Czesław Adam SIEKIERSKI : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Protection of animals during transport within and outside the EU (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) PL  
 

W przyjętym w 2005 r. rozporządzeniu przyjęliśmy zasadę, że należy unikać zranień i wszelkiego niepotrzebnego cierpienia zwierząt w trakcie transportu. Myślę, że jest to dobry kompromis pomiędzy wymogami dobrostanu zwierząt a praktyką hodowli.
W związku z licznymi zastrzeżeniami zgłaszanymi do Komisji Rolnictwa przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt zdecydowaliśmy o potrzebie sporządzenia sprawozdania z wykonania wspomnianego rozporządzenia.
Unia Europejska ma najwyższe na świecie standardy w zakresie dobrostanu zwierząt, w tym także ich transportu. Są one od wielu lat zakorzenione we wspólnej polityce rolnej, która uzależnia wypłacenie subsydiów rolnikom od ich wypełnienia. Oczywiście nie oznacza to, że sytuacja jest idealna, a nadużycia nie zdarzają się. Niemniej jednak należy tutaj wprowadzić jasne rozróżnienie odpowiedzialności hodowców oraz firm transportujących zwierzęta.
Często pojawiają się postulaty dalszego ograniczenia maksymalnego dopuszczalnego czasu transportu zwierząt. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, że zwierzęta często cierpią więcej podczas przymusowego postoju i rozładunku niż podczas dłuższej, ale nieprzerywanej podróży.
Wydaje się, że najbardziej pożądany byłby ubój zwierząt jak najbliżej miejsca ich hodowli, lecz w praktyce jest to coraz rzadziej wykonalne ze względu na postępującą koncentrację ubojni. W takich okolicznościach należy szukać równowagi między dobrostanem zwierząt a wymogami procesu hodowli.

Sustainable use of pesticides (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) PL  
 

W 2017 r. Komisja Europejska z trzyletnim opóźnieniem przedstawiła raport z implementacji dyrektywy w sprawie zrównoważonego wykorzystania pestycydów uchwalonej w 2009 r. z myślą o zmniejszeniu zagrożenia wynikającego ze stosowania pestycydów dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Dyrektywa przewiduje m.in. tzw. zintegrowane metody walki ze szkodnikami (Integrated Pest Management) oraz promowanie niechemicznych odpowiedników dla istniejących substancji.
Sprawozdanie wskazuje na istniejące braki w implementacji wspomnianej dyrektywy, jednak wydaje się, że przynajmniej w niektórych miejscach przyjmuje ono zbyt radykalny wydźwięk. Sektor rolny obwiniany jest m.in. za zatruwanie środowiska wodnego, przy czym nie bierze się pod uwagę faktu, że rolnicy nie mają obecnie realnych alternatyw dla dostępnych na rynku środków ochrony roślin, a bez nich nie mogą być pewni plonów, a przez to i swoich dochodów. Nie jest również uzasadnione żądanie nałożenia dodatkowych obciążeń na rolników w ramach WPR, gdy równocześnie znacząco obcina się jej budżet.
Nie można w bezpośredni sposób przeciwstawiać kwestii zdrowotnych i środowiskowych oraz pracy rolnika. Rolnik produkuje żywność najlepszymi dostępnymi sposobami, sam również jest konsumentem. Kluczowym wyzwaniem jest podjęcie, wspólnie ze światem nauki i producentami, środków ochrony roślin działań na rzecz zapewnienia dostępności alternatywnych preparatów ochrony roślin dla rolnictwa, w przystępnej cenie, aby nie zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu w Unii.

Establishing the Fiscalis programme for cooperation in the field of taxation (A8-0421/2018 - Sven Giegold) PL  
 

Na nowy program Fiscalis przewidziane jest 270 mln euro na 7 lat. Program ma zwalczać oszustwa podatkowe i unikanie podatków. Aby go zrealizować, potrzebna jest współpraca między służbami podatkowymi różnych krajów, a szczególnie wymiana informacji.
Celem jest lepsza ochrona interesów finansowych Unii i jej obywateli przez uszczelnianie systemu, usprawnianie pracy administracji podatkowej, a docelowo zbliżenie systemów podatkowych poszczególnych krajów, co wymaga czasu, ale i potrzeby szkolenia, poprawy jakości pracy urzędników z tego obszaru czy tworzenie zespołu rzeczoznawców.
Pamiętajmy, że systemy podatkowe w Unii są nadal bardzo zróżnicowane, ale w miarę wyrównywania poziomu dochodów, warunków życia czy wynagrodzeń trzeba będzie je ujednolicać. Jest to ważne dla właściwego funkcjonowania wspólnego rynku, lecz cały proces jest rozpisany na wiele lat.

Establishing the InvestEU Programme (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) PL  
 

. – Plan Junckera jest dobrą formą wsparcia inwestycji infrastrukturalnych, ale nie tylko, bo także w obszarze klimatu, energii. Plan Junckera odniósł sukces. Utworzony na jego mocy Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych wspiera spójność, zwiększa konwergencję, a jednocześnie innowacje i pogłębia integrację, przez co tworzy dobre fundamenty dla rozwoju Europy, wzmacnia rozwój gospodarczy, a zatem też jedność i funkcjonowanie wspólnego rynku. Co więcej przyczynił się również do rozwiązywanie problemów migracyjnych poprzez tworzenie miejsc pracy czy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Kluczową rolę w planie Junckera odgrywa Europejski Bank Inwestycyjny, który pełni dualną rolę, bo z jednej strony ma cechy banku komercyjnego, a z drugiej wypełnia ważne funkcje publiczne, oczywiście z zachowaniem rachunku ekonomicznego. Nie ulega wątpliwości, że Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych wymaga kontynuacji. Dlatego na uznanie zasługuje postulat ustanowienia programu InvestEU, który ma w zamyśle kontynuować dzieło rozpoczęte planem Junckera.

EU guidelines and the mandate of the EU Special Envoy on the promotion of freedom of religion or belief outside the EU (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) PL  
 

. – Unia Europejska zawsze wyraźnie i jednoznacznie opowiadała się za obroną i poszanowaniem wolności myśli, sumienia i religii poprzez liczne inicjatywy, w tym działania mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego na rzecz ochrony praw osób wierzących i niewierzących. Szczególnie wrażliwe i mniej liczne grupy wyznaniowe mogą stać się ofiarami dyskryminacji na tle religijnym, dlatego prowadzenie dialogu mającego na celu zwiększanie wrażliwości społecznej oraz zrozumienia między poszczególnymi grupami wyznaniowymi, jak i poszukiwanie pokojowych rozwiązań konfliktów, jest tak istotne. Propagowanie tego dialogu między kulturami i religiami stanowi priorytet Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na lata 2014–2020.
Istnieją również inne programy UE, których celem jest poprawa sytuacji w zakresie wolności myśli, sumienia i religii, a sama UE na różnych forach podnosi kwestie ochrony wolności religii w ramach stosunków międzynarodowych. Na uwagę zasługuje również rola specjalnego wysłannika ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE. Aby mógł on skutecznie realizować powierzone mu zadania, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego budżetu dla działań przewidzianych w jego mandacie oraz odpowiednie wsparcie merytoryczne, w szczególności obecnie, kiedy obserwujemy zwiększanie się zakresu jego działalności. Przyjęte sprawozdanie jest szczególnie ważne dla chrześcijan. Szacuje się bowiem, że między 150 a 250 mln wyznawców Chrystusa na świecie doświadcza obecnie różnych form prześladowania ze względu na wyznawaną religiję.

Establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) PL  
 

Program LIFE podejmuje wyjątkowo ważne sprawy dla działań na rzecz środowiska i klimatu. Działania w tym zakresie powinny być spójne z innymi funduszami i politykami. Wspólna polityka rolna czyni bardzo dużo na rzecz środowiska i przeciwdziała zmianom klimatycznym, jeśli przestrzega się dobrych zasad i praktyk rolniczych, ale także należy pamiętać, że rolnictwo może negatywnie oddziaływać na środowisko i zmiany klimatyczne, jeśli jest ono prowadzone nieracjonalne, gdy stosuje się za dużo środków chemicznych i występuje tak zwany wysoki poziom intensywności i uprzemysłowienia.
Często nie docenia się w tym zakresie rolnictwa, wini się tylko te słabsze strony rolnictwa, które są w zdecydowanej mniejszości, a nie docenia się tego, co rolnictwo czyni w zakresie wytwarzania dóbr publicznych i zapewniania powszechnego dostępu do artykułów żywnościowych po przystępnych cenach.
Reasumując, potrzebna jest większa koordynacja polityki energetycznej, klimatycznej, rolnej i środowiskowej i działania UE idą w tym zakresie.

State of EU-US relations (A8-0251/2018 - Elmar Brok) PL  
 

UE i USA dzielą strategiczne interesy na wielu płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, wojskowej, kulturowej.
Chciałbym także przypomnieć, ile aktualnie mamy wspólnych problemów, które trzeba rozwiązać, takich jak bezpieczeństwo, wolny handel, zmiany klimatu. Współpraca na linii UE–USA jako dwóch największych sił gospodarczych na świecie jest kluczowa z punktu widzenia ładu globalnego.
Z zadowoleniem przyjmujemy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz NATO i bezpieczeństwa w Europie, a także pogłębienie współpracy między UE a NATO, szczególnie w obszarze obrony tzw. wschodniej flanki sojuszu.
Mimo trudności i nieporozumień, które pojawiają się w ostatnim czasie w relacjach transatlantyckich, chciałbym zaapelować o wspieranie prowadzonego przez nas dialogu oraz zaangażowanie na rzecz wszystkich elementów naszego partnerstwa.
Uważam ponadto, że konieczne jest jak najszybsze zorganizowanie wspólnego szczytu, aby przezwyciężyć obecne wyzwania i kontynuować dalszą owocną współpracę.

State of EU-China relations (A8-0252/2018 - Bas Belder) PL  
 

Wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu w sprawie stanu relacji UE–Chiny – 12/09/2018
Na ostatnim szczycie UE–Chiny, który odbył się w 2017 r., doszło do zacieśnienia dwustronnego partnerstwa strategicznego, przed którym otwiera się nowy etap, m.in. w świetle protekcjonistycznych tendencji w Stanach Zjednoczonych.
Istnieje jeszcze wiele obszarów, w których moglibyśmy pogłębić współpracę, tj. w zakresie badań naukowych czy walki ze zmianami klimatu.
Jako członek Komisji Rolnictwa z zadowoleniem przyjąłem informację o przyjęciu przez Chiny planu działań w sprawie przeciwdziałania odporności na antybiotyki. Ważna jest dalsza współpraca na tym polu, zwłaszcza że Chiny odpowiadają za połowę rocznej konsumpcji środków przeciwdrobnoustrojowych na świecie, a Unia Europejska ma w tym zakresie już spore doświadczenia.
Z punktu widzenia działań Unii na rzecz promocji standardów unijnych w handlu międzynarodowym należy również zwrócić uwagę na postępy poczynione przez Chiny, jeśli chodzi o poprawę norm bezpieczeństwa żywności, które są kluczowymi aspektami ochrony konsumentów w Chinach i zapobiegania podrabianiu żywności.
Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym UE, a UE jest największym partnerem handlowym Chin. Równocześnie ciągle rosną obroty handlowe między obydwoma partnerami. Należy jednak zwrócić uwagę na wciąż negatywny dla UE bilans wymiany towarów, co poruszył również poseł sprawozdawca.

Boosting growth and cohesion in EU border regions (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) PL  
 

Regiony przygraniczne w Unii Europejskiej stanowią ponad 1/3 terytorium Wspólnoty, gdzie zamieszkuje ponad ¼ ludności. Jednakże biorąc pod uwagę bariery geograficzne i administracyjne, które często występują na granicach państw ich potencjał jest znacząco ograniczony, a poziom rozwoju najczęściej niższy niż w innych regionach. Jest to szczególnie widoczne na obszarach górskich rozdzielających kraje członkowskie.
Niedostatki w infrastrukturze, trudne warunki gospodarowania, często rozdrobniona struktura agrarna czy peryferyjne położenie powodują, że rolnictwo, które przez wieki dominowało na tych obszarach, zaczyna tam zanikać. Wpływ na to ma słaba opłacalność produkcji i coraz dotkliwszy brak młodych rolników.
Unia od lat podejmuje szereg inicjatyw na rzecz ożywienia obszarów transgranicznych - czy to w ramach polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej. W górach oraz innych regionach o ponadprzeciętnych walorach krajobrazowych i kulturowych jedną z recept jest rozwój turystyki i agroturystyki. Ważną rolę odgrywają tutaj również unijne oznaczenia geograficzne dla unikalnych produktów pochodzących z tych obszarów, w oparciu o które można budować czy wzmacniać potencjał turystyczny, również w ujęciu transgranicznym. Nie brak jednak też przykładów, kiedy przyznanie unijnego oznaczenia geograficznego produktowi po jednej stronie granicy staje się zarzewiem konfliktu z producentami podobnego specjału po drugiej stronie.

Integrated farm statistics (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) PL  
 

. ‒ Rozporządzenie w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych zajmuje się bardzo ważnym tematem, zasadniczym dla tworzenia rzetelnych baz danych dających właściwy ogląd sytuacji w UE na poziomie gospodarstw. Statystyki rolne obejmują chociażby informacje dotyczące struktury gospodarstw, metod produkcji oraz działań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Inne zagadnienia, których monitorowanie powinno stać na odpowiednio wysokim poziomie, to kwestie rolno-środowiskowe, elastyczność systemu na potrzeby realizacji określonych celów czy też odpowiednie wsparcie dla polityki badań i rozwoju oraz innowacji.
Statystyki pozwalające na przeprowadzenie pogłębionej analizy sytuacji gospodarstw rolnych są konieczne dla lepszego zrozumienia sytuacji rolnictwa w UE, wpływu WPR na rolników i produkcję rolną, jak również stopniowo narastającego wpływu czynników zewnętrznych mających genezę polityczną, takich jak chociażby rosyjskie embargo na produkty spożywcze z UE. Kluczowe jest również lepsze zrozumienie wpływu zmian klimatycznych i przemian społecznych na sytuację w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich.
Posiadanie możliwie najbardziej kompletnych informacji w tym zakresie powinno stanowić podstawę dla opracowania strategii politycznych, które mają przecież służyć nie tylko rolnikom, przetwórcom czy mieszkańcom obszarów wiejskich, ale też ogółowi obywateli i konsumentów. Fakt, że polityka rolna służy również wszystkim konsumentom, a nie tylko podmiotom z obszaru rolnictwa, jest podnoszony zbyt rzadko i zbyt słabo.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T06045
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E154
  1047 Brussels
   
  Contact data: