Adam GIEREK : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

A Europe that protects: Clean air for all (B8-0156/2019) PL  
 

Jakość powietrza zależy od występowania w nim zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych. Do tych pierwszych należą związki takie jak: tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek siarki, ozon, aromatyczne węglowodory – produkty niepełnego spalania paliw nieodnawialnych jako nośników energii; do drugich zaś należą cząstki stałe PM10, PM2,5 oraz mniejsze, w tym bardzo groźne nanocząsteczki. Ww. skażenia mają niewątpliwy wpływ toksyczny. Niewielkie emisje CO2 czy CH4 nie oddziałują toksycznie.
Ww. skażenia mogą, przy określonych warunkach pogodowych, wywoływać tworzenie się smogu typu londyńskiego (w Polsce najczęściej jesienią lub wiosną) czy typu Los Angeles (najczęściej w słoneczne, letnie dni w miastach).
Rezolucja mało celnie akcentuje – moim zdaniem – ważne problemy czystości powietrza, jest rozwlekła i mało konkretna, a także naciska w ustępie 50 na wycofanie węgla do 2030 roku, co jest całkowicie nierealne. Dlatego, uznając niektóre pozytywne strony rezolucji, wstrzymałem się jedynie od głosowania, a nie opowiedziałem się za jej odrzuceniem.

EU Cybersecurity Act (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem tego ważnego sprawozdania, które wprowadza pierwszy obowiązujący w całej UE system certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego. Kładzie się w nim nacisk na znaczenie certyfikacji infrastruktury krytycznej, w tym sieci energetycznych, wodociągowych, dostaw energii i systemów bankowych, a także innych produktów, procesów i usług. System certyfikacji musi spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, a to powinna gwarantować unijna Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).
Dzięki temu systemowi UE może nie tylko sprostać wyzwaniom związanym z wzrastającym poziomem ryzyka w cyfrowym świecie, ale i stać się globalnym graczem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa ku satysfakcji nas – konsumentów.

2018 UN Climate Change Conference in Katowice, Poland (COP24) (B8-0477/2018) PL  
 

Preferowana przez niektórych opcja nierealnego „ambitnego ograniczania” funkcjonowania gospodarek niektórych krajów członkowskich poprzez lansowanie polityki całkowitej dekarbonizacji, jest niezgodna z ustaleniami paryskimi COP21. Ustalono tam bowiem, że w okresie najbliższych 30 lat celem winno nastąpić zrównanie emisji CO2 z absorpcją tego skądinąd „gazu życia”.
Należy zatem skoncentrować się na:
– ograniczaniu emisji poprzez realny wzrost efektywności energetycznej w całym łańcuchu przepływu energii, co sugerowałem jako autor projektu sprawozdania dot. przekształcenia dyrektywy na ten temat, a nie jak o tym później błędnie zdecydowano, tj. poprzez (chce tego KE) narzucanie ograniczeń konsumpcji energii na rynku konsumenta;
– absorpcji androgenicznego CO2 wg projektu rządu RP;
– pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych i nuklearnych.
Każde narzucanie wielkości limitów emisji winno być związane z emisją na jednostkę energii. W przeciwnym razie promowane będą gospodarczo jedne (silniejsze) państwa członkowskie, zaś poszkodowane inne (słabsze). Jestem przeciwny nierealnej antywęglowej polityce całkowitej dekarbonizacji (zerowa emisja). Brak w rezolucji propozycji stopniowego dochodzenia, bez odrzucania paliw kopalnych, do możliwie szybkiego zbalansowania emisji. Wstrzymałem się więc od poparcia tego projektu.

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) PL  
 

Głosowałem przeciwko projektowi z uwagi na wciąż kontrowersyjne zapisy w szczególności art. 13. Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie „złotego środka”, jednak ani stanowisko sprawozdawcy, ani podejście różnych komisji i grup politycznych w złożonych w ogromnej liczbie poprawek plenarnych (ponad 250) takiego środka nie zapewnia. Jeśli skłonny byłbym zgodzić się z poprawionymi zapisami art. 11, to wciąż zastrzeżenia budzi art. 13 projektu dyrektywy, który wprowadza obowiązek filtrowania internetu celem ochrony praw autorskich oraz odpowiedzialność prawną dostawców usług internetowych za treści zamieszczane przez ich użytkowników.
Zgadzam się z tezą, że twórcom, artystom i dziennikarzom należy się odpowiednie wynagrodzenie. Jednak przepisy w obecnej formie mogą wywołać nieprzewidywalne konsekwencje i szkody: z jednej strony dla praw obywateli (swobody wypowiedzi i ekspresji artystycznej), a z drugiej dla innowacyjnych przedsięwzięć funkcjonujących w sieci oraz całego rynku cyfrowego. Dostawcy usług w internecie będą bowiem zobligowani do wprowadzenia specjalnych filtrów w celu uniknięcia grożących im konsekwencji za ewentualne naruszenie praw autorskich. A te nie tylko są zawodne i kosztowne, ale w nieunikniony sposób będą prowadzić do daleko idącej cenzury przekazywanych przez obywateli treści.
Konstruktywnym kompromisem wobec tych zapisów było stanowisko przyjęte przez komisję IMCO, które w lepszy sposób zachowywało równowagę pomiędzy interesami obywateli i przedsiębiorców a branżą medialną, jednak zostało odrzucone.

End-of-life vehicles, waste batteries and accumulators and waste electrical and electronic equipment (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem pakietu w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ stanowi on odpowiedź na kwestie ograniczonej dostępności zasobów naturalnych przy jednoczesnym uwzględnieniu ich kluczowej roli w generowaniu dobrobytu. Model takiej gospodarki opiera się na idei utrzymania w obiegu jak najwyższej jakości produktów i materiałów możliwie jak najdłużej oraz minimalizuje wykorzystanie zasobów i generowanie odpadów w całym cyklu życia tych produktów i materiałów. Wyniki osiągniętego porozumienia w tzw. trylogu są zadowalające, aczkolwiek nie w pełni uwzględniają obecną sytuację w poszczególnych państwach członkowskich, tak aby dla każdego z nich zmiany dyrektywy były bodźcem do dalszego rozwoju i ulepszania gospodarki odpadami, a także do rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym. Ustanowione cele powinny być osiągalne pod względem technicznym i technologicznym w sposób zrównoważony.

Cost-effective emission reductions and low-carbon investments (A8-0003/2017 - Julie Girling) PL  
 

Poprawka 166 komisji ENVI zawiera zbyt wiele zapisów wzajemnie ze sobą sprzecznych, co nie pozwala na jednoznaczne wyłączenie części z nich czy też na poparcie innych zapisów. Takie łączenie wielu zapisów pod postacią nadmiernie rozbudowanej jednej poprawki w miejsce możliwych innych zapisów rozmywa istotę sprawy i jest niebezpieczną metodą forsowania rozwiązań politycznych przez określone frakcje.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że problem związany z handlem emisjami jest sztucznie politycznie podtrzymywany. System EU ETS jest spekulacyjnym sposobem „handlu”, który niekorzystnie wpływa na obniżanie konkurencyjności polskiej gospodarki opartej przecież na energetyce węglowej. Nie popieram go. Winien być zlikwidowany! Dlatego też wstrzymałem się od głosu w tej sprawie.

Energy efficiency (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) PL  
 

We wniosku Komisji, podobnie jak w nowelizowanej dyrektywie z 2012 r., doszło do przekłamania, gdyż tytuł dokumentu obiecuje efektywność energetyczną jako jego temat podstawowy, a z jego treści wynika, że chodzi wyłącznie o ograniczanie użytkowania energii końcowej. Nazbyt „ambitne” ograniczanie użytkowania energii w żadnym razie nie wywoła trendów efektywnościowych, lecz może jedynie skutecznie powstrzymać rozwój gospodarczy i spowodować wzrost ubóstwa energetycznego.
Właściwe efektywnościowe podejście, które faktycznie uruchomiłoby korzystne trendy oszczędnościowe, zwłaszcza oszczędzanie energii pierwotnej nieodnawialnej, zależy od trafnych wyliczeń systemu PEF, tj. systemu przeliczania energii pierwotnej poddawanej konwersji na energię końcową. Sposób ten został ujęty w poprawkach 95–99, popartych przez 51 posłów. Jednoznacznie usuwały one błędne propozycje zawarte w załączniku IV do wniosku Komisji w odniesieniu do jednej tylko wartości domyślnego PEF = 2,5, która nie odzwierciedla realnej efektywności różnych technologii konwersji i jest zbyt niska z punktu widzenia producentów energii oraz zbyt wysoka dla jej użytkowników. Odrzucenie przez Parlament tych poprawek zmusiło mnie do głosowania przeciw proponowanej dyrektywie, mimo że w dużej mierze byłem jej autorem.
Państwa członkowskie winny być oceniane w oparciu o efektywność ich koszyka energetycznego, tj. stosunku energii końcowej do pierwotnej pomnożonego przez sto, a nie – jak chce Komisja – na podstawie ograniczania energii końcowej.

Measures to safeguard the security of gas supply (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem rezolucji, która stanowi wielki krok naprzód na rzecz współpracy regionalnej w celu przeciwdziałania kryzysowi gazowemu. Zwraca ona uwagę na wzajemną pomoc sąsiadujących krajów w zarządzaniu kryzysem gazowym, na solidarność ponadgraniczną, dzięki której w razie w razie potrzeby państwa będą mogły podzielić się zasobami gazu, oraz na większą przejrzystość umów na dostawy gazu. Politycznym celem omawianej rezolucji jest zwrócenie uwagi na fakt, iż niezbędna dalsza współpraca i wzajemna pomoc może zapobiec w przyszłości powtórzeniu się sytuacji ze stycznia 2009 roku, kiedy to wiele państw członkowskich zostało odciętych od dostaw gazu w wyniku konfliktu pomiędzy Gazpromem a Ukrainą.

Building an ambitious EU industrial strategy as a strategic priority for growth, employment and innovation in Europe (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem projektu rezolucji, który podkreśla znaczenie wzmacniania i modernizacji bazy przemysłowej, zgodnie z całościową polityką przemysłową ukierunkowaną na reindustrializację Europy, jako głównego nurtu unijnych strategicznych inicjatyw politycznych. Popieram projekt przepisów, zgodnie z którymi ta unijna strategia będzie opierać się na innowacjach technologicznych w zakresie efektywności, na cyfryzacji, energo- i zasobooszczędnej gospodarce oraz na podejściu bazującym na cyklu życia i gospodarce o obiegu zamkniętym. Konieczne jest podejmowanie działań z wyprzedzeniem, aby przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Rezolucja zwraca uwagę na rolę MŚP, jako podstawy przemysłu unijnego.
Jedynie solidny i odporny na konkurencję przemysł oraz przyszłościowa polityka przemysłowa pozwolą UE stawić czoła różnym nadchodzącym wyzwaniom, a w tym potrzebie zrównoważonej reindustrializacji Unii, konkurencji światowej, gwałtownemu rozwojowi technologicznemu oraz tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości. Konieczne jest zwiększenie atrakcyjności przemysłowej Europy dla bezpośrednich inwestycji europejskich i zagranicznych. Zapisy rezolucji podkreślają, jak ważne jest przyjęcie na czas unijnej strategii przemysłowej, oraz wskazują na konieczność utrzymania wystarczających środków finansowych dla sektora przemysłu w kolejnych wieloletnich ramach finansowych, zwłaszcza za pośrednictwem konkretnych instrumentów i funduszy, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program „Horyzont 2020”, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), instrument „Łącząc Europę” i COSME.

Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem projektu sprawozdania.
Popieram projekt przepisów, zgodnie z którymi firmy, a szczególnie globalne korporacje międzynarodowe, będą zobowiązane do publicznego ujawnienia informacji, ile płacą podatków i gdzie. Słuszne są możliwe zwolnienia z tego obowiązku w przypadku chronionych informacji handlowych, których ujawnienie mogłoby zagrażać pozycji firmy. Zwolnienia powinny być odnawiane każdego roku i podlegać jurysdykcji państwa członkowskiego dopuszczającego zwolnienie.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G158
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08021
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G158
  1047 Brussels
   
  Contact data: