Claudia ȚAPARDEL : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Rumanía)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Transportes y Turismo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Países del Asia Meridional
 • 09-03-2015 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Constitucionales
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Transportes y Turismo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Constitucionales

Suplente 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Presupuestos
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Presupuestos

Principales actividades parlamentarias 

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea  
- TRAN_AD(2018)626844 -  
-
TRAN 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad a Internet de las comunidades locales  
- TRAN_AD(2017)595741 -  
-
TRAN 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento (CE) n.º 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento XX/2018 [Reglamento sobre interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del Consejo  
- BUDG_AD(2019)626956 -  
-
BUDG 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (fronteras y visados) y por el que se modifican la Decisión 2004/512/CE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) 2016/399 y el Reglamento (UE) 2017/2226  
- BUDG_AD(2018)616791 -  
-
BUDG 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (cooperación policial y judicial, asilo y migración)  
- BUDG_AD(2018)616792 -  
-
BUDG 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Acuerdo global UE-Uzbekistán (A8-0149/2019 - David McAllister) RO  
 

Relațiile Uniunii Europene cu țările Asiei Centrale au devenit o nouă prioritate în ultimii ani. Una dintre țările importante din această regiune este Uzbekistanul, care s-a aflat până recent sub un regim politic dictatorial. În ultima perioadă, însă, noul regim de la Tașkent a luat măsuri importante pentru deschiderea țării către partenerii externi, printre care și statele membre ale UE. Cu toate acestea, accentul a căzut preponderent pe reformele economice și mai puțin pe liberalizarea politică. În condițiile în care se află în curs negocierea unui acord cuprinzător între UE și Uzbekistan, Parlamentul European nu poate decât să încurajeze intensificarea negocierilor pe partea politică. Acestea trebuie să includă neapărat progrese semnificative în domeniul guvernării democratice, statului de drept, drepturilor omului, inclusiv eliberarea deținuților politici. La acestea se adaugă consolidarea unui mediu economic pluralist și deschis investițiilor străine, concomitent cu respectarea drepturilor legitime ale lucrătorilor în principalele sectoare economice care produc pentru export. Doar în aceste condiții negocierile pentru acordul cuprinzător pot avea un rezultat pozitiv. Aceasta ar trebui să fie poziția oficială a tuturor instituțiilor europene, inclusiv a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), pe linia acțiunii decisive a UE în vederea consolidării democrației în întreaga lume. Susțin adoptarea raportului.

Normas comunes para el mercado interior de la electricidad (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) RO  
 

Uniunea Europeană susține consolidarea pieței comune, una dintre componentele sale esențiale. În cadrul pieței comune, un element important este furnizarea de electricitate consumatorilor europeni. În condițiile demersurilor accentuate de armonizare a pieței europene de electricitate din ultimii ani, instituțiile europene au considerat că se impune o reglementare mai atentă a acestui domeniu. Actuala propunere de directivă a Parlamentului și Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice scoate în evidență necesitatea introducerii unor standarde de performanță privind emisiile poluante ale centralelor termoelectrice. După data de 1 iulie 2025 va înceta subvenționarea pentru energia obținută din cărbune și va fi încurajată producerea de energie din surse regenerabile, astfel ca până în 2030 ponderea acesteia să atingă nivelul de 50% din totalul energiei consumate. De asemenea, prețurile reglementate pentru consumatorii vulnerabili vor fi înlocuite cu planuri naționale de reducere a sărăciei energetice. Aceste planuri vor viza atingerea cât mai multor familii aflate în dificultate, având în vedere că în prezent fenomenul respectiv este semnificativ. În același timp, se are în vedere o mai bună informare privind facturarea, protecția în cazul disputelor, a dreptului de a schimba furnizorul și de a primi informații comparative legate de prețuri. Susțin adoptarea raportului.

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) RO  
 

Instituțiile europene au susținut în ultima perioadă procesul de tranziție globală către o energie curată. În noiembrie 2016, Comisia a prezentat un pachet de propuneri de măsuri în acest sens, printre care și instituirea Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER).
În prezent, Comisia dorește reformarea Regulamentului de instituire a ACER în vederea adaptării la schimbările de pe piețele energiei și pentru a răspunde nevoii de intensificare a cooperării regionale. ACER urmează să joace un rol mai important în elaborarea codurilor de rețea și în coordonarea procesului decizional regional, dar și să primească noi sarcini legate de centrele operaționale regionale (COR) care vor fi înființate, de supravegherea operatorilor pieței de energie electrică desemnați (OPEED) și de evaluare a dimensionării corecte a capacității de producție și de pregătire în fața riscurilor.
De asemenea, ACER va avea un rol sporit în ceea ce privește securitatea furnizării și asigurarea bunei funcționări a pieței energiei în beneficiul tuturor consumatorilor de energie din UE. Concomitent, Agenția va putea să perceapă anumite taxe proporționale cu valoarea serviciilor oferite. În acest fel, ACER va deveni mai independentă și activitatea sa va fi mult mai transparentă. Susțin adoptarea raportului.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre el derecho de los consumidores a elegir alimentos con conocimiento de causa  
- P8_DCL(2016)0128 - Caducada  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Fecha de presentación : 12-12-2016
Fecha en que caducará : 12-03-2017
Número de signatarios : 46 - 13-03-2017
Declaración por escrito sobre la creación y promoción de una Tarjeta de Viaje Europea  
- P8_DCL(2016)0114 - Caducada  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Fecha de presentación : 24-10-2016
Fecha en que caducará : 24-01-2017
Número de signatarios : 43 - 25-01-2017
Declaración por escrito sobre el encriptado  
- P8_DCL(2016)0073 - Caducada  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 56 - 13-12-2016

Declaraciones