Kazimierz Michał UJAZDOWSKI : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Continuation of ongoing learning mobility activities under the Erasmus+ programme in the context of the UK's withdrawal from the EU (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) PL  
 

Wciąż nie do końca wiadomo, jaki scenariusz brexitu przygotuje nam życie. Usilne działania negocjatorów unijnych w sprawie przeprowadzenia skoordynowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE wciąż nie zmaterializowały się w podpisanej przez obie strony umowie. Ta niepewność co do politycznego rozwiązania w żadnym wypadku nie może rzutować na uczniów i studentów uczących się w ramach programu Erasmus+. Przyjęta przez nas rezolucja daje pewność uczniom, że do wypracowania finalnych rozwiązań będą oni mogli kontynuować naukę zagranicą oraz że wsparcie finansowe tego programu przez Unię będzie nadal kontynuowane. Wymiana studencka młodego pokolenia Europejczyków jest kluczowa dla przyszłości Europy, a żadne dyskusje polityczne między państwami nie powinny niszczyć wypracowanego dialogu wśród młodych ludzi ani pozbawiać ich szans odbycia studiów zagranicą.

EU-Afghanistan Cooperation Agreement on Partnership and Development (resolution) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) PL  
 

Od początku XXI wieku Afganistan leży w kręgu zainteresowań naszej opinii publicznej, a także zachodniej dyplomacji. Długotrwały konflikt na tym terenie osłabił istniejące instytucje państwowe, a ludność pociągnął w jeszcze większe ubóstwo, z powodu którego często nie jest w stanie prowadzić bezpiecznego, normalnego życia.
Dalekosiężna pomoc Unii Europejskiej dla Afganistanu powinna zostać zachowana. Państwa członkowskie Unii oraz regionalni partnerzy powinni zagwarantować pokojowy rozwój tego państwa. Utrzymanie przez Unię Europejską pomocy dla Afganistanu na obecnym poziomie jest bardzo ważne, w szczególności po wycofaniu się międzynarodowych sił z jego terytorium. Bez naszej pomocy Afganistan jeszcze przez długi czas będzie źródłem problemów, które rzutują na życie także naszych obywateli.
Odległość Afganistanu od naszych granic nie powinna zamykać nam oczu na problemy tego kraju. Co więcej, rozwiązanie problemu migracyjnego należy zacząć od przywrócenia normalności na terenie takich krajów jak Afganistan. Rezolucja jest ważnym głosem PE na rzecz pomocy dla ludzi tam zamieszkujących.

Common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the UK's withdrawal from the Union (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) PL  
 

Obserwując niejednoznaczne zachowanie się Zjednoczonego Królestwa co do formy wyjścia tego państwa z Unii Europejskiej, instytucje Unii usilnie współpracują w celu przygotowania naszej gospodarki i naszych obywateli na każdy możliwy scenariusz. Przyjęcie tymczasowych rozwiązań przez Parlament i Komisję dotyczących transportu drogowego towarów w przypadku braku przyjęcia umowy wyjścia przez Zjednoczone Królestwo stanowi ochronę obywateli i firm europejskich, które dostarczają towary na Wyspy Brytyjskie.
Rezolucja i przyjęte wraz z nią przepisy stanowią odpowiedź na różne scenariusze. Finał tej historii powinien odbyć się jak najmniejszym kosztem dla naszych firm, które potrzebują jasnych przepisów. Praca Parlamentu i Komisji jest odpowiedzią na te wyzwania.

Association Agreement between the EU and Monaco, Andorra and San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) PL  
 

Bardzo cieszy mnie fakt, że Unia Europejska zacieśnia współpracę z małymi państwami naszego kontynentu, takimi jak Andora, Monako i San Marino. Były one zawsze częścią europejskiego krajobrazu. Unia Europejska oraz nasi sąsiedzi, z którymi żyjemy na co dzień, wyznają wspólne wartości oraz wspierają nasze cele na rzecz międzynarodowego pokoju i zrównoważonego rozwoju na różnych forach międzynarodowych. To dobrze, że dialog jest zacieśniany, a współpraca pogłębiana. Zdecydowanie popieram rozwijanie stosunków między Unią Europejską a tymi państwami z uwzględnieniem i respektowaniem potrzeb naszych mniejszych sąsiadów.

Electronic freight transport information (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) PL  
 

Cyfryzacja danych i proces digitalizacji oceniam pozytywnie i uważam, że mogą one przynieść korzyści także dla branży transportu towarowego. Dobrze, że UE zajęła się tym problemem. Usprawni to cały proces logistyczny, zdejmie niektóre obowiązki z kierowców, którzy powinni móc się skupić na swojej pracy.

EU-Vietnam Voluntary Partnership Agreement on forest law enforcement, governance and trade (resolution) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) PL  
 

Kolejny przejaw realizowania coraz szerszej polityki międzynarodowej przez Unię Europejską. Przyjęcie umowy o partnerstwie między UE a Wietnamem przyznałoby nam prawne narzędzia wpływania na politykę rządu w Hanoi, na tak ważne sprawy jak handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne. Unia Europejska, poprzez przyjęty tekst, co mało osób mogłoby zauważyć, walczy z procederem nielegalnego obrotu drewnem. Dobry przykład umów handlowych, w których uwzględniona jest ochrona klimatu.

Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (A8-0070/2019 - József Nagy) PL  
 

Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Szybka ratyfikacja tego protokołu przez państwa członkowskie pozwoli między innymi na lepszą wymianę danych między państwami, bez straty w ochronie jednostki, a także pozwoli samej Unii Europejskiej stać się stroną tej Konwencji. W ten sposób wzmocniona Unia jeszcze bardziej wzmocni ochronę jednostki i pozwoli odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów.

Authorising Member States to become party to the Council of Europe Convention on an Integrated safety, security, and service approach at football matches and other sports events (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) PL  
 

Nie ma przyzwolenia w Unii Europejskiej na obrażanie drugiego człowieka w żadnym miejscu bez względu na emocje nam towarzyszące, także i przede wszystkim w trakcie imprez sportowych. Dobrze, że przyjęty tekst zwraca także uwagę na wciąż niewystarczającą infrastrukturę obiektów sportowych, które często są nieprzystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych.
Przyjęcie konwencji przez państwa, do czego my jako posłowie wzywamy, dałoby nam obywatelom kolejne narzędzie do obrony naszych praw. A państwom bodziec do podjęcia w końcu efektywnych działań, które wyrzuciłyby nienawiść ze stadionów.

EU-Turkmenistan Partnership and Cooperation Agreement (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) PL  
 

Cieszę się, że Unia Europejska coraz odważniej propaguje swoje wartości takie jak demokracja oraz prawa człowieka także na obszarze Turkmenistanu. Poparcie przeze mnie rezolucji PE, która popiera dialog między Wspólnotami a Turkmenistanem, ma doprowadzić do zawarcia umowy o partnerstwie w przyszłości, stanowi krok w dobrą stronę, aby UE jako podmiot odgrywała coraz silniejszą rolę w relacjach z państwami. Oby tak dalej.

Security threats connected with the rising Chinese technological presence in the EU and possible action on the EU level to reduce them (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) PL  
 

Rozwój współpracy gospodarczej między UE a Chinami jest czymś pozytywnym. Jednak interes czysto ekonomiczny nie może przesłonić aspektów takich jak cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych. Państwa członkowskie powinny chronić swoje kluczowe technologie przed przejęciem ich przez państwo, z którego coraz częściej dokonywane są cyberataki na firmy europejskie. Rezolucja poparta przeze mnie w PE słusznie nagłaśnia ten problem i wzywa państwa do skoordynowanej akcji obronnej.

Contact