Monika SMOLKOVÁ : 8th parliamentary term 

Political groups 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Slovakia)

Member 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Regional Development

Substitute 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Culture and Education
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
  • 11-09-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Culture and Education

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on accelerating clean energy innovation  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010  
- REGI_AD(2016)582277 -  
-
REGI 
OPINION on improving the connection and accessibility of the transport infrastructure in Central and Eastern Europe  
- REGI_AD(2016)576884 -  
-
REGI 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Market surveillance and compliance of products (A8-0277/2018 - Nicola Danti) SK  
 

Hlasovala som za správu, pretože posilnenie jednotného trhu s tovarom považujem za proces, ktorým vieme zabrániť uvádzanie nevyhovujúcich výrobkov na trh Únie. Mrzí ma, že v súčasnosti presadzovanie pravidiel dohľadu nad trhom hodnotíme ako nedostatočné, preto vítam nový balík návrhov o výrobkoch, ktorý predložila Komisia, a konkrétnejšie návrh, v ktorom sa stanovujú pravidlá a postupy týkajúce sa dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie. Myslím si, že dosiahnutie tohto cieľa je možné zabezpečiť posilnením dohľadu nad trhom, poskytovaním jasných, transparentných a komplexných pravidiel hospodárskym subjektom, zintenzívnením kontrol súladu a podporovaním užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva vrátane spolupráce s colnými orgánmi. Očakávam, že navrhnutými opatreniami zabezpečíme vyššiu úroveň ochrany občanov, ktorí sú vystavení potenciálne nebezpečným výrobkom, ktoré často súvisia s porušením iných právnych predpisov Únie a ktoré oslabujú európske normy v oblasti práce, zdravia a životného prostredia a narúšajú hospodársku súťaž.

Transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) SK  
 

Bezpečnosť potravín je citlivou záležitosť prvoradého záujmu pre všetkých občanov Únie. Nedávne incidenty súvisiace s bezpečnosťou potravín však preukázali potrebu zavedenia primeraných opatrení v núdzových situáciách, ktoré by zabezpečili, aby všetky potraviny, bez ohľadu na ich typ a pôvod, a všetky krmivá podliehali spoločným opatreniam v prípade vážneho nebezpečenstva pre ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie. Súhlasím s tým, že je potrebné počas analýzy rizika zabezpečiť transparentný, nezávislý, nepretržitý a inkluzívny proces oznamovania rizika, do ktorého by boli zapojení hodnotitelia a manažéri rizika Únie a jednotlivých štátov. Podporila som uznesenie, lebo som presvedčená, že tento proces by mal získať späť dôveru občanov v to, že sa celý proces opiera o cieľ tohto nariadenia, ktorým je zabezpečiť vysokú úroveň ľudského života a zdravia a ochranu záujmov spotrebiteľov. Od návrhu očakávam, že tento proces bude schopný prispieť k participatívnemu a otvorenému dialógu medzi všetkými zainteresovanými stranami, najmä verejnosťou, aby sa v rámci procesu analýzy rizika zabezpečila prevaha len verejného záujmu, presnosť, komplexnosť, transparentnosť, jednotnosť a zodpovednosť.

Protection of persons reporting on breaches of Union law (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) SK  
 

Aj keď ochrana oznamovateľov prešla v Európe v posledných desaťročiach výraznými zmenami, myslím si, že potenciál oznamovania sa ani zďaleka nevyužíva na maximum. Keďže naďalej v rámci Únie dochádza k rôznym druhom poškodzovania všeobecného záujmu, či už ide o environmentálne otázky, boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo korupcii, alebo dokonca o verejné zdravie, považujem za správne, že prijímame opatrenia, ktorými sa zaručí vysoká úroveň ochrany oznamovateľov v Európskej únii (EÚ), a to vo verejnom aj v súkromnom sektore, ako aj vo vnútroštátnych inštitúciách a v inštitúciách EÚ. Uznesenie som podporila aj preto, že pre totožnosť osôb, ktoré podávajú hlásenie, je potrebné zabezpečiť vysokú mieru dôvernosti. Ukázalo sa, že vďaka dodržiavaniu tohto kritéria sa zlepšil počet prijatých oznámení. V danom kontexte sa stotožňujem s tým, aby sa posilnili ustanovenia skúmaného textu v tejto otázke a stanovila sa pevná zásada dôvernosti, od ktorej sa môže upustiť len vo výnimočných a presne vymedzených prípadoch. Verím, že na základe prijatých opatrení sa z úrovne jednotlivých členských štátov vynaloží maximálne úsilie o ochranu osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the need for responsible corporate behaviour with regard to investment in developing countries  
- P8_DCL(2016)0133 - Lapsed  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 103 - 13-03-2017
Written declaration on drinking water as a fundamental right  
- P8_DCL(2016)0071 - Lapsed  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 78 - 13-12-2016
Written declaration on combating sexual abuse of children on the internet  
- P8_DCL(2016)0056 - Lapsed  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Date opened : 06-06-2016
Lapse date : 06-09-2016
Number of signatories : 85 - 07-09-2016

Declarations 

Declaration of financial interests