Rolandas PAKSAS : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

Community statistics on migration and international protection (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) LT  
 

Palaikau pranešimą dėl ES bendros migracijos ir tarptautinės apsaugos statistikos. Siūloma rinkti duomenis apie atvykstančius migrantus, prieglobsčio prašytojus, jų judumą ES viduje, patenkintų arba atmestų prieglobsčio prašymų skaičių valstybėse narėse, taip pat žmogaus teisių padėtį, veikiamą migracijos. Manau, kad yra nepaprastai svarbu tinkamai valdyti migracijos srautus, užkirsti kelią nelegaliam patekimui į ES valstybes, mažinti nusikalstamumo lygį, ypatingai ligi šiol tebeegzistuojančią terorizmo grėsmę. Migracijos statistika galėtų padėti matyti realų vaizdą: esamus ir ateityje galimus iššūkius, taip pat su kokiais techniniais, administraciniais sunkumais susiduria valstybės narės prieglobsčio ir migracijos valdymo sferose. Labai svarbu užtikrinti sąžiningą statistinių duomenų rinkimą, kad turėtume kuo aiškesnį esamos padėties vaizdą.

EU Accession to the Geneva Act on Appellations of Origin and Geographical Indications (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) LT  
 

Pritariu pateiktam pranešimui. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vietos produkcijai ir jos apsaugai. Todėl labai svarbu, kad visos šalys prisijungtų prie šio susitarimo, kuriuo sudaromos sąlygos apsaugoti tiek lietuvišką, tiek kitų ES šalių vietos produkciją, pabrėžti jos vertę, unikalumą, užkirsti kelią nelegaliai prekybai, sukčiavimui, taip pat kitai neteisėtai praktikai. Visoje ES turi būti užtikrinamas tinkamas nuosavybės ir duomenų apsaugos teisės aktų laikymasis, skatinama sveikos, ekologiškos produkcijos plėtra. Labai svarbu remti vietos ūkininkus bei nacionaliniu lygmeniu tinkamai garantuoti vietos kilmės produktų žymėjimą, kuris būtų aiškus ir suprantamas kitoms valstybėms narėms.

EU-Philippines Agreement on certain aspects of air services (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) LT  
 

Pritariau susitarimo dėl Oro susisiekimo paslaugų tarp ES ir Filipinų sudarymui, kuriuo bus sudaromos sąlygos sklandžiam oro paslaugų vystymuisi. Juo norima panaikinti esamą nelygybę aviacijos sektoriuje: šiuo metu galiojančios taisyklės leidžia trečiajai valstybei atsisakyti ES valstybės paskirtam oro vežėjui išduoti leidimus ar suteikti įgaliojimus, juos atšaukti arba sustabdyti jų galiojimą. Turi būti užtikrinama, kad nebūtų diskriminuojami vienoje valstybėje įsisteigę, bet kitų valstybių narių nacionaliniams subjektams priklausantys ir jų kontroliuojami ES vežėjai. Tarp ES valstybių ir Filipinų būtina sklandi oro paslaugų sistema, turint omenyje šiuo metu vis populiarėjantį turizmą, mokslo, darbo mainus – aktyvią oro paslaugų paklausą.

International Agreement on olive oil and table olives (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) LT  
 

Balsavau už Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymą. Susitarimu siekiama skatinti alyvuogių auginimo ir aliejaus gamybos plėtrą, aktyvinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą šioje srityje, remti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, pažangių naujovių gamybos procese diegimą bei naudojimą, taip pat nustatomos bendros koordinavimo gairės, apimančios aliejaus ir valgomųjų alyvuogių gamybą, industrializaciją, sandėliavimą ir prekybos politiką. Labai svarbu, kad būtų tinkamai nurodomos produktų sudedamosios dalys, aiškiai žymima kokybiška produkcija, kad vartotojui būtų paprasta suvokti informaciją apie perkamą prekę. Skatinu ekologiškos produkcijos gamybą, tinkamą vietinės kokybiškos produkcijos apsaugą, užkertant kelią sukčiavimui, kai, pavyzdžiui, vartotojui pateikiama melaginga informacija apie alyvuogių aliejaus ar alyvuogių kokybę, sudedamąsias dalis ar kilmės, gamybos vietą. Visuomet pasisakau už sveiką, žmogaus organizmui naudingą mitybą, kas paskatintų visuomenės sveikatos rodiklių augimą.

Cross-border distribution of collective investment undertakings (Directive) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) LT  
 

Pritariu pranešimui, kuriuo siekiama įtvirtinti teisinį reguliavimą dėl lygių, vienodų sąlygų kolektyvinio investavimo subjektams. Norima sudaryti palankias sąlygas vykdyti funkcijas ES veikiantiems fondų valdytojams, numatyti palankesnę plotmę tarpvalstybiniu mastu platinti fondų investicinius vienetus ar akcijas. Šiuo metu minėtą veiklą vykdyti kartais yra sudėtinga arba neįmanoma dėl esamų techninių, administracinių kliūčių skirtingose valstybėse. Todėl siekiama supaprastinti technines procedūras, kad pats administracinis procesas nepaneigtų galimybių užsiimti norima veikla. Atskirai galima pabrėžti būtinumą labiau apsaugoti mažmeninius prekybininkus, sudaryti jiems palankias galimybes dalyvauti ir konkuruoti investicinėje veikloje. Taip pat labai svarbu, kad investuotojai visuomet turėtų prieigą prie informacijos, kuri yra susijusi su jų vykdoma ar planuojama vykdyti investicine veikla.

Capital Requirements (Regulation) (A8-0242/2018 - Peter Simon) LT  
 

Sąjungos teisinis reguliavimas Bankų sąjungos, kapitalo reguliavimo sferoje turėtų atitikti subsidiarumo ir proporcingumo principus, aiškiai išlaikant ES ir valstybių narių kompetencijos takoskyrą. Labai svarbu skirti tinkamą paramą viešosioms sritims, pavyzdžiui, investicijų skatinimui į miestų ar atokių, mažiau apgyvendintų regionų infrastruktūrą. Taip pat reikėtų remti švariųjų technologijų vystymą bei diegimą, dėti šiam tikslo įgyvendinimui daugiau pastangų, kad visose valstybėse narėse būtų įmanoma bent šiek tiek labiau priartėti prie Paryžiaus susitarime iškeltų klimato tikslų. Visomis vykdomomis reformomis, nauju ES teisiniu reguliavimu tiek finansų, tiek kitose srityse reikia siekti pridėtinės vertės žmogui, socialinėms bei ekonominėms valstybių sferoms.

Loss-absorbing and recapitalisation capacity for credit institutions and investment firms (Regulation) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) LT  
 

Be jokios abejonės, būtina užtikrinti ES įmonių pakankamą nuostolių padegimo ir rekapitalizavimo pajėgumą. Tokiu būdu būtų garantuojama tam tikra darbuotojų finansinė apsauga. Man atrodo, kad valstybės narės turėtų sudaryti visas būtinas sąlygas tokiems tikslams pasiekti: nustatyti minimalius įmonių lėšų rodiklius, kuriuos galima būtų panaudoti įmonių bankroto, restruktūrizavimo atvejais nuostoliams atlyginti arba atsiskaityti su kreditoriais. Ši politika turėtų būti įgyvendinama atsižvelgiant į tarptautinius standartus bei galiojančius tarptautinius susitarimus. Darbo santykių stabilumas yra esminė sąlyga ekonominei gerovei bet kurioje visuomenėje siekti. Todėl visad pasisakau už stiprius darbuotojų apsaugos standartus, kad bet kuriuo atveju būtų išlaikomos tam tikros finansinės garantijos, taip pat užtikrinama ypatinga apsauga tiems asmenis, kuriems liko nedidelis darbo laikotarpis iki pensinio amžiaus. Žmogus neturi būti paliekamas be pragyvenimo šaltinio ir galimybių greitai ir efektyviai susirasti kitą darbovietę.

Sovereign bond-backed securities (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) LT  
 

Balsavau už šį pranešimą, kuriuo įtvirtinama ES bendroji valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių išleidimo sistema. Norima didinti valstybės išleidžiamų obligacijų pasiūlą, suteikiant galimybę privačiajam sektoriui išleisti bei kaupti obligacijų portfelį. Vėliau šis sukauptas portfelis būtų perkeltas į teisiškai atskirtą, savarankišką subjektą, kurio tikslas – išleisti investuotojams vertybinius popierius. Mano manymu, pasiūlymas turėtų skatinti bendro ekonominio lygio kilimą ES valstybėse, sukurtų didesnes sąsajas tarp valstybėse veikiančių bankų bei vyriausybių, stiprintų vietinių bankų padėtį bei konkurencingumą. Kaip žinia, bankų padėtis gali veikti valstybės biudžetą, pavyzdžiui, į biudžetą yra sumokama mažiau mokesčių dėl susilpnėjusios kredito veiklos pajamų. Labai svarbu imtis veiksmų, kurie skatintų valstybių socialinių ir ekonominių rodiklių augimą.

European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) LT  
 

Balsavau už pranešimą, kuriuo siekiama didesnio skaidrumo finansų ir kapitalo sektoriuje. Europos sisteminės rizikos valdyba atsako už ES finansų sistemos priežiūrą. Šiuo Parlamento pranešimu siūloma patobulinti valdybos veiklos taisykles, pritaikyti jas šių dienų realijoms, užtikrinti didesnę sąveiką bei bendradarbiavimą su kitomis ES institucijomis bei valstybėmis narėmis. Iš esmės, tikslas geras. Valdyba yra atsakinga už rizikos, kuri kyla finansiniam stabilumui ES, valdymą bei mažinimą. Taigi, mano manymu, ESRV visuomet turi stebėti, analizuoti ekonomikos pokyčius visose ES valstybėse, kad būtų išvengta plataus masto finansinių sunkumų. Kadangi ESRV veikla labiausiai priklauso nuo bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis ir jų kompetentingomis institucijomis, būtina, kad visos valstybės aktyviai dalintųsi informacija bei reikiamais duomenimis finansinio stabilumo užtikrinimo kontekste. Mano manymu, ESRV sprendimų priėmimo procesas privalo būti paremtas visų ES valstybių ar konkrečioje situacijoje suinteresuotųjų valstybių nuomone, pasiūlymais ar patirtimi.

Markets in financial instruments and taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) LT  
 

Balsavau už pasiūlymą, kuris yra susijęs su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) vykdoma priežiūra ir įgaliojimais. Galėčiau išskirti reikšmingą kompetencijos padalijimo aspektą tarp EVPRI ir nacionalinių institucijų. Mano nuomone, reikėtų suteikti šiai ES institucijai tiek įgaliojimų, kad ji galėtų tinkamai ir kokybiškai atlikti savo veiklą. Tačiau, kita vertus, ES institucijos veikla neturėtų paneigti nacionalinių priežiūros bei valdymo institucijų kompetencijos. Reikalinga proporcinga sąveika tarp ES ir nacionalinio valdymo lygmens. Pasiūlymas taip pat susijęs su prekybos duomenų kokybe bei informacijos prieinamumu: siūloma nustatyti bendrą prekybos duomenų formatą, kad būtų galima lengviau suprasti, konsoliduoti duomenis, dalintis jais tarpvalstybiniu lygmeniu, pavyzdžiui, prekiaujant ES ribose.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Wiertz
  01U015
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M03103
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07H349
  1047 Brussels
   
  Contact data: