• Maria   GRAPINI  

Maria GRAPINI : Explicaciones de voto por escrito - 8ª legislatura 

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) RO  
 

Migrația este un fenomen care a afectat Uniunea Europeană în ultimul timp și este în continuare în mișcare. Acest fenomen se schimbă cu rapiditate și consider că este necesar un cadru stabilit de Uniunea Europeană care să permită un răspuns cât mai eficient și rapid în ceea ce privește schimbările din domeniul migrației. Este foarte important să identificăm vulnerabilitățile și provocările care apar în fiecare zi la granițele UE. Una dintre cele mai fundamentale prerogative ale Uniunii Europene este aceea de a-și proteja cetățenii, tocmai de aceea este esențial să luptăm pentru o migrație legală și să combatem infracționalitatea la granițe, însă trebuie totodată să avem un răspuns prompt și eficient cu privire la populația care migrează în UE și cu privire la cererile de azil, respectând totodată drepturile omului și valorile europene. Am votat acest raport datorită considerentelor prezentate mai sus.

Adhesión de la UE al Acta de Ginebra sobre las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) RO  
 

Este important ca denumirile de origine și indicațiile geografice ale produselor dintr-o anumită țară să fie păstrate și protejate, fie că este vorba de vinuri, băuturi spirtoase, ori alte produse agricole și alimentare. Câteva state membre ale Uniunii Europene sunt părți ale Actului de la Geneva, prin care acestea se angajează să protejeze pe teritoriile lor denumirile și indicațiile geografice ale produselor celorlalte țări, motiv pentru care consider că ar fi un beneficiu ca Uniunea Europeană să adere la Actul de la Geneva al Acordului de a Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice. Acest lucru ar îmbunătăți protecția indicațiilor geografice în toate țările și ar aduce totodată Uniunii Europene un avantaj în negocieri cu partenerii comerciali. Consider că este important ca UE să beneficieze de acest acord, care aduce un spor valorii adăugate din sectorul agricol și oferă avantaje comerciale tuturor părților contractante, motiv pentru care am votat în favoarea acestei recomandări.

Actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) RO  
 

Acordul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine a creat o uniune specială în cadrul Uniunii pentru Protecția Proprietății Industriale, care a fost instituită prin Convenția de la Paris din 1883 pentru protecția proprietății industriale. Părțile contractante se angajează așadar să protejeze, pe teritoriile lor, denumirile de origine ale produselor celorlalte țări din cadrul Uniunii speciale, care sunt recunoscute și protejate ca atare în țara de origine și care sunt înregistrate la Biroul Internațional de Proprietate.
Deoarece Uniunea Europeană are competență exclusivă pentru domeniile reglementate de Actul de la Geneva și, deși există legislație a Uniunii Europene care prevede protecția indicațiilor geografice ale anumitor produse agricole cum ar fi vinurile, băuturile spirtoase, vinurile aromatizate, dar și alte produse agricole și alimentare, nici Uniunea Europeană, nici statele sale membre nu pot beneficia de Uniunea specială instituită prin Acordul de la Lisabona fără aderare la Actul de la Geneva. Aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva are importanță politică, în măsura în care legislația Uniunii Europene asupra indicațiilor geografice neagricole, în special în contextul aderării la Actul de la Geneva, este vitală, motiv pentru care am susținut această recomandare.

Acuerdo UE-Filipinas sobre determinados aspectos de los servicios aéreos (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) RO  
 

Statele membre ale Uniunii au încheiat acorduri bilaterale privind serviciile aeriene cu țări terțe. Totuși, clauzele de desemnare din aceste acorduri contravin dreptului Uniunii Europene, deoarece ele permit unei țări terțe să respingă, să retragă, dar și să suspende permisele sau autorizațiile unui transportator aerian desemnat de un stat membru.
Curtea de Justiție a constatat că acest fapt reprezintă o discriminare față de transportatorii aerieni din Uniunea Europeană ce sunt stabiliți pe teritoriul unui stat membru, dar deținuți și controlați de resortisanți ai altor state membre.
Articolul 2 din proiectul de acord înlocuiește clauzele de desemnare tradiționale cu o clauză de desemnare a Uniunii Europene, clauză care permite tuturor transportatorilor din Uniunea Europeană să beneficieze de dreptul de stabilire; de asemenea, articolul 5 soluționează potențialele conflicte cu normele Uniunii în materie de concurență. Este important ca dispozițiile din acord, în special cele privind impozitarea carburantului pentru aviație și acordurile comerciale obligatorii dintre companiile aeriene, să fie utilizate pentru a se asigura respectarea dreptului Uniunii și să fie folosite pentru modificarea sau completarea dispozițiilor existente din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre și țările terțe, motiv pentru care am susținut această recomandare.

Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) RO  
 

Acordul internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă succedă Acordului internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă. Acordul internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă a fost semnat, în numele Uniunii, la 28 noiembrie 2016, la sediul Organizației Națiunilor Unite de la New York, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară. Noul acord a intrat în vigoare cu titlu provizoriu la 1 ianuarie 2017.
Obiectivul Acordului internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă este să favorizeze cooperarea internațională pentru dezvoltarea integrată și durabilă a oleiculturii mondiale, să favorizeze coordonarea politicilor de producție, industrializare, depozitare și comercializare pentru uleiurile de măsline, uleiurile din sâmburi de măsline și măslinele de masă, dar și să încurajeze cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii în sectorul cultivării măslinelor. Consider că aprobarea acordului este esențială pentru a se asigura că Uniunea Europeană va continua să contribuie în mod activ la cooperarea internațională în domeniul uleiului de măsline și al măslinelor de masă, motiv pentru care am susținut această recomandare.

Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) RO  
 

Uniunea Europeană se bazează pe valori și principii care garantează respectarea drepturilor omului și a liberalităților fundamentale, iar acestea trebuie apărate, motiv pentru care este esențial ca denunțătorii, cei care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, să fie sprijiniți de către aceasta, întrucât ei sunt un element important în ceea ce privește interesul public. Unii funcționari sau alți agenți ai UE pot fi martori la unele încălcări ale dreptului UE în cursul activității lor profesionale, iar aceste încălcări ar trebui semnalate, însă adesea cei care ar trebui să raporteze aceste încălcări se tem de consecințe. Tocmai din acest motiv este important ca acestora să li se acorde protecție. Consider că protecția avertizorilor este în interesul Uniunii din perspectiva mai multor sectoare, de la protecția intereselor financiare, la lupta împotriva evaziunii fiscale, protecția mediului, sănătatea publică sau securitatea nucleară. Tocmai din aceste motive am votat în favoarea prezentului raport.

Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Directiva) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) RO  
 

Este important să existe o concurență echitabilă între organismele de plasament colectiv. Acest lucru ar elimina un obstacol din calea investițiilor transfrontaliere în UE și ar aduce o îmbunătățire a uniunii piețelor de capital, dar totodată ar elimina restricțiile din calea liberei circulații a unităților fondurilor de plasament colectiv din Uniune și ar proteja investitorii. Administratorii de fonduri trebuie să beneficieze pe deplin de avantajele pieței interne. Cred că este important să existe norme și proceduri suplimentare cu privire la organismele de plasament colectiv, astfel condițiile aplicabile administratorilor de fonduri colective care își desfășoară activitatea pe piața internă ar fi mai clare, facilitând distribuția transfrontalieră a fondurilor gestionate. Din aceste considerente am votat acest raport.

Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Reglamento) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) RO  
 

Îmbunătățirea eficientă a pieței în contextul instituirii uniunii piețelor de capital poate fi realizată cel mai bine la nivelul Uniunii Europene. Uniunea pieței de capital este esențială în ceea ce privește prosperitatea Uniunii Europene, tocmai de aceea distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv este esențială. Uniunea pieței de capital vizează o piață internă de capital prin înlăturarea barierelor normative care descurajează distribuția transfrontalieră a fondurilor. Administratorii de fonduri trebuie să beneficieze cât mai mult de avantajele pieței interne, iar Uniunea Europeană trebuie să fie cea care oferă sprijin și siguranță investitorilor. Toate acestea ar facilita distribuția transfrontalieră a fondurilor și ar asigura o concurență echitabilă în ceea ce privește organismele de plasament colectiv, motiv pentru care am votat acest raport.

Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de inversión (Reglamento) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) RO  
 

La 23 noiembrie 2016, Comisia a propus modificări ale regulamentului privind capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții. Modificările includeau măsuri ce aveau ca scop de a consolida cadrul european de soluționare a conflictelor și de a spori capacitatea autorităților competente de a obține rezultate de soluționare eficiente în protejarea stabilității financiare și a fondurilor publice. Această propunere se bazează pe normele bancare deja existente ale Uniunii Europene și urmărește să finalizeze agenda de reglementare post-criză, asigurându-se astfel că acest cadru de reglementare abordează orice provocări restante la adresa stabilității financiare, asigurându-se în același timp că băncile pot continua să sprijine economia reală. Evaluarea BRRD trebuie luată în considerare împreună cu revizuirea CRD/CRR ca un singur pachet privind reducerea riscurilor. Consider că este necesar ca băncile să dețină suficiente fonduri proprii și datorii eligibile pentru a putea absorbi pierderile și pentru a facilita recapitalizarea băncilor în caz de soluționare, pentru a proteja contribuabilii. De asemenea, este important ca acestea să poată finanța economia, promovând creșterea economică și crearea de locuri de muncă, motiv pentru care am votat acest raport.

Bonos de titulización de deuda soberana (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) RO  
 

Prezentul regulament va permite un nou instrument financiar, titluri de valoare garantate cu obligațiuni suverane, ca și instrument de reducere a riscurilor, dar și ca o soluție care să ajute băncile să-și diversifice expunerile suverane și să slăbească în continuare legătura cu guvernele lor naționale. SBBS sunt titluri garantate de un portofoliu diversificat de titluri de stat centrale din zona euro. Băncile ar putea să le folosească pentru a-și diversifica portofoliile suverane și ar contribui la împărțirea riscurilor în zona euro. SBBS nu ar implica mutualizarea riscurilor și pierderilor între țările din zona euro, doar investitorii privați ar împărți riscul și posibilele pierderi. În timpul ultimei crize financiare, legătura dintre bănci și obligațiunile suverane a reprezentat o vulnerabilitate majoră. SBBS ar contribui la slăbirea legăturii dintre bănci și țările lor de origine.
Obiectivul prezentului regulament, și anume stabilirea unui cadru pentru SBBS-uri, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dat fiind că apariția unei piețe a SBBS-urilor depinde de eliminarea obstacolelor care rezultă din aplicarea legislației Uniunii. Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, SBBS reprezintă un pas spre reducerea riscurilor și partajarea riscurilor și ar îmbunătăți stabilitatea financiară a zonei euro, motiv pentru care am votat acest raport.

Autoridades Europeas de Supervisión y mercados financieros (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) RO  
 

Sistemul european de supraveghere financiară a fost introdus în 2010 și constă în Comitetul european pentru riscuri sistemice, dar și trei Autorități europene de supraveghere și anume, Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale. În septembrie 2017, Comisia a prezentat propuneri de consolidare a rolului de coordonare al autorităților europene de supraveghere, precum și unele modificări vizate ale Comitetului european pentru risc sistemic pentru a asigura monitorizarea eficientă a riscurilor de stabilitate financiară. Propunerea a fost modificată în septembrie 2018 pentru a se putea consolida cadrul de supraveghere în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Revizuirea va spori responsabilitățile și va îmbunătăți structura de guvernanță a instituțiilor de supraveghere ale Uniunii Europene pentru sectorul bancar, pentru valorile mobiliare și piețele financiare, precum și pentru asigurări și pensii. Acest lucru va permite acestor autorități de supraveghere să țină pasul cu lumea din ce în ce mai complexă a finanțelor, protejând astfel mai bine consumatorii și contribuabilii, de asemenea ar rezolva mai eficient conflictele și încălcările legislației Uniunii Europene, motiv pentru care am votat acest raport.

Supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y creación de una Junta Europea de Riesgo Sistémico (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) RO  
 

Contrapartidele centrale ale UE, infrastructurile sistemice de piață în sistemul financiar sunt deja bine reglementate și supuse unei supravegheri stricte, grație unui număr de măsuri adoptate în urma crizei financiare.
În iunie 2017, Comisia a propus o revizuire pentru îmbunătățirea supravegherii contrapartidelor centrale, stabilite în țări din UE și din afara UE, care oferă sau intenționează să ofere servicii membrilor compensatori ai UE și clienților acestora, precum și locurilor de tranzacționare din UE.
Aceste noi aranjamente sunt importante pentru a proteja stabilitatea financiară datorită rolului tot mai mare al contrapartidelor centrale ca intermediari în tranzacțiile financiare, motiv pentru care am votat acest raport.

Mercados de instrumentos financieros y acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) RO  
 

Pentru a spori transparența piețelor financiare este esențial să existe date precise care să ofere utilizatorilor o imagine de ansamblu a activităților de tranzacționare de pe toate piețele financiare din Uniune, iar autorităților competente informații precise și complete cu privire la tranzacțiile relevante.
Prin urmare, este important să se transfere autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de raportare a datelor, având în vedere dimensiunea transfrontalieră a prelucrării datelor.
Pentru a asigura o aplicare uniformă a normelor UE și pentru a promova o adevărată uniune a piețelor de capital, reforma încredințează Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) competențe de supraveghere directă în sectoare financiare specifice, cum ar fi piețele instrumentelor financiare sau repere, motiv pentru care am votat acest raport.

Supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión (Directiva) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) RO  
 

Consider că este foarte important ca firmele de investiții să fie gestionate în interesul clienților lor, lucru care ar putea fi garantat printr-o supraveghere prudențială solidă, însă ar trebui totodată ca această supraveghere să asigure evitarea unor sarcini administrative mult prea mari ale firmelor de investiții, oferind un echilibru între garantarea siguranței firmelor de investiții și evitarea unor costuri excesive, care ar dăuna afacerii în sine. Este necesar să existe o cooperare între autoritățile naționale care se ocupă de supravegherea firmelor de investiții și Uniunea Europeană pentru a armoniza supravegherea la nivelul Uniunii, oferind astfel acces la noi oportunități în rândul investitorilor. Consider că este important să existe o astfel de supraveghere pentru însăși prosperitatea firmelor de investiții și pentru creșterea economiei la nivelul UE, motiv pentru care am votat acest raport.

Requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión (Reglamento) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) RO  
 

Aceste propuneri legislative pot fi piesele finale pentru a finaliza CMU, în acest caz, pentru a scoate firmele de investiții din legislația bancară a CRR/CRD și de a crea un sistem care să captureze riscurile modelelor lor de afaceri mai bine, prin Regulamentul privind întreprinderile de investiții și prin Directiva privind întreprinderile de investiții. Trebuie să înțelegem că scopul acestei legislații este, de asemenea, în concordanță cu obiectivul de evitare a lacunelor în funcționarea Uniunii bancare. Acesta propune cerințe prudențiale mai adaptate profilului de risc al acestor societăți, având în vedere natura și dimensiunile lor diferite, deoarece societățile de investiții nu dispun de portofolii mari atunci când vine vorba despre comerțul cu amănuntul sau de împrumuturi, rectificând în același timp o situație de la care unele întreprinderi au primit derogări și nu au făcut obiectul unor cerințe prudențiale. Aceste propuneri sunt importante nu numai pentru firmele de investiții, ci și pentru stabilitatea întregului sistem financiar european. Consider că aceste cerințe prudențiale sunt adecvate pentru societățile de investiții, sunt transparente și aplicabile tuturor întreprinderilor din Uniunea Europeană, motiv pentru care am votat acest raport.

Condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) RO  
 

Orice lucrător al Uniunii Europene are dreptul la condiții de muncă care să respecte sănătatea, siguranța și demnitatea sa, și are dreptul totodată la perioade de odihnă zilnică și săptămânală și la concediu plătit. Toate statele membre trebuie să respecte drepturile lucrătorilor și să acționeze în conformitate cu drepturile fundamentale ale Uniunii Europene. Este foarte important ca pe perioada raportului de muncă lucrătorii să beneficieze de un tratament egal și corect în ceea ce privește protecția socială. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că niciun cetățean european nu este supus unor condiții de muncă precare și că angajatorii nu abuzează de angajați prin contracte atipice. Protejarea lucrătorilor și a cetățenilor europeni, dar și respectarea drepturilor omului și a condițiilor de muncă echitabile, se numără printre prerogativele cele mai importante ale Uniunii Europene, motiv pentru care am votat în favoarea prezentului raport.

Autoridad Laboral Europea (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) RO  
 

Uniunea Europeană trebuie să mențină o economie socială de piață cu un grad ridicat de competitivitate și să asigure ocuparea forței de muncă, asigurând astfel progres social, dar și combaterea excluziunii sociale și discriminarea. Consider că este foarte important ca UE să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială, motiv pentru care înființarea Autorității Europene a Muncii ar fi benefică; aceasta ar contribui la consolidarea echității și a pieței unice.
Statele membre ar beneficia de ajutorul unei astfel de asociații în asigurarea aplicării legislației Uniunii Europene în ceea ce privește mobilitatea forței de muncă și coordonarea securității sociale. Echitatea, protecția socială, incluziunea se află printre cele mai importante obiective ale Uniunii Europene, iar Autoritatea Europeană a Muncii ar contribui la asigurarea acestor obiective în statele membre; tocmai din acest motiv am votat prezentul raport.

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) RO  
 

Este important să existe un cadru care să reglementeze măsurile tehnice în ceea ce privește ecosistemele marine, iar UE trebuie să impună niște norme generale care sa să aplice în apele Uniunii și care să prevadă măsuri care să ia în considerare particularitățile regionale ale activităților de pescuit.
Pescuitul poate avea un impact serios asupra mediului marin și, implicit, asupra apelor teritoriale ale Uniunii și tocmai din acest motiv este esențial ca și capturile nedorite să fie reduse prin măsuri tehnice. Este foarte important ca metodele de pescuit să fie reglementate în mod clar: cum se poate pescui, unde, când și cu ce.
Consider că Uniunea Europeană trebuie să apere și să reglementeze într-un mod cât mai eficient un sector atât de important pentru economia europeană, dar și pentru bunăstarea cetățenilor; tocmai de aceea am votat în favoarea prezentului raport.

Reglamento relativo a las estadísticas empresariales europeas (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) RO  
 

IMM-urile sunt esențiale pentru prosperitatea economiei europene și pentru piața unică internă, motiv pentru care este necesar să asigure că sarcinile administrative și costurile suplementare ale acestora sunt limitate la minimum, atât ale IMM-urilor cât și ale întreprinderilor. Pentru a se putea ușura sarcina administrativă a întreprinderilor mici și mijlocii, ar trebui să se stabilească cerințe diferite în materie de date, ținând cont de mărimea și importanța economiilor de întreprindere din statele membre.
Este necesar ca la nivelul Uniunii să existe date și statistici precise în ceea ce privește întreprinderile. Am votat acest raport datorită faptului că îmbunătățirea acestui sector va contribui la coeziunea economică la nivelul Uniunii și la garantarea unei piețe unice interne.

Investigaciones de la OLAF y cooperación con la Fiscalía Europea (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) RO  
 

Am votat împotriva acestui raport deoarece propune, de fapt, schimbarea status quo-ului, împiedicând OLAF să efectueze investigații în birourile Parlamentului European și în birourile asistenților lor.
Acordul administrativ dintre Parlamentul European și OLAF prevede că OLAF trebuie să informeze Secretarul General înainte de a intra în clădirile Parlamentului European. În caz de suspiciune de fraudă, OLAF poate intra în birourile asistenților și deputaților europeni, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat abia în ultimii ani. Acest lucru nu aduce atingere normelor privind imunitatea deputaților în Parlamentul European.
Deoarece raportorul nu a fost gata să facă un compromis pe baza sugestiilor proprii pentru a consolida mecanismele de control, am votat împotriva amendamentelor sale. Prin urmare, chestiunea investigațiilor OLAF din birourile Parlamentului European nu va fi abordată deloc în raportul final al Parlamentului, care va păstra de facto status quo-ul.