor de wandaden in Congo. Wij stellen ons echter ernstige vragen bij de betuttelende toon van het verslag. Wij zouden niet durven beweren dat mensen met Afrikaanse roots, wegens een huidskleur dus, behoefte hebben aan eigen, specifieke integratiemaatregelen.
Wij willen wél concrete projecten met een reële impact uitgewerkt zien, om racisme ook ten opzichte van die bevolkingsgroep krachtdadig te bestrijden. Echter, het creëren van nieuwe Europese structuren zoals gespecialiseerde diensten bij de Europese Commissie of Amerikaanse toestanden zoals de invoering van een "black history month" zijn niet de juiste antwoorden op de uitdaging. Ten slotte vinden we het kort door de bocht om Zwarte Piet in één adem te betitelen als een stereotype dat discriminatie in de hand werkt. Deze resolutie schiet haar doel voorbij, daarom stemt de N-VA-delegatie tegen.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M057
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T06071
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M033
  1047 Brussels
   
  Contact data: