• Vladimír   MAŇKA  

Vladimír MAŇKA : Written explanations of vote - 8th parliamentary term 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Contracts for the sale of goods (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) SK  
 

Rôzna úprava v oblasti právnych vzťahov pri predaji tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim a komplikované zisťovanie postupov pri uplatňovaní práv sťažujú fungovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického cezhraničného obchodu. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku je preto ďalším stupňom v oblasti odstraňovania právnych prekážok a harmonizácie európskeho spotrebiteľského práva. Precíznejšou jednotnou úpravou práv a povinností zmluvných strán sa vytvára priestor pre rozvoj elektronického predaja tovaru. Zjednotené postupy pri predaji spotrebného tovaru týkajúce sa najmä reklamácie, prostriedkov nápravy a ukončenia zmlúv posilnia právnu istotu zmluvných strán. Zároveň sa uľahčí obchodníkom ponúkanie tovaru v iných členských krajinách. To prispeje k väčšej konkurencii a vytváraniu tlaku na ceny a kvalitu tovaru.

Mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) SK  
 

. – Pohraničné regióny predstavujú 40 % územia Únie a žije v nich 30 % obyvateľov. Slabá alebo neexistujúca infraštruktúra, menej dostupné vzdelávanie, horší prístup k verejným službám a ďalšie faktory spôsobujú, že tieto regióny dosahujú slabšie hospodárske výsledky oproti ostatným regiónom Únie a život v nich je pre obyvateľov komplikovanejší. V záujme zlepšenia životných podmienok boli na cezhraničné programy Interreg v období rokov 2014 – 2020 vyčlenené v rozpočte EÚ prostriedky v objeme 6 miliárd eur. Plynulej a lepšej implementácii projektov však bránia rozdielne právne režimy a administratívne prekážky vyplývajúce z vnútroštátneho práva krajín, do ktorých pohraničné regióny patria. Zavedením mechanizmu riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte umožníme, aby sa v spoločnom cezhraničnom regióne pri spoločnom projekte v jednom členskom štáte mohlo uplatniť právo susedného členského štátu. Tento nástroj je založený na dobrovoľnosti a záleží na dotknutých členských krajinách, aby si podľa potreby pred implementáciou každého konkrétneho projektu určili mechanizmus, ktorý sa v projekte uplatní. Odstránením právnych a administratívnych prekážok sa zlepšia postupy pri realizácii podporovaných projektov, posilní sa európska integrácia a hospodárstvo pohraničných regiónov.

Health technology assessment (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) SK  
 

. – Zdravotnícke technológie majú vplyv na pacientov, verejné zdravie a aj systémy zdravotnej starostlivosti. Vysoký pokrok v medicíne a v zdravotníckych technológiách predstavuje príležitosti a zároveň aj výzvu na riešenie rozdielnych postupov a systémov zdravotníctva v Únii. Požiadavky na vysokú úroveň ochrany zdravia, bezpečnosť a dostupnosť moderných zdravotníckych technológií a liekov si vyžadujú, aby Únia a členské krajiny pri maximálnom využití výsledkov vedy a výskumu a pri dodržaní zásad transparentnosti a objektívnosti postupovali spoločne pri posudzovaní medicínskych inovácií. Takýto postup môže ovplyvniť ich kvalitu, zavádzanie na vnútorný trh, dostupnosť pre pacientov a v konečnom dôsledku aj pozitívny vplyv výdavkov na verejné zdravie.

Law applicable to the third-party effects of assignments of claims (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) SK  
 

Inštitút postúpenia pohľadávky predstavuje v podnikoch likvidný potenciál pre uhrádzanie vlastných záväzkov. Pre zmluvné strany, ktoré do vzťahu postúpenia pohľadávky vstupujú, je dôležité určiť, ktoré právo sa pri postúpení bude na ich právny vzťah uplatňovať. Táto potreba je zásadnou najmä pri cezhraničných vzťahoch a zvlášť pri predaji bankových úverových pohľadávok inej spoločnosti. Návrh nariadenia EP a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany upravuje pre tieto prípady základné pravidlo tak, že rozhodným uplatniteľným právom bude právny poriadok krajiny obvyklého pobytu postupcu. Takto určené rozhodné právo posilní právnu istotu podnikov, zabezpečí väčšiu transparentnosť a aj väčšiu predvídavosť účastníkov zmluvného vzťahu pri postúpení pohľadávky.

Treaty establishing the Transport Community (A8-0022/2019 - Karima Delli) SK  
 

Zmluva o založení dopravného spoločenstva predstavuje právny rámec spolupráce Únie a jej krajín s krajinami západného Balkánu v oblasti dopravy. Spolupráca sa týka cestnej, železničnej, vodnej aj námornej dopravy, a to v oblasti technických noriem, interoperability, bezpečnosti a ochrany dopravy, sociálnej politiky, verejného obstarávania a životného prostredia tak, aby tieto zodpovedali normám Únie. Realizácia tejto dohody podporí budovanie a rozvoj dopravnej siete medzi Úniou a západným Balkánom, urýchli integráciu týchto krajín a pomôže rozvoju regiónov. To bude mať pozitívny vplyv na hospodárstvo, podporí cestovný ruch a všeobecne zjednoduší a uľahčí cestovanie.

Union Civil Protection Mechanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) SK  
 

Cieľom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany je efektívna spolupráca medzi vnútroštátnymi útvarmi civilnej ochrany. Klimatické katastrofy z posledných rokov, ktoré sa prejavili v podobe rozsiahlych požiarov, záplav a tropických búrok a ktoré si vyžiadali materiálne a ľudské straty, vyvolali potrebu prehodnotiť existujúci mechanizmus civilnej ochrany. Vzhľadom na meniacu sa klímu takéto javy nebudú výnimočné. Preto je nevyhnutné vytvoriť účinnejší a hlavne lepší preventívny systém ochrany obyvateľstva pred živlami na úrovni Únie. Návrh smeruje k posilneniu kapacít EÚ a členských štátov prostredníctvom vytvorenia účelovej rezervy prostriedkov v oblasti civilnej ochrany, na ktorej bude participovať EÚ aj členské štáty, ako aj k posilneniu prevencie a súdržnosti v tejto oblasti s inými kľúčovými politikami Únie. Efektívna spolupráca a koordinácia si vyžadujú jasné zadefinovanie pôsobnosti EÚ a členských krajín. Dôležitý je aj medzinárodný rozmer pri spolupráci v civilnej ochrane obyvateľstva s tretími krajinami.

Minimum requirements for water reuse (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) SK  
 

Klimatické zmeny a nepredvídateľný vývoj do budúcnosti v oblasti klímy vyvolávajú potrebu zvýšiť zodpovednosť za kvalitu a používanie najmä sladkých vôd nielen v Únii, ale na celom svete. Spotreba vody v roku 2017 predstavovala 6 000 kubických kilometrov a odhaduje sa, že môže do roku 2050 vzrásť na približne 8 700 kubických kilometrov, pričom práve nepredvídateľnosť klimatických zmien a ich dôsledky môže toto číslo zvýšiť. Komisiou predložený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody vychádza z dôvodov predbežnej opatrnosti a z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie pri nakladaní s vodou. Nariadenie stanovuje normy a postupy pri opätovnom využívaní vody zo systémov úpravy odpadovej vody na úrovni Únie v oblasti poľnohospodárstva. Opatrenie vychádza z najlepších postupov a skúseností krajín, ktoré využívajú regenerovanú vodu v pôdohospodárstve. K vode treba pristupovať zodpovedne. Kontrolované a usmerňované nakladanie s vodou môže predísť mnohým problémom. Zásadnou vecou, ktorú je nevyhnutné v systéme dodržať, je zodpovednosť za verejné zdravie, bezpečnosť a ochranu životného prostredia a ekosystémov.

Programme for single market, competitiveness of enterprises and European statistics (A8-0052/2019 - Nicola Danti) SK  
 

Cieľom návrhu je posilniť a chrániť postavenie spotrebiteľov s ohľadom na vysokú úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín, ako aj umožniť európskym a malým a stredným podnikom lepšiu participáciu na jednotnom európskom trhu a posilniť konkurencieschopnosť európskeho trhu. Dôraz treba klásť na spravodlivú hospodársku súťaž a posilnenie zdrojov na tvorbu špičkovej európskej štatistiky, ktorá ovplyvňuje rozhodovanie vo všetkých politikách Únie. Jednotný európsky trh je bázou na stimulovanie hospodárskeho rastu a posilňovanie európskych podnikov na globálnych trhoch. Vzhľadom na posledné udalosti, keď sa na trh členských krajín dostali potraviny ohrozujúce zdravie obyvateľov, je potrebné, aby Komisia sústredila svoju pozornosť na efektívnejší a flexibilnejší dohľad nad trhom a bezpečnosťou potravín. Opatrenia pri takýchto zisteniach musia byť prijaté rýchlo a musia mať dostatočne silný preventívny účinok tak, aby sa takéhoto konania výrobcovia a dodávatelia vyvarovali. Jednotný európsky trh musí byť podriadený požiadavkám ochrany zdravia spotrebiteľov. Tomu treba prispôsobiť aj legislatívu v tejto oblasti.

Establishing the Fiscalis programme for cooperation in the field of taxation (A8-0421/2018 - Sven Giegold) SK  
 

– Program Fiscalis 2020 umožňuje budovať intenzívnejšiu spoluprácu, výmenu informácií a najlepších postupov medzi spoločnými a vnútroštátnými orgánmi členských krajín v oblastí daní. Financovaním projektov program umožňuje realizovať kvalitnejšiu administratívnu odbornú prípravu a budovať moderné európske informačné systémy. To pomôže účinnejšie bojovať proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Zdroje vyčlenené na tento program v rokoch 2021 – 2027 predstavujú 300 miliónov eur. Samozrejmosťou musí byť ich efektívne a transparentné využitie.

European Instrument for Nuclear Safety complementing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) SK  
 

– Návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť ako doplnkového nástroja spolupráce na základe existujúceho Euratomu je v súlade s vnútornými aj vonkajšími politikami Únie. Cieľom je presadzovať v tretích krajinách uplatňovanie bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály a dosiahnuť tak vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ionizujúcim žiarením. Nariadenie upravuje formy financovania, metódy spolupráce , oprávnené subjekty a definuje projekty, ktoré môžu byť z tohoto nástroja financované.
Jadrová bezpečnosť vo svete je jedným zo zásadných prostriedkov na dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Účinné, efektívne a transparentné vykonávanie nariadenia prispeje k ochrane zdravia a životného prostredia a tým aj k vyššej kvalite života.

European Social Fund Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) SK  
 

Európsky sociálny fond je hlavným a najstarším finančným nástrojom na podporu zamestnanosti v Únii. Financovaním projektov na podporu zamestnávania prispieva k odstraňovaniu chudoby a lepšiemu sociálnemu začleňovaniu. V nasledujúcom období bude pokračovať financovanie takýchto projektov prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý po zlúčení s ESF bude intenzívne spolupracovať aj s ďalšími fondami a programami EÚ. Prioritou naďalej musí zostať podpora zamestnávania najmä mladých ľudí, ktorých nezamestnanosť v roku 2017 predstavovala 13,4 %. Finančné krytie pre ESF+ na roky 2021 – 2027 je 106,781 miliárd eur v cenách z roku 2018. Je dôležité, aby finančné prostriedky boli využité transparentne, efektívne, s cieľom podporovať tvorbu trvalo udržateľných pracovných miest.

Union’s authorisation procedure for pesticides (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) SK  
 

Používanie pesticídov sa pri súčasnom kvantitatívnom a kvalitatívnom spôsobe obstarávania potravín javí ako nevyhnutnosť. Sú to však stále ľudskému zdraviu a životnému prostrediu neprirodzené chemické látky, ktorých používanie treba mať pod dôslednou kontrolou. Kontrola súčasných postupov a zistenia pri povoľovaní niektorých látok, ktorými sa zaoberal v minulých rokoch aj Európsky parlament, preukázali, že existujúce postupy pri hodnotení, posudzovaní a povoľovaní týchto látok sú nedostatočné. Podporujem návrh, aby Komisia pripravila revíziu a nový návrh legislatívy v tejto oblasti, ktorý umožní väčšie zapojenie všetkých členských štátov a ich vedeckých kapacít pri posudzovaní pesticídov z pohľadu možného ohrozenia zdravia, stransparentní celý postup posudzovania a povoľovania a odstráni možné konflikty záujmov.

Establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) SK  
 

Colná únia má zásadný vplyv na fungovanie jednotného trhu v EÚ. Colné podvody však tento trh narúšajú a poškodzujú tak rozpočet Únie. Preto účinné a efektívne posilnenie kontroly tovaru na vstupe a výstupe z Únie vyžaduje aj dostatočné financovanie na obstaranie moderných zariadení na výkon colnej kontroly. Navrhuje sa, aby finančné krytie na vykonávanie tohto nástroja na obdobie rokov 2021 až 2027 bolo vo výške 1,15 miliardy EUR v cenách z roku 2018. Nakladanie s týmito prostriedkami musí byť transparentné a efektívne.

Use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) SK  
 

Tento návrh je súčasťou iniciatívy “Európa v pohybe” zameranej na modernizáciu európskej mobility a dopravy s cieľom dosiahnuť ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu v Únii. Podľa návrhu by členské štáty nemali na svojom území obmedzovať používanie týchto vozidiel, ktoré si prenajal podnik riadne usadený na území iného členského štátu, za predpokladu, že toto vozidlo je evidované, spĺňa prevádzkové normy a bezpečnostné požiadavky a získalo povolenie na prevádzku zo strany členského štátu, v ktorom má príslušný podnik sídlo. Na získavanie informácií o vozidle budú členské štáty môcť využívať informačný systém o vnútornom trhu. Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice budú mať členské štáty 20 mesiacov na zosúladenie svojich vnútroštátnych predpisov s touto smernicou.

Expedited settlement of commercial disputes (A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka) SK  
 

. – Podporujem návrh na zriadenie európskeho rýchleho občianského súdneho konania, ktoré by sa týkalo sporov medzi podnikmi pri cezhraničných obchodoch. Pri jeho kreovaní je však potrebné, aby bola presne vymedzená jeho vecná pôsobnosť, presné postupy v konaní a časová úspornosť. Okrem podstatných zásad spravodlivého súdneho konania je dôležité klásť dôraz na zásady hospodárnosti a efektivity európskeho rýchleho občianského súdneho konania. Takéto konanie odbremení podniky od vysokých nákladov. Rýchlym vydaním kvalifikovaného rozhodnutia vo veci pomôže podnikom vyčleniť včas zdroje na predmet ich podnikania. Treba brať na zreteľ aj potrebu kvalitného materiálneho vybavenia a vysokokvalifikovaných zamestnancov.

Common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services (A8-0428/2018 - Paul Tang) SK  
 

. – Existujúce pravidlá zdaňovania vychádzajú zo zásady, že zisky by sa mali zdaňovať tam, kde sa vytvára hodnota. Takéto pravidlá sú vhodné pre tradičné podniky, nezohľadňujú však špecifiká poskytovania digitálnych služieb. Digitálne podniky môžu poskytovať svoje služby cezhranične, pričom nemusia byť fyzicky v mieste podnikania, čím vzniká rozpor medzi miestom zdanenia a miestom, kde sa skutočne vytvárajú hodnoty. V záujme odstránenia tohto nesúladu predložila Komisia návrh smernice o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb. Tento systém sa bude týkať najmä digitálnych služieb pri predaji on-line reklamného priestoru, sprostredkovateľských služieb spočívajúcich v prepojení podnikateľov so spotrebiteľmi a predaji dát používateľov, ak tieto služby boli dodané nerezidentom. Návrh podporujem, pretože predstavuje vyrovnanie zdanenia klasických a digitálnych podnikov a spravodlivejšie daňové príspevky do rozpočtov členských krajín.

Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the EU general budget for 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) SK  
 

Schválenie návrhu Komisie, ktorým sa zo všeobecného rozpočtu Únie na rok 2019 alokujú do Fondu solidarity EÚ finančné prostriedky vo výške 50 miliónov EUR, podporujem. Finančné prostriedky budú slúžiť na vyplácanie záloh z Fondu solidarity v núdzových situáciách súvisiacich
s neočakávanými živelnými pohromami. Po predbežnom posúdení žiadosti členského štátu bude môcť Komisia vyplatiť zálohu vo výške 10% predpokladanej výšky pomoci. Záloha nesmie prekročiť 30 miliónov EUR a neoprávnenú zálohu bude môcť Komisia vymáhať. Takáto mobilizácia umožní flexibilnejšie reagovať a poskytnúť pomoc členským krajinám a ich obyvateľom pri živelných pohromách.

EU-Japan Economic Partnership Agreement (resolution) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) SK  
 

Japonsko má tretí najväčší spotrebiteľský trh na svete. Aj preto Dohoda o hospodárskom partnerstve s touto krajinou má pre oba subjekty strategický význam. Túto skutočnosť posilňuje aj to, že obaja zmluvní partneri vyznávajú rovnaké hodnoty. Preto má schválenie Dohody v Parlamente nielen hospodársky a obchodný, ale aj významný politický rozmer.
Dohoda vytvára predpoklady na spoluprácu v oblasti služieb, ale aj v oblasti vývozu poľnohospodárskych výrobkov z Únie, najmä vína, syrov, hovädzieho a bravčového mäsa, pričom sa na oboch stranách posilní ochrana kvalitných výrobkov s tzv. zemepisným označením.
Pre Úniu, jej členské štáty a podnikateľské subjekty ide o ekonomicky a politicky silného
a stabilného partnera, čo otvára priestor pre korektné vzťahy v oblasti obchodovania, investícií aj zamestnávania. Dohoda prispeje k hospodárskemu rastu a zamestnanosti v EÚ i Japonsku.

Establishing a European Labour Authority (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) SK  
 

Mobilita pracovnej sily a služieb v rámci Únie prináša okrem ekonomických, sociálnych a hospodárskych benefitov aj množstvo problémov súvisiacich najmä s pracovnoprávnymi vzťahmi, vysielaním pracovníkov a ich sociálnym zabezpečením, ktoré si vyžadujú potrebu koordinácie a jednotného usmernenia. Zriadenie Európskeho orgánu práce preto vychádza najmä z potreby riešiť zložité problémy cezhraničnej mobility pracovnej sily. Úlohou tohto orgánu bude pomáhať vnútroštátnym orgánom pri koordinácií a uplatňovaní právnych predpisov Únie. Je dôležité, aby kompetencie tohto orgánu boli jasne vymedzené tak, aby nedochádzalo k duplicitným úkonom a činnostiam s inými inštitúciami, ktoré už pôsobia v podobných oblastiach, a aby finančné prostriedky vynakladané na túto činnosť boli zmysluplne a efektívne využité.

Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (A8-0142/2018 - Claude Rolin) SK  
 

Onkologické ochorenia sú v EÚ najčastejšou príčinou smrti súvisiacou s výkonom povolania.
Našim cieľom preto musí byť zlepšenie životných a pracovných podmienok zamestnancov a ochrana ich zdravia pred špecifickými rizikami vyplývajúcimi z vystavenia účinkom karcinogénov a mutagénov. Prísnejšie normy dosiahnuté v spolupráci s najnovšími výsledkami výskumu a vedy znížia riziko chorôb a úmrtia zamestnancov. Okrem zásadnej skutočnosti, ktorou je ochrana života a zdravia zamestnancov, sa prísnejšie normy prejavia v kvalite života a v znížení nákladov na verejné zdravie. To ovplyvní aj hospodársky život v Únii. Vzhľadom na neustály vývoj musí byť znižovanie a odstraňovanie karcinogénov a mutagénov na pracovisku vrátane kontroly dodržiavania týchto noriem trvalou úlohou Únie a jej členských štátov.