Jan KELLER : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - Miembro

Partidos nacionales 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Chequia)

Miembro de las comisiones 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Canadá
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Suplente 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Moldavia
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Principales actividades parlamentarias 

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la evaluación de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2013-2015  
- EMPL_AD(2016)578457 -  
-
EMPL 

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Derechos de autor en el mercado único digital (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 

V případě směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu jsem hlasoval tak, abych podpořil oprávněné zájmy autorů a vydavatelství, tedy těch, kdo jsou ohroženi nekontrolovaným kopírováním a šířením literárních, hudebních, filmových a dalších děl. Zároveň jsem hlasoval tak, aby bylo minimalizováno riziko cenzury, i když si uvědomuji, že toto riziko je do značné míry nezávislé na znění zmíněné směrnice a může se prosazovat i jinými způsoby. Celý legislativní návrh je natolik komplikovaný, že všechny jeho možné dopady nedokáže zatím odhadnout prakticky nikdo.

La situación en Hungría (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) CS  
 

V případě legislativní iniciativy ohledně situace v Maďarsku jsem hlasoval proti, a to z následujících důvodů: zaprvé, nejsem přesvědčen, že zpráva o situaci v Maďarsku byla vypracována nestranně, je v ní dobře čitelný rukopis jistých nátlakových skupin. Zadruhé, Maďarsku se v dotyčné zprávě vytýkají věci (např. korupce), které se vyskytují i v jiných zemích EU, aniž by byly dotyčné země za ně jakkoliv penalizovány. Zatřetí, v některých bodech jsou Maďarsku dokonce vytýkány věci, které jsou jiným členským zemím doporučovány (např. nízké výdaje v oblasti sociálního zabezpečení). A začtvrté, vůbec není zohledněna skutečnost, že Maďarsko podniklo vstřícné kroky, když dvakrát pozměnilo ústavu své země, aby vyhovělo připomínkám Komise.

Decisión de entablar negociaciones interinstitucionales: Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) CS  
 

. – Hlasoval jsem proti tomu, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) vstoupil do interinstitucionálního vyjednávání o pracovních podmínkách řidičů dálkové přepravy osob a zboží. Jako člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) se ztotožňuji se stanoviskem svého výboru, podle něhož nejsou úpravy pracovních podmínek prosazované výborem TRAN dostatečné. Kromě toho se domnívám, že v takto sporných a technicky komplikovaných otázkách není vhodné, aby byl Evropský parlament navenek zastupován pouze jedním názorově vyhraněným proudem. Je v zájmu demokratičnosti této instituce, aby byl při formulaci výsledného stanoviska dán prostor celému spektru rozdílných názorů.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la prevención del uso del plomo  
- P8_DCL(2016)0106 - Caducada  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Fecha de presentación : 03-10-2016
Fecha en que caducará : 03-01-2017
Número de signatarios : 94 - 04-01-2017
Declaración por escrito sobre la señalización de las últimas salidas antes de las autopistas de peaje  
- P8_DCL(2016)0025 - Caducada  
Richard SULÍK , Brando BENIFEI , Izaskun BILBAO BARANDICA , Jan KELLER , Merja KYLLÖNEN , Dieter-Lebrecht KOCH , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , Olga SEHNALOVÁ , Joachim STARBATTY  
Fecha de presentación : 11-04-2016
Fecha en que caducará : 11-07-2016
Número de signatarios : 70 - 12-07-2016
Declaración por escrito sobre la protección de las personas con discapacidad y el mayor reconocimiento y armonización entre los Estados miembros de los derechos, medidas e instrumentos relativos a la discapacidad  
- P8_DCL(2014)0012 - Caducada  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Fecha de presentación : 20-10-2014
Fecha en que caducará : 20-01-2015
Número de signatarios : 82 - 21-01-2015

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos