Janusz ZEMKE : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 183

CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) PL  
 

Popieram sprawozdanie przygotowane przez Basa Eickhouta. Według danych Eurostatu w ostatnich latach emisje gazów cieplarnianych z pojazdów ciężkich stanowiły 5% całkowitych emisji CO2 w Unii Europejskiej. Po roku 1990 emisje z tych pojazdów wzrosły ogólnie o 14%. Jeżeli nie zostaną podjęte energiczne działania, to emisja CO2 z pojazdów ciężkich wzrośnie o kolejne 10% do 2030 roku. W obowiązującym stanie prawnym sprawy te nie są wystarczająco uregulowane ani na poziomie UE, ani przez państwa członkowskie. Proponowane rozwiązania mają doprowadzić do redukcji emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe o 15% do 2025 roku, zaś do 2030 roku o kolejne 15%.
Popieram zaproponowane środki ograniczające emisję CO2 przez pojazdy ciężkie. Wymaga to jednak szerszej palety zachęt finansowych i prawnych do modernizacji i wymiany obecnego taboru. Najskuteczniejsze byłyby oczywiście zachęty finansowe, różne zniżki, tak by skutecznie przyspieszać przechodzenie na transport niskoemisyjny.

Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) PL  
 

Po raz kolejny, konsekwentnie głosowałem przeciwko tzw. pakietowi mobilności. Nie zgadzam się z założeniami i prawnymi rozwiązaniami przyjętymi przez PE w tej sprawie. Transport międzynarodowy jest jednym z głównych czynników łączących Unię Europejską, zaś przyjęte rozwiązania ograniczą konkurencję w tym sektorze i mogą doprowadzić do upadku wielu mniejszych firm, w szczególności w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Zgadzam się z tym, że warunki pracy kierowców należy poprawić. Nie można jednak przyjmować rozwiązań, które mają się nijak do rzeczywistości. Dla przykładu – zostanie wprowadzony zakaz wypoczywania przez kierowców w kabinach ciężarówek. Pytam się, jak można egzekwować to prawo, gdy np. na trasie z Warszawy do Madrytu jest obecnie ponad 600 parkingów, a tylko 53 oferują noclegi. Takich restrykcji w pakiecie mobilności jest niestety więcej. Dlatego sprzeciwiam się przyjętemu pakietowi.

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) PL  
 

Znalazłem się w grupie 36 posłów do PE, którzy wstrzymali się od głosu w głosowaniu nad dyrektywą o prawach autorskich. Jak wiadomo, większość posłów (348) poparła tę dyrektywę, przeciwnych było 274. Oczywiście jestem zwolennikiem zasady, by szanować prawo twórców do godziwej zapłaty za rozpowszechniane dzieła. Równocześnie trzeba jednak pamiętać o drugiej wartości: o swobodzie publikacji i swobodzie dostępu do internetu, która powinna być ograniczana wyłącznie w sytuacjach szczególnych. Prawa twórców powinny być należycie honorowane, ale i internet powinien być powszechnie dostępny. Te dwie wartości i interesy należy mądrze pogodzić. Moim zdaniem proponowana dyrektywa nie doprowadziła pod tym względem do rozsądnego kompromisu, który spotkałby się ze znacznym poparciem. Należało nad tymi trudnymi, kontrowersyjnymi przepisami unijnymi pracować dalej, zamiast forsować je tuż przed wyborami. Z powyższych powodów wstrzymałem się od głosu.

Aviation safety with regard to the UK's withdrawal from the Union (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) PL  
 

Lotnictwo międzynarodowe może spełniać funkcje tylko wtedy, gdy utrzymywane są najwyższe standardy bezpieczeństwa, bezwzględnie respektowane przez wszystkich przewoźników. Niestety brexit może temu zagrażać, gdyż po 29 marca obecnego roku nie można stosować wprost przepisów UE do sektora lotniczego Zjednoczonego Królestwa. Bez nadzwyczajnych działań powstałaby luka prawna groźna dla bezpieczeństwa lotnictwa.
W tej sytuacji PE słusznie zdecydował się na przyjęcie rozporządzenia podtrzymującego certyfikaty dla brytyjskich linii lotniczych w zakresie kwalifikacji pilotów, personelu pokładowego, utrzymania standardów napraw i konserwacji samolotów. Jest to rozwiązanie awaryjne i czasowe, ale konieczne. Umożliwi ono przynajmniej w najbliższym czasie podtrzymanie komunikacji lotniczej między Zjednoczonym Królestwem a UE.

Approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (A8-0318/2018 - Nicola Danti) PL  
 

Poparłem wniosek ws. homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych. Warto zauważyć, że przez pojazdy rolnicze i leśne rozumiana jest bardzo szeroka paleta zróżnicowanych i specjalistycznych pojazdów. Regulacjom mają być poddane pojazdy posiadające co najmniej dwie osie. Są to ciągniki o różnym rozstawie kół, ciągniki gąsiennicowe, przyczepy i urządzenia specjalistyczne, jak siewniki, kultywatory i wały uprawowe. Obowiązujące rozporządzanie UE z 2013 r. kładzie nacisk na bezpieczeństwo konstrukcji tych pojazdów, bezpieczeństwo pracy i konieczność ochrony środowiska. Istota proponowanej zmiany polega na aktualizacji wymogów technicznych wobec pojazdów rolniczych i leśnych, co wynika z postępu technicznego. Nie jest to zatem nowatorski, całościowy akt prawny, a konieczna modyfikacja norm obowiązujących w Unii od ponad 5 lat. Propozycja ta zasługuje na poparcie.

EU Emergency Travel Document (A8-0433/2018 - Kinga Gál) PL  
 

Z przekonaniem poparłem wniosek w sprawie wspólnego unijnego tymczasowego dokumentu podróży. Możliwość otrzymania takiego dokumentu stanowi jedno z praw wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Na jego mocy mogą się oni zwracać do ambasady lub konsulatu dowolnego państwa członkowskiego UE, gdy potrzebują pilnej pomocy prawnej poza terytorium Unii, a ich własne państwo nie ma tam swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Wówczas funkcjonujące na tym terenie ambasady czy konsulaty innego państwa unijnego są zobowiązane do udzielenia takiego samego jak swoim obywatelom wsparcia prawnego. Mogą korzystać z tego rozwiązania obywatele Polski, którzy często podróżują na inne kontynenty, a Polska nie ma tam swoich przedstawicielstw dyplomatycznych. Wspólny unijny tymczasowy dokument podróży jest wyrazem solidarności całej UE. Stanowi też wymierną korzyść dla każdego obywatela Unii w przypadku, gdy paszporty lub dokumenty podróży zostały skradzione, zagubione lub zniszczone. Niestety czasem tak się zdarza, a wówczas można liczyć na pomoc wszystkich ambasad i konsulatów państw UE.

Annual report on the implementation of the Common Security and Defence Policy (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) PL  
 

Popieram sprawozdanie przedstawione przez posła Ioana Mircea Paşcu, a dotyczące realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Sprawozdawca słusznie popiera konieczność poprawy zdolności wojskowych UE. Wśród kontynuowanych i nowych programów istotną rolę odgrywają: Europejski program rozwoju przemysłu obronnego, Europejski Fundusz Obronny, Europejski Instrument na rzecz Pokoju, stała współpraca strukturalna oraz konieczność poprawy mobilności wojskowej.
Zgadzam się z tezą, że wspólna polityka w obszarze bezpieczeństwa i obrony staje się jednym z wyznaczników tożsamości europejskiej. Unia Europejska nie jest już bowiem tylko wspólnotą, która zapewnia swobodę przemieszczania się i wspólny rynek, lecz coraz bardziej także wspólnotą, która dba aktywnie o bezpieczeństwo kontynentu. Moim zdaniem nie ma odwrotu od tej tendencji. Rzecz w tym, by działania unijne wspierały zdolności NATO, by ich nie dublowały czy też osłabiały. W związku z tym wśród wymienionych wyżej programów należy szczególnie wspierać te, które zwiększają zdolność UE w obszarze obrony i bezpieczeństwa przy ścisłym współdziałaniu z NATO.

Rail passengers' rights and obligations (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie ochrony praw pasażerów, ponieważ przyjęcie tego aktu prawnego znacznie poprawi jakość usług świadczonych w transporcie kolejowym. Niewątpliwie w ostatnim dziesięcioleciu unijny sektor kolejowy przeszedł poważne zmiany. Szczególnie ważnym osiągnięciem jest ustanowienie ram prawnych w zakresie ochrony praw pasażerów.
W ocenie Komisji Europejskiej przepisy te nie były jednak jednakowo stosowane we wszystkich państwach członkowskich, gdyż niektóre z nich korzystały z wyłączeń, powołując się na brak środków finansowych na modernizację zaniedbanej infrastruktury kolejowej lub przestarzałego taboru kolejowego. Przyjęte rozporządzenie radykalnie ogranicza tę możliwość, dzięki czemu ochrona praw pasażerów będzie w całej UE jednolita. Pasażerom podróżującym koleją zapewnione zostaną analogiczne uprawnienia do tych, jakie mają pasażerowie korzystający z transportu lotniczego, wodnego, autobusowego i autokarowego, tj. prawo do uzyskania informacji na każdym etapie podróży, do wcześniejszej rezerwacji biletów, opieki i odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu, do bezpłatnej pomocy w przypadku osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, jak również do odszkodowania w razie wypadku oraz do szybkiego i dostępnego systemu rozpatrywania skarg.

Establishment, operation and use of the Schengen Information System in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) PL  
 

W głosowaniu poparłem sprawozdanie dotyczące użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Uważam bowiem, że proponowane rozwiązania prawne poprawią bezpieczeństwo w Unii Europejskiej przez ożywienie współpracy pomiędzy służbami państw członkowskich. Wśród różnych problemów trzeba bowiem zaznaczyć, że występują trudności w identyfikacji nielegalnych migrantów, co osłabia skuteczność walki z przestępczością. Zintegrowana baza danych będzie także wielce pomocna w pracy straży granicznych i przybrzeżnych. Podstawowym celem w walce z przestępcami musi być skuteczność w ich identyfikacji, ściganiu i karaniu. Nie może być tak, że osoba ukarana uchyla się od ponoszenia odpowiedzialności, uciekając do innego państwa członkowskiego. W moim przekonaniu proponowane rozporządzenie, poprzez usprawnienie systemów informatycznych i poszerzenie baz danych o przestępcach, jest krokiem w dobrym kierunku. Dlatego jeszcze raz opowiadam się za przyjęciem niniejszego wniosku.

Emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) PL  
 

W trakcie głosowania nad normami emisji dla nowych samochodów osobowych i użytkowych rozpatrywaliśmy szereg poprawek szczegółowych. Moje stanowisko w sprawie tego aktu prawnego jest następujące. Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy ograniczać emisję CO2. Jest ona bowiem jedną z podstawowych przyczyn pogarszania się stanu środowiska naturalnego. Warto przypomnieć, że – dla przykładu – silnik samochodu 2.0 TDI o mocy 140 KM emituje 143 g CO2 na każdy przejechany kilometr. Oznacza to, że podczas 100 km jazdy do atmosfery uleci tylko z tego samochodu 15 kg CO2. Jest to oczywiście nie do zaakceptowania. Dlatego propozycję ograniczania emisji CO2 uważam za słuszną, tak by do roku 2050 zmniejszyć ją o 60%. Co do tego wątpliwości nie mam. Moje zastrzeżenia wynikają jednak z faktu, że proponowane założenia muszą być realistyczne. Przemysł motoryzacyjny musi mieć rzeczywiste możliwości dostosowania się do nowych, bardzo ograniczonych norm emisji CO2. Jeżeli nie zapewnimy przemysłowi odpowiednich warunków prawnych i finansowych, to radykalnie wzrosną koszty ponoszone przez producentów samochodów, co w konsekwencji będzie zniechęcało do zakupu nowych samochodów. Poparłem zatem wszystkie te poprawki, które zapewniają realne wsparcie dla upowszechniania czystych ekologicznie pojazdów. W szczególności musimy finansowo wspierać, także ze środków budżetu UE, innowacje technologiczne i postęp techniczny, np. w produkcji znacznie bardziej wydajnych baterii.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G246
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G246
  1047 Brussels
   
  Contact data: