• Ivo   BELET  

Ivo BELET : Written explanations of vote - 8th parliamentary term 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL  
 

Hoewel ze maar 5 % van de voertuigen op de weg uitmaken, zijn trucks verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot van het wegvervoer. Het werd dan ook hoog tijd dat we in de EU uitstootnormen voor trucks vastleggen.
We hebben in deze zittingsperiode in een recordtempo gewerkt en ik denk dat onze commissaris trots mag zijn op zijn nalatenschap: eerst is de monitoring en rapportage in wetgeving gegoten en nu zijn dus ook de normen voor 2030 vastgelegd. Zo zal de uitstoot van nieuwe trucks tegen 2030 met 30 % verminderd worden. Deze wetgeving is dan ook cruciaal opdat lidstaten de afgesproken CO2-reductiedoelstellingen kunnen halen. Voor lidstaten met veel doorgaand vrachtverkeer, zoals België, geldt dat des te meer.
Daar komt nog eens bij dat tegen 2025 2 % van de verkochte trucks voertuigen met lage of geen uitstoot moeten zijn. Daarmee is het signaal voor de truckbouwers duidelijk. De Europese truckconstructeurs moeten nu het voortouw nemen met de productie van vrachtwagens met een ultralage uitstoot.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) NL  
 

Ik ben bijzonder verheugd dat we vandaag het groene licht kunnen geven over de invulling van het InvestEU-programma, de opvolger van het Junckerplan. We hebben echt in sneltreinvaart een akkoord kunnen realiseren over dit dossier.
Met deze investeringsgarantie kunnen voor de volgende zeven jaar in totaal 700 miljard euro aan investeringen worden losgemaakt in de EU. 30 % van de middelen moet dienen om de EU-klimaatdoelstellingen te realiseren. Aangezien de EU-begroting een deel van het risico draagt, kunnen private investeerders vlotter over de brug worden gehaald om mee te stappen in innovatieve projecten. Ik denk dan met name aan investeringen om de CO2-uitstoot in de energie-intensieve industrie verder te reduceren.
Hopelijk zijn de lidstaten nu ook bereid om met voldoende middelen over de brug te komen. Laten we hopen dat de brexitperikelen een stevig akkoord over de komende Europese meerjarenbegroting niet in de weg staan. Want daar moeten de Finnen na de zomer mee aan de slag: een ambitieuze begroting die de EU toestaat haar rol te spelen.

European Labour Authority (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL  
 

Om sociale dumping en sociale fraude doortastend aan te pakken, moeten we effectief kunnen controleren of de Europese sociale normen wel gevolgd worden, en of gedetacheerde werknemers sociaal verzekerd zijn in hun thuisland.
Daarom komt er al vóór eind 2019 een Europese Arbeidsautoriteit, die o.a. moet toezien op grensoverschrijdende arbeids- en sociale inspecties, bindende informatie-uitwisseling tussen de socialezekerheidsdiensten van de lidstaten, en het afdwingen van boetes bij fraude met socialezekerheidsbijdragen en inbreuken op de arbeidswetgeving voor mobiele werknemers.
De Europese arbeidsregels werden de afgelopen jaren al gevoelig aangescherpt, onder meer door de uitrol van gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers, maar ze staan of vallen bij een effectieve controle. Daar moet de Europese Arbeidsautoriteit voor zorgen.

Insurance of motor vehicles (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) NL  
 

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische fietsen met een maximale snelheid van 25 km/u wordt afgeschaft. Daarmee volgt Europa het Belgische voorbeeld.
De helft van alle fietsen die vandaag in België worden verkocht, is elektrisch – een vervijfvoudiging in zes jaar tijd. De omslag naar elektrisch fietsen zorgt ervoor dat steeds meer mensen de fiets kiezen voor hun woon-werkverkeer of een winkelbezoek. Die kentering naar duurzame mobiliteit moeten we uiteraard aanmoedigen.
E-bikes (geen speed-pedelecs) halen maximaal 25 km/u. De meeste elektrische fietsen zijn vandaag trouwens al verzekerd via de familiale verzekering. België heeft vorige zomer al de stap gezet naar de schrapping van de aansprakelijkheidsverzekering voor e-bikes. Het is een goede zaak dat Europa nu volgt. We roepen de EU-regeringen op om hierover nu snel een akkoord af te sluiten met het Parlement.

Use of cannabis for medicinal purposes (B8-0071/2019) NL  
 

Het is goed dat het Europees Parlement vandaag duidelijkheid vraagt over het huidige gebruik en het juridisch kader van medicinale cannabis in de EU. Vandaag is het hoogst onduidelijk welk gebruik in welk land toegelaten is. Het is hoog tijd dat er een duidelijke juridische definitie en etikettering komt voor goedgekeurde, op cannabis gebaseerde medicijnen. We pleiten voor een gestandaardiseerde aanpak in de hele Europese Unie.
Daarnaast moet er in de volgende Europese begroting dringend meer financiering komen voor wetenschappelijk onderzoek, dat aan de basis moet liggen voor elke goedkeuring van medicinale cannabis. We moeten zowel de financiële als de wetgevingsbarrières voor dit onderzoek wegwerken. De lidstaten dienen ook de terugbetaling van deze medicijnen te regelen. Zo krijgen de patiënten die er echt behoefte aan hebben, gemakkelijker toegang tot op cannabis gebaseerde medicijnen.
Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat op cannabis gebaseerde medicijnen bij patiënten die aan verschillende ziektes lijden, een zeer grote hulp kunnen zijn. Zo verlichten ze de misselijkheid waarmee kankerpatiënten geconfronteerd worden na chemotherapie. Ook bij MS, ALS en andere chronische ziektes zoals reuma of epilepsie is het positieve effect van medicinale cannabis voldoende aangetoond.

Implementation of the cross-border Healthcare Directive (A8-0046/2019 - Ivo Belet) NL  
 

Vandaag stemmen we over het verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg. Wanneer patiënten naar het buitenland trekken op zoek naar medische hulp, krijgen ze nog te vaak te maken met allerlei hinderlijke obstakels. Het Parlement schaart zich nu achter een reeks maatregelen die broodnodig zijn om de huidige drempels te verlagen en alle patiënten toegang te geven tot de best mogelijk behandeling.
Enerzijds moeten we prioritair werk maken van brede informatiecampagnes om patiënten beter te informeren over hun rechten. Het is ook essentieel dat we inzetten op de oprichting van informatiepunten waar zowel patiënten als zorgverleners terechtkunnen met al hun vragen. Ook de uitwisseling van patiëntengegevens over de grenzen heen moet bijdragen tot een betere dienstverlening. Dankzij deze maatregelen kunnen patiënten een geïnformeerde keuze maken, en kunnen de zorgverleners de best passende zorg kiezen.
Anderzijds moeten de lidstaten meer gaan samenwerken in de strijd tegen zeldzame ziektes. Er moeten gespecialiseerde medische centra voor deze ziektes komen. Op deze manier kunnen patiënten uit de hele EU op één gespecialiseerde plek terecht, waar alle kennis gecentraliseerd wordt. Dit moet de behandeling van allerlei zeldzame ziektes, zoals kanker, ten goede komen.

Findings and recommendations of the Special Committee on Terrorism (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) NL  
 

De laffe aanslag in Straatsburg maakt duidelijk dat we Europees nog veel nauwer moeten samenwerken om burgers effectief te beschermen. Elk onschuldig slachtoffer is er een te veel. We zijn het aan hen verplicht om de samenwerking verder op te voeren.
Europa heeft de voorbije jaren kordate maatregelen genomen. Het aantal Syriëstrijders is quasi tot nul herleid door strengere controles aan de buitengrenzen en betere info-uitwisseling. Vandaag zijn de meeste daders geradicaliseerd binnen Europa, via online propaganda, sociale media, vage haatpredikers. Prioriteit is dat Europa samen met de lidstaten de strijd tegen radicalisering online en offline opvoert. Door van Europol dé centrale digitale terrorismebestrijdingseenheid te maken. Door een Europese watchlist van extremistische predikers op te starten. Door verenigingen op te doeken en hun geldstromen af te sluiten waar opgeroepen wordt tot haat of geweld. En door automatisch info uit te wisselen over geradicaliseerde gevangenen.
De EU moet ook de controles aan de buitengrenzen verder aanscherpen, door de EU-Grenswacht te connecteren met alle databanken, zodat snel kan opgetreden worden tegen valse paspoorten en verdachte criminelen. We moeten de mazen sluiten. Als er een terrein is waar Europa zijn meerwaarde kan bewijzen, dan is het hier. Het is onze plicht om de maatregelen in dit verslag hard te maken.

Coordination of social security systems (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) NL  
 

Het pakket dat vandaag op tafel lag, bevat een aantal effectieve maatregelen om de socialezekerheidsrechten voor grensarbeiders te vereenvoudigen en de controles op detachering aan te scherpen, maar moet nog grondig bijgestuurd worden wat werkloosheidsuitkeringen voor arbeidsmigranten betreft.
De voorstellen voorzien in stevige garanties voor de socialezekerheidsrechten van grensarbeiders. Belgische grensarbeiders die hun werk in Nederland verliezen, krijgen vandaag een werkloosheidsuitkering tot hun 65e, maar moeten tot hun 67e wachten op een Nederlands pensioen. Dat probleem wordt verholpen, door grensarbeiders de keuze te geven in welk van beide lidstaten ze zich bij de werkloosheidskas aansluiten. We scharen ons ook volledig achter het voorstel om de controles op socialezekerheidsfraude via het A1-formulier aan te scherpen en strengere sancties te voorzien.
Maar we gaan niet akkoord met het voorstel dat werknemers uit andere lidstaten reeds na één dag werk aanspraak moeten kunnen maken op een werkloosheidsuitkering in België. Momenteel moeten deze werknemers minstens drie maanden in België aan de slag zijn geweest vooraleer ze recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Wij pleiten, samen met de Europese Commissie, voor het behoud van die drempel van drie maanden.
Over het voorstel moet nu onderhandeld worden met de Europese ministers van Werk.

Establishing a European Labour Authority (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL  
 

We scharen ons volledig achter de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit. Dit EU-agentschap moet zorgen voor een effectievere controle op grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping.
In de afgelopen 10 jaar is het aantal Europeanen dat in een ander land werkt dan waar ze wonen of vandaan komen verdubbeld, tot ongeveer 17 miljoen mensen. De regels over arbeidsmobiliteit werden de voorbije jaren al fors aangescherpt. Denk aan de uitrol van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek voor gedetacheerde werknemers. Maar die regels staan of vallen bij een effectieve handhaving.
De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit is een belangrijk stuk in die puzzel, en moet de controle van werknemers uit andere EU-landen makkelijker maken door grensoverschrijdende inspecties en bindende info-uitwisseling tussen socialezekerheidsautoriteiten te organiseren. Daarnaast moet het agentschap ook een rol spelen bij bemiddelingsprocedures tussen lidstaten, bijvoorbeeld over achterstallige socialezekerheidsbijdragen en het innen van boetes wanneer de wet niet wordt nageleefd.

Interim report on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – Parliament's position with a view to an agreement (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) NL  
 

De nieuwe meerjarenbegroting moet een duidelijk signaal sturen aan alle Europeanen dat de EU er is om hen te beschermen. Veiligheid, een doeltreffende grensbewaking, de strijd voor een gezonde leefomgeving en innovatie in hernieuwbare energie: het zijn dé terreinen waarop Europa het verschil kan maken. Tegelijk moeten we de kosten opvangen die ontstaan als de Britten vertrekken, willen we voorkomen dat onze bedrijven de gevolgen dragen.
De prioriteiten die door het Parlement naar voor worden geschoven zijn de juiste: een aanzienlijke verhoging van de middelen voor Europol en politie- en justitiesamenwerking, 10 000 extra Europese grenswachten en een verdubbeling van de fondsen voor klimaatactie en energie-efficiëntie. Extra middelen kunnen onder meer komen van een Europese financiële transactietaks of een bijdrage op niet-gerecycleerd plastic, slimme maatregelen die onze doelstellingen ondersteunen, zonder aan de portefeuille van de mensen te komen.
Ook de voorstellen voor een strakkere controle op EU-fondsen zijn een goede zaak. Het is hoog tijd om een rem te zetten op het freerider-gedrag van sommige lidstaten. Regeringen die hun verantwoordelijkheid nemen, zoals bij de vluchtelingenopvang, moeten meer Europese steun krijgen en vice versa. We zijn er ook voor om de EU-middelen in de toekomst aan respect voor de rechtsstaat te koppelen.

CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL  
 

. – Het vrachtverkeer is verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot van het wegtransport of voor 6% van de totale CO2-uitstoot in de EU.
Het is dan ook een prima zaak dat er eindelijk uitstootnormen voor vrachtwagens komen.
Voor lidstaten met een aanzienlijke transit van vrachtverkeer is deze wetgeving echt cruciaal om de afgesproken CO2-reducties te kunnen realiseren.
We hopen dan ook dat de lidstaten hier snel werk van zullen maken, zodat we dit dossier nog voor de verkiezingen tot een goed einde kunnen brengen.
Het is in het belang van alle partijen, lidstaten, transportsector en producenten, dat we snel weten waar we aan toe zijn.

Establishment, operation and use of the Schengen Information System in the field of border checks (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) NL  
 

Met meer dan 80 miljoen signalisaties en 40 000 grensoverschrijdende arrestaties sinds 2013 is het Schengeninformatiesysteem de belangrijkste databank voor politie- en justitiesamenwerking in Europa. Een reeks aanpassingen, waarover vandaag een akkoord werd bereikt, moet de informatiedeling naar een hoger niveau tillen en de mazen in het net verder sluiten voor terroristen en criminelen.
Vingerafdruk- en gezichtsherkenning moeten in alle lidstaten uitgerold worden om grenswachters effectiever te helpen controleren wie de Europese buitengrenzen overschrijdt en valse identiteiten te onderscheppen.
De nationale politie- en justitiediensten moeten voortaan ook verplicht elke aan terrorisme gekoppelde zaak in de databank signaleren, en Europol krijgt toegang tot alle signalisaties, om mogelijke contacten in andere lidstaten proactief op te sporen en terreurnetwerken sneller op te rollen.
Voortaan wordt ook elk inreisverbod en uitwijzingsbevel voor migranten automatisch met de 28 EU-lidstaten gedeeld om transmigratie een halt toe te roepen. Vandaag is het nog te gemakkelijk om een uitwijzingsbevel te omzeilen door de grens over te gaan naar de volgende lidstaat.

Provision of audiovisual media services (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) NL  
 

De aanpassing van de regels voor Europese audiovisuele mediadiensten, die we vandaag hebben goedgekeurd, is een echte opsteker voor de Europese televisie- en filmsector. Minstens 30 % van het aanbod op de digitale video-platformen moet van Europese makelij zijn. Ik ben enorm tevreden dat we het voorstel van de Commissie op dit punt nog hebben kunnen aanscherpen. Voor de traditionele televisie is het al geruime tijd verplicht om voor meer dan de helft van de zendtijd producties van Europese makelij te programmeren. Daar komt nu de verplichting voor het online-aanbod bovenop. Dit zal vanzelfsprekend de investeringen in Europese producties versterken. Onze film- en televisiesector zal mee profiteren van de toenemende populariteit van online-platformen.
Daarnaast worden ook onze kinderen beter beschermd. Deze aanpassing zorgt ervoor dat nieuwe video- en digitale tv-platformen aan dezelfde regels moeten voldoen als de traditionele televisiezenders. Zo worden de regels met betrekking tot kinderprogramma's gelijkgetrokken voor alle platformen. En ook wat zelf- en coregulering betreft, hebben we de bestaande bepalingen aangescherpt: gedragscodes met betrekking tot kinderreclame, meer bepaald om reclame voor ongezonde voeding of drank te beperken, moeten onafhankelijk gemonitord worden en er moeten duidelijk sancties zijn, ook voor het online-aanbod

Draft Amending Budget No 5/2018: cancellation of the reserve related to the support to Turkey from the Instrument for Pre-Accession and reinforcement of the European Neighbourhood Instrument and of the Humanitarian Aid for orther urgent actions (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan) NL  
 

Het Europees Parlement schrapt 70 miljoen euro uit de pretoetredingsfondsen waarop Turkije in 2018 kan rekenen. De toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de EU zijn de facto al geruime tijd bevroren. Erdogans optreden in Duitsland afgelopen weekend maakt het nog maar eens duidelijk: Turkije distantieert zich hoe langer hoe meer van de Europese waarden. Het gaat totaal de verkeerde kant op met de rechtsstaat, de persvrijheid en de mensenrechten in Turkije. Het is dan ook logisch dat de pretoetredingssteun voor Turkije wordt teruggeschroefd. Die middelen kunnen beter rechtstreeks worden ingezet voor de aanpak van de migratiestroom in het Middellandse Zeegebied en voor humanitaire hulp in Syrië. Het Europees Parlement wil nog verder gaan en pleit voor een volledige bevriezing van de fondsen.
Dat wil niet zeggen dat we Turkije de rug toekeren. Turkije blijft een belangrijke bondgenoot bij de opvang van vluchtelingen en in de strijd tegen terrorisme. Aan het deel van de fondsen dat bestemd is voor de vluchtelingenopvang, wordt niet geraakt.

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) NL  
 

Voor een florerende cultuursector is het belangrijk dat journalisten, auteurs, muzikanten en uitgevers een billijk deel van de opbrengst van hun werk krijgen. Verschillende grote websites maken vandaag grote winsten door het gebruik van andermans materiaal. Het is meer dan logisch dat creatievelingen aanspraak kunnen maken op hun deel van deze winst. Dit is tot nu toe niet het geval en dit moet zo snel mogelijk veranderen. Daarom keurt het Europees Parlement vandaag een voorstel goed dat moet leiden tot een sterkere positie van de creatieve sector ten aanzien van de Googles en YouTubes, zodat ze tot betere afspraken kunnen komen over de verdeling van de winst.
Er was dringend behoefte aan een aanpassing van de EU-wetgeving inzake auteursrecht omdat die nog steeds niet was afgestemd op de toegenomen digitalisering. We hebben de gelegenheid aangegrepen om het werk van Europese uitgevers, journalisten en muzikanten beter te beschermen bij onlinegebruik en hun een betere vergoeding te garanderen. Op deze manier dragen we bij aan het voortbestaan van een kwalitatieve journalistiek. Het goedgekeurde voorstel slaat een brug tussen de creatieve sector, de websites en de gebruikers ervan. Bij dit alles komt de vrijheid van het internet niet in het gedrang en worden onlinegebruikers, kleine en startende bedrijven voldoende beschermd.

State of EU-China relations (A8-0252/2018 - Bas Belder) NL  
 

China is een belangrijke handelspartner voor Europa, maar zonder duidelijke spelregels zijn we goed op weg om essentiële infrastructuur en informatie uit te verkopen aan een dictatuur. China weet wat het wil en werkt daar gestaag naartoe. De Chinese investeringen in Europa vertonen een steile, stijgende lijn en bereikten in 2016 een nieuw record van 35 miljard euro. Bijzonder verontrustend is dat achter veel van die overnames overheidsbedrijven schuilen. Het is hoog tijd dat Europa zijn eigen belangen veel harder verdedigt en we deze naïviteit stoppen. Niet met gesloten grenzen, wel met een eerlijk speelveld en de bescherming van onze kroonjuwelen.
De EU moet het voortouw nemen om Chinese overnames van essentiële technologie en infrastructuur aan banden te leggen. Zodra onze collectieve belangen – zoals telecom- en energienetten, havens, of cyberbeveiliging en persoonsgegevens – in het gedrang komen, moeten de investeringen een halt toegeroepen kunnen worden. Het is beter dat Europese bedrijven hier zelf in investeren, in plaats van de Chinese overheid. Het Europees Parlement heeft de eerste stap al gezet, de bal ligt nu in het kamp van de nationale regeringen, die de knoop snel moeten doorhakken.

Daily and weekly driving times, minimum breaks and rest periods and positioning by means of tachographs (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) NL  
 

Het pakket dat vandaag op tafel lag, bevat een aantal maatregelen in de strijd tegen sociale dumping, maar slaagt er niet in de mazen in het net te dichten. De voorstellen moeten daarom grondig bijgeschaafd worden. Het is onze plicht om eindelijk paal en perk te stellen aan de sociale wantoestanden in de transportsector. We blijven ertegen gekant dat chauffeurs hun vrij weekend opnieuw in de cabine zouden mogen doorbrengen. In België en Frankrijk is dit terecht verboden. Chauffeurs moeten hun weekend thuis of op hotel kunnen doorbrengen. Een cabine van 2 op 2 meter is verre van de ideale plaats om goed tot rust te komen. Ook de uitrol van gelijk loon voor gelijk werk in de transportsector is voor ons essentieel.
Wegvervoer is bij uitstek grensoverschrijdend, zeker in een doorvoerland als België. Een gelijk speelveld is daarom cruciaal, zowel voor kmo’s als chauffeurs. Daarom moeten we ook dringend werk maken van effectievere controles op internationaal transport door alle bestaande trucks versneld van slimme tachografen te voorzien, ten laatste tegen 2024. Ook bestelbusjes mogen niet langer aan controles ontsnappen. Die maatregelen zijn niet alleen cruciaal vanuit sociaal oogpunt, ook de veiligheid op de weg moet voorop staan.

Three-dimensional printing: intellectual property rights and civil liability (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) NL  
 

Om te garanderen dat de Europese industrie een voortrekkersrol kan blijven spelen in de sector van 3D-printing, is een duidelijk en gemeenschappelijk kader onontbeerlijk. Steeds meer lidstaten bereiden nu eigen wetgeving voor om een gunstig klimaat te creëren voor hun 3D-printingindustrie, maar hierdoor dreigt een wirwar aan normen te ontstaan, die de groei van deze toekomstgerichte industrie op de Europese markt belemmert. Europa moet daarom dringend één duidelijk kader creëren om 3D-innovatie te stimuleren en te ondersteunen.
Het is essentieel om een duidelijk kader te scheppen voor de intellectuele eigendom voor 3D-technologie en -designs. Daarnaast moeten we ook duidelijk definiëren wie de verantwoordelijkheid draagt bij mogelijk falen van de 3D-geprinte objecten. We moeten duidelijkheid creëren voor zowel producenten als consumenten om die nieuwe ontwikkelingen in de industrie alle kansen te geven.
Onder meer in de geneeskunde en de luchtvaart wordt grote vooruitgang verwacht dankzij deze technologie. Meer en meer worden 3D-geprinte protheses of zelfs organen mogelijk. Ook worden steeds meer onderdelen van vliegtuigen 3D-geprint, waardoor de productiekosten, de luchtweerstand en dus de uitstoot verminderen. Ook in andere sectoren duiken 3D-geprinte objecten op. 3D-printen behoort tot de technologische prioriteiten van de Europese Unie, en dient dus met een actuele wetgeving ondersteund te worden.

European Defence Industrial Development Programme (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) NL  
 

We moeten defensie dringend uit de nationale hokjes halen. Dat kan alleen als de lidstaten de handen in elkaar slaan en inzetten op Europese defensiesamenwerking. Het Europees Investeringsplan Defensie, waarvoor het Parlement vandaag het licht op groen zet, is hierbij cruciaal. Het fonds van 500 miljoen EUR voor de komende twee jaar moet een opstap zijn, de testfase, voor een volwaardig Europees defensiebudget van 13 miljard EUR in de volgende meerjarenbegroting van 2021-2027. Het geeft de Europese defensie-industrie een duw in de rug door de gezamenlijke ontwikkeling van technologie en materieel te steunen.
Wil Europa zijn eigen veiligheid in handen nemen, dan moeten ook de versnipperde budgetten voor onderzoek en ontwikkeling beter renderen. Jaarlijks spenderen de EU-lidstaten zo’n 200 miljard EUR aan defensie, maar momenteel hebben we 37 verschillende soorten transportpantservoertuigen, 12 verschillende tankvliegtuigen en 19 gevechtsvliegtuigen. In die chaos wordt enorm veel geld verspild. Als we Europees de taken beter verdelen en nauwer samenwerken, komt een bedrag vrij van ruim 25 miljard EUR. Dat maakt de weg vrij voor een veel modernere en veel beter uitgeruste defensie in Europa, liefst ‘made in Europe’.

Climate diplomacy (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) NL  
 

Voorzitter,
Collega’s,
Europa moet meer dan ooit voortrekker blijven bij de implementatie van het klimaatakkoord van Parijs.
We doen dat ook, met onze regelgeving over CO2-reductiedoelstellingen, voor hernieuwbare energie, uitstootnormen van wagens en vrachtwagens, ...
De EU moet ambitieus blijven, maar zonder naïviteit. Als de CO2-emissies verplaatst zouden worden naar andere regio's, door de industriële productie buiten de EU te duwen, zouden we uiteraard slecht bezig zijn.
Daarom blijft een CO2-grensheffing een zinvol instrument, omdat het global level playing field nog veraf is. Het kan als hefboom dienen om andere landen tot gelijkaardige inspanningen te brengen.
Maar aantonen dat we onze economie kunnen de-carboniseren zonder onze industrie pijn te doen, dat we erin slagen klimaatambitie en economische groei te combineren, dat is ongetwijfeld de beste manier om de rest van de wereld te overtuigen om ons model te volgen.