Vladimír MAŇKA : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Slovakia)

Quaestor 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : European Parliament

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parliament's Bureau
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Quaestors
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets

Substitute 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-07-2014 / 06-11-2017 : Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes’ cost-effectiveness  
- BUDG_AD(2017)606163 -  
-
BUDG 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013  
- BUDG_AD(2016)589167 -  
-
BUDG 
OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2016  
- BUDG_AD(2016)575091 -  
-
BUDG 
OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2015  
- BUDG_AD(2015)546556 -  
-
BUDG 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Contracts for the sale of goods (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) SK  
 

Rôzna úprava v oblasti právnych vzťahov pri predaji tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim a komplikované zisťovanie postupov pri uplatňovaní práv sťažujú fungovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického cezhraničného obchodu. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku je preto ďalším stupňom v oblasti odstraňovania právnych prekážok a harmonizácie európskeho spotrebiteľského práva. Precíznejšou jednotnou úpravou práv a povinností zmluvných strán sa vytvára priestor pre rozvoj elektronického predaja tovaru. Zjednotené postupy pri predaji spotrebného tovaru týkajúce sa najmä reklamácie, prostriedkov nápravy a ukončenia zmlúv posilnia právnu istotu zmluvných strán. Zároveň sa uľahčí obchodníkom ponúkanie tovaru v iných členských krajinách. To prispeje k väčšej konkurencii a vytváraniu tlaku na ceny a kvalitu tovaru.

Law applicable to the third-party effects of assignments of claims (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) SK  
 

Inštitút postúpenia pohľadávky predstavuje v podnikoch likvidný potenciál pre uhrádzanie vlastných záväzkov. Pre zmluvné strany, ktoré do vzťahu postúpenia pohľadávky vstupujú, je dôležité určiť, ktoré právo sa pri postúpení bude na ich právny vzťah uplatňovať. Táto potreba je zásadnou najmä pri cezhraničných vzťahoch a zvlášť pri predaji bankových úverových pohľadávok inej spoločnosti. Návrh nariadenia EP a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany upravuje pre tieto prípady základné pravidlo tak, že rozhodným uplatniteľným právom bude právny poriadok krajiny obvyklého pobytu postupcu. Takto určené rozhodné právo posilní právnu istotu podnikov, zabezpečí väčšiu transparentnosť a aj väčšiu predvídavosť účastníkov zmluvného vzťahu pri postúpení pohľadávky.

Treaty establishing the Transport Community (A8-0022/2019 - Karima Delli) SK  
 

Zmluva o založení dopravného spoločenstva predstavuje právny rámec spolupráce Únie a jej krajín s krajinami západného Balkánu v oblasti dopravy. Spolupráca sa týka cestnej, železničnej, vodnej aj námornej dopravy, a to v oblasti technických noriem, interoperability, bezpečnosti a ochrany dopravy, sociálnej politiky, verejného obstarávania a životného prostredia tak, aby tieto zodpovedali normám Únie. Realizácia tejto dohody podporí budovanie a rozvoj dopravnej siete medzi Úniou a západným Balkánom, urýchli integráciu týchto krajín a pomôže rozvoju regiónov. To bude mať pozitívny vplyv na hospodárstvo, podporí cestovný ruch a všeobecne zjednoduší a uľahčí cestovanie.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the need for responsible corporate behaviour with regard to investment in developing countries  
- P8_DCL(2016)0133 - Lapsed  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 103 - 13-03-2017
Written declaration on the protection of disabled people and better recognition and harmonisation of disability-related rights, measures and instruments between Member States  
- P8_DCL(2014)0012 - Lapsed  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Date opened : 20-10-2014
Lapse date : 20-01-2015
Number of signatories : 82 - 21-01-2015

Declarations 

Declaration of financial interests