Tomáš ZDECHOVSKÝ : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Chequia)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Control Presupuestario
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la República Popular China
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Control Presupuestario
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Suplente 

 • 01-07-2014 / 03-09-2014 : Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Presupuestos
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Japón
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Presupuestos

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada  
- LIBE_AD(2019)631776 -  
-
LIBE 
Implementation of the Treaty provisions on Parliament’s power of political control over the Commission  
- CONT_AD(2019)628699 -  
-
CONT 
POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo  
- CONT_AD(2018)629441 -  
-
CONT 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional  
- LIBE_AD(2018)625583 -  
-
LIBE 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 en lo que respecta a un procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo  
- LIBE_AD(2018)630530 -  
-
LIBE 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Guardia Europea de Fronteras y Costas (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) CS  
 

Neváhal jsem podpořit navýšení kapacit Evropské pohraniční a pobřežní stráže a nová pravidla. Jedná se o klíčovou agenturu, která celé Evropské unii pomáhá s ochranou vnějších hranic a hraje tak zásadní roli při zvládání migrace. Nově bude mít k dispozici dalších 10 000 příslušníků pohraniční stráže, kteří budou moci být kdykoliv přivoláni členským státem na pomoc, pokud se na jeho hranicích vytvoří migrační tlak. Tato pohraniční stráž také bude pomáhat zajišťovat návraty ilegálních migrantů, kteří nemají právo na azyl. Jedná se o návrh, který dlouhodobě prosazuji, a tak jsem přesvědčen, že se jedná o krok správným směrem.

Código de visados (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) CS  
 

Neváhal jsem podpořit nový vízový kodex Evropské unie, který nově staví na podmíněnosti udělení víz občanům třetí země spoluprací s navrácením nelegálních migrantů. Po dlouhé době jsme se odhodlali spojit víza s určitým typem sankcí, a tak státy, které nerespektují bilaterální návratové dohody, pocítí praktické dopady při délce vyřizování žádostí o víza nebo také při platbách poplatků za vyřízení víz. Jedná se o novou páku potřebnou pro zvládání migrace.

Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) CS  
 

Nemohl jsem podpořit nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu on-line v předloženém znění, neboť se jedná o další z řady legislativních precedentů regulace digitálního věku a svobody internetu. Je zde mnoho problematických bodů, které jsou příliš restriktivní a hrozí narušením svobody projevu, a dále mnoho ustanovení, která nebude z mého pohledu možné v praxi provést. Návrh například zavádí proaktivní opatření k odstraňování obsahu, od jejichž doručení musí platformy znepřístupnit podezřelý obsah do hodinového intervalu. Výčty opatření, která mají platformy využívat, jsou vágní a nenaznačují, jak v praxi mají fungovat. Stejně tak není zohledněno ekonomické hledisko, tedy náhrada škody v případě, že bude odstraněn legální obsah.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Propuestas de resolución individuales  
Todo diputado podrá presentar una propuesta de resolución sobre un asunto propio de la actividad de la Unión. Las propuestas admisibles se remitirán a la comisión competente, que decidirá qué procedimiento debe seguirse. Artículo 143 del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la necesidad de una conducta empresarial responsable para las inversiones en países en desarrollo  
- P8_DCL(2016)0133 - Caducada  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Fecha de presentación : 12-12-2016
Fecha en que caducará : 12-03-2017
Número de signatarios : 103 - 13-03-2017
Declaración por escrito sobre los derechos de las personas mayores y el envejecimiento  
- P8_DCL(2016)0109 - Caducada  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Fecha de presentación : 24-10-2016
Fecha en que caducará : 24-01-2017
Número de signatarios : 66 - 25-01-2017
Declaración por escrito sobre la prevención del uso del plomo  
- P8_DCL(2016)0106 - Caducada  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Fecha de presentación : 03-10-2016
Fecha en que caducará : 03-01-2017
Número de signatarios : 94 - 04-01-2017

Declaraciones 

Contacto