Iuliu WINKLER : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Education in the digital era: challenges, opportunities and lessons for EU policy design (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO  
 

Am votat raportul cu privire la educația în era digitală. Raportoarea subliniază că dobândirea de competențe digitale necesită o abordare coerentă, bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții desfășurată în contexte formale, nonformale și informale, pe o reacție la nivel de politici și intervenții specifice adaptate nevoilor diferitelor grupuri de vârstă și cursanților.
De asemenea, în raport se solicită statelor membre, Comisiei și instituțiilor de învățământ să îmbunătățească siguranța online pentru copii și să ia măsuri în privința hărțuirii pe internet, a expunerii la conținut nociv și șocant și a altor amenințări la adresa securității informatice prin dezvoltarea și punerea în aplicare de programe de prevenire și campanii de sensibilizare, încurajând statele membre să promoveze în continuare campania „#SafeInternet4EU”.
Raportoarea consideră că instituțiile de învățământ nu își pot permite să neglijeze educarea integrală a cursanților lor, cultivând dezvoltarea spiritului critic și a unei viziuni globale care să le permită să se afirme ca cetățeni activi.

Establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO  
 

Am votat raportul PE cu privire la instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE). Conform raportului, pentru a îndeplini obiectivele generale în materie de climă și mediu și angajamentele internaționale ale UE și ale statelor membre, este indispensabilă o punere în aplicare corespunzătoare a legislației și a politicii UE în domeniul mediului și al climei, combinată cu o finanțare adecvată.
Raportul consideră că pentru a compensa bugetul modest, LIFE ar trebui să faciliteze integrarea, în special în programele de finanțare mai ample ale UE. În raport se mai arată că flexibilitatea strategică și adaptabilitatea vor permite programului LIFE să îndeplinească cele mai presante priorități. LIFE este un motor important și un catalizator pentru conservarea naturii în UE, în special pentru punerea în aplicare a directivelor privind păsările și habitatele și prin gestionarea rețelei Natura 2000.

Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (A8-0142/2018 - Claude Rolin) RO  
 

Am votat raportul PE cu privire la propunerea de directivă a CE care vizează protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Scopul acesteia este de a îmbunătăți și a clarifica mediul juridic actual pentru a ameliora protecția sănătății lucrătorilor prin reducerea expunerii profesionale la agenți chimici cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, promovând în același timp condiții de concurență mai echitabile pentru operatorii economici.
Raportorul reamintește că prima cauză a mortalității profesionale în Uniunea Europeană este cancerul. Potrivit Institutului național pentru sănătate publică și mediu din Țările de Jos (RIVM) , între 91 500 și 150 500 de persoane au fost diagnosticate cu cancer nou-apărut în 2012 în Europa, cauzat de o expunere la substanțe nocive la locul de muncă. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, între șapte și douăsprezece persoane mor de cancer de origine profesională în fiecare oră în Uniunea Europeană.

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) RO  
 

Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament pentru Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop). Raportoarea remarcă faptul că Cedefop este una dintre cele mai vechi agenții ale UE, iar calitatea analizelor și a datelor sale privind sistemele și politicile referitoare la educație și formare profesională, precum și capacitatea sa de a favoriza schimbul de idei și bune practici, i-au permis să dobândească o bună reputație și credibilitate printre factorii de decizie.
CE a propus, în 2016, o revizuire a regulamentului de instituire a Cedefop, datând din 1975, anul înființării agenției. Obiectivul acestei revizuiri este dublu: pe de-o parte, armonizarea anumitor dispoziții ale regulamentului cu abordarea comună privind agențiile descentralizate și, pe de altă parte, actualizarea obiectivelor și misiunilor Cedefop, pentru a adapta regulamentul de instituire la natura reală a activităților acestuia.

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) RO  
 

Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament care vizează Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA). Raportorul arată că EU-OSHA urmărește să crească siguranța, sănătatea și productivitatea locurilor de muncă din Europa, promovând o cultură a prevenirii riscurilor și face schimb de cunoștințe și de bune practici în materie de sănătate și securitate.
Agenția își desfășoară activitatea alături de guverne, de organizații patronale și sindicale, de organisme și rețele ale UE și de întreprinderi private. În raport se arată că propunerea Comisiei menține structura tripartită a EU-OSHA, care se reflectă în obiectivele sale și în alcătuirea consiliului său de administrație. Această abordare a fost susținută de părțile interesate.
Raportorul este de acord cu ideea că natura tripartită a Agenției este esențială pentru ca aceasta să fie bine informată cu privire la situația din toate statele membre. Acest lucru permite, de asemenea, Agenției să facă schimb de bune practici și să ajungă într-un mod bine direcționat la lucrătorii din întreaga Europă.

European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) RO  
 

Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament care vizează revizuirea Regulamentului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound). Conform raportorului, propunerea are drept obiectiv revizuirea regulamentului de constituire a Eurofound în sensul alinierii anumitor dispoziții ale regulamentului existent de constituire a acesteia cu abordarea comună privind agențiile descentralizate.
Raportul arată că revizuirea oferă posibilitatea de a actualiza obiectivele și sarcinile Eurofound care vor fi ajustate pentru a reflecta mai bine aceste evoluții, precum și contribuția actuală a acesteia la elaborarea politicilor sociale și în domeniul ocupării forței de muncă, prin furnizarea de rezultate relevante și de înaltă calitate ale cercetărilor în domeniul ocupării forței de muncă, relațiilor de muncă și condițiilor de muncă și de viață.

Complementing EU type-approval legislation with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) RO  
 

Am votat Raportul PE referitor la propunerea de regulament a UE cu privire la completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune. Regulamentul ar urma să completeze cadrul actual al legislației de omologare de tip și acordul Brexit final de după negocieri.
Drept urmare, raportoarea și coraportorii sunt de opinie că prezentul regulament trebuie să intre în vigoare fără întârzieri nejustificate, oferind astfel industriei timpul necesar pentru a se pregăti pentru retragerea Regatului Unit. Propunerea PE oferă industriei mai multă certitudine și posibilitatea de a se pregăti, aspecte care altfel ar putea lipsi fără prezentul regulament. Raportoarea și coraportorii au încercat să abordeze principalele preocupări ale industriei și ale Uniunii, precum și ale altor părți care ar avea de pierdut sau de beneficiat de pe urma acestui regulament.

Full application of the provisions of the Schengen acquis in Bulgaria and Romania (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) RO  
 

Am votat Raportul referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România: eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene. În raport se reamintește faptul că toate condițiile necesare pentru aplicarea deplină a acquis-ului Schengen au fost îndeplinite de către Bulgaria și România în 2011.
Raportorul îndeamnă Consiliul să prezinte, cât mai curând cu putință, un nou proiect de decizie privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România, pe baza proiectului său de decizie din 29 septembrie 2010 (14142/2010) și, prin intermediul unui singur act juridic, să ia o decizie imediată pentru eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene.
Acesta mai subliniază faptul că libera circulație a persoanelor peste frontierele interne rezultată din încorporarea acquis-ului Schengen în cadrul juridic al UE reprezintă una dintre principalele realizări ale Uniunii. De asemenea, arată că funcționarea și extinderea spațiului Schengen nu ar trebui să fie afectată în mod negativ de deficiențele din alte politici ale UE, cum ar fi Sistemul european comun de azil.

Military mobility (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) RO  
 

Am votat raportul referitor la mobilitatea militară în care se subliniază că aceasta este un instrument strategic central, care permite UE să își urmărească interesele în materie de securitate și apărare în mod eficace și în mod complementar cu alte organizații, cum ar fi NATO, și nu ar trebui să se limiteze doar la îndepărtarea obstacolelor fizice, juridice și de infrastructură.
Raportorul mai arată că este necesară îmbunătățirea mobilității militare pentru capabilitățile de consolidare rapidă ale NATO, ceea ce ar întări securitatea noastră colectivă și ar putea spori contribuția UE la securitatea și stabilitatea internațională.
În raport este salutat faptul că mobilitatea militară a câștigat recent un nivel substanțial de atenție din partea tuturor actorilor relevanți și se ia act de faptul că aceasta crește gradul de pregătire și postura de apărare a Europei în fața potențialilor adversari și a situațiilor de criză, contribuind totodată la atingerea nivelului de ambiție al UE în ceea ce privește politica în materie de apărare și securitate, inclusiv autonomia strategică în domeniile politic, operațional și industrial.

New European Agenda for Culture (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) RO  
 

Am votat raportul referitor la noua agendă europeană pentru cultură, văzută ca o foarte bună ocazie de a adopta o politică culturală cuprinzătoare și coerentă la nivel european, recunoscută de cetățenii europeni și din afara UE. Raportorul pledează pentru o creștere bugetară semnificativă pentru programul Europa Creativă și pentru dezvoltarea de sinergii și interacțiuni cu alte programe finanțate de UE, pentru a genera o viziune globală și transversală asupra culturii.
Conform raportorului, cultura este extrem de importantă în realizarea coeziunii sociale și a dialogului intercultural, precum și în garantarea libertății și a diversității de exprimare, comunicare și creație a cetățenilor, dar și în construirea de legături între persoane.
În raport se arată că industriile culturale și creative ale UE sunt bunurile cele mai importante ale UE, întrucât ele reprezintă 4,2 % din PIB-ul UE, creează 8,4 milioane de locuri de muncă, adică echivalentul a 3,7 % din totalul locurilor de muncă din UE. Potrivit acestuia, sectorul muzical european este foarte dinamic, reprezentând un milion de locuri de muncă și având o cifră de afaceri de 25 de miliarde EUR.

Contact