Janusz KORWIN-MIKKE

Intervenciones en sesión plenaria

191

Disposiciones sobre la hora de verano (debate)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Composición del Parlamento Europeo (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(8.1)

Situación actual de los derechos humanos en Turquía - Situación en Afrin (Siria) (debate)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(15)

Reducciones rentables de emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas (debate)

05-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-05(22)

Intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política

05-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-05(25)

Aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros (A8-0406/2017 - Romana Tomc)

18-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-18(7.3)

Propuestas de resolución institucionales

1

Propuesta de resolución MOCIÓN DE CENSURA CONTRA LA COMISIÓN EUROPEA

12-05-2016 B8-0621/2016/rev. 1

Preguntas escritas

11

  Application of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

20-10-2017 E-006580/2017 Comisión

  Glorification of the perpetrators of ethnic cleansing in Ukraine

13-07-2017 P-004815/2017 Consejo

  Application of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

19-12-2016 E-009560/2016 Comisión

  Application of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

19-12-2016 E-009559/2016 Comisión

  Exemption from Article 3(k) of the Payment Services Directive (PSD)

28-04-2016 E-003499/2016 Comisión

  Expiration time of binary options

28-04-2016 E-003498/2016 Comisión

  Classification of financial instruments

28-04-2016 E-003497/2016 Comisión

  Access to firearms

21-04-2016 P-003196/2016 Comisión

  History textbooks

22-03-2016 P-002384/2016 Comisión

  Printing money

21-04-2015 P-006313/2015 Comisión

Explicaciones de voto por escrito

13

 

El futuro del programa Erasmus+ (B8-0495/2017)

14-09-2017

Głosowałem za odrzuceniem rezolucji w sprawie przyszłości programu Erasmus+ ponieważ uważam, że szkoda pieniędzy podatników na promowanie "wartości demokratycznych, spójności społecznej, aktywnej postawy obywatelskiej oraz integracji migrantów i uchodźców...", a temu według tej rezolucji służyć ma program Erasmus+. Autorzy rezolucji wzywają również do zwiększania finansowania programu Erasmus+, tłumacząc, że jest on "kluczowym instrumentem strategii UE na rzecz promowania celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie". Co ciekawe autorzy rezolucji "ubolewają, że z programu korzysta mniej niż 5 % młodych Europejczyków z powodu czynników społeczno-ekonomicznych". Oznacza to, że biedni studenci, którzy muszą pracować żeby się utrzymać, płacą podatki również na program Erasmus+, z którego korzystają ci, których na to stać. Tak właśnie w praktyce wygląda "sprawiedliwość społeczna".

 

Relaciones políticas de la Unión con la India (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami, gdyż sprawozdanie przedstawia ich fałszywy, iluzoryczny obraz. Wysiłki UE, by odgrywać jakąkolwiek rolę polityczną w Azji dzięki rzekomej wspólnocie wartości i poglądów z władzami Indii, są skazane na porażkę. Indie są i będą strategicznym partnerem Zjednoczonego Królestwa, które właśnie z Unii występuje. Ponadto uważam Indie za kraj poważny, który z tego właśnie powodu nie będzie dyplomacji unijnej traktować zbyt poważnie, mimo że Unii bardzo na tym zależy.

 

Formación universitaria continua y a distancia como parte de la estrategia europea de aprendizaje permanente (A8-0252/2017 - Milan Zver)

12-09-2017

Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania, ponieważ jest ono próbą (zresztą bardzo nieudolną) udowodnienia potrzeby angażowania się państw członkowskich i instytucji UE w system edukacji – w tym przypadku chodzi o kształcenie ustawiczne. W sprawozdaniu znalazły się propozycje wdrożenia niepotrzebnych i szkodliwych rozwiązań takich jak: certyfikowanie nauczycieli udzielających kursów na odległość, wprowadzenie „darmowych” szkoleń zawodowych świadczonych przez uniwersytety, stworzenie platformy internetowej, za pomocą której pracownicy systemów kształcenia i osoby uczące się będą mogli wymieniać doświadczenia. Jak zwykle nie zabrakło wątków związanych z walką o równouprawnienie płci oraz wzmianek o sytuacji imigrantów i uchodźców. Na uwagę zasługują jedynie prognozy zamieszczone w tym sprawozdaniu, według których w 2025 r. jedynie 11% miejsc pracy w UE będzie wymagało niskich kwalifikacji lub nie będzie wymagało ich wcale. Te prognozy potwierdzają tylko bezsensowność obecnej polityki imigracyjnej UE.

 

Prioridades de la UE para los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)

16-03-2017

Projekt zawiera kilka słusznych postulatów, piętnuje prześladowania na tle religijnym i ograniczanie innych wolności. Niestety, unijny kucharz wszystko przyprawia na jedną modłę i na końcu każde danie musi ociekać lewicowo-postępowym sosem. Głosowałem przeciwko projektowi rezolucji z dwóch powodów: po pierwsze, jestem zwolennikiem kary śmierci, po drugie, jestem przeciwko narzucaniu ideologii równości płci, zwłaszcza pod pretekstem obrony praw człowieka.

 

Diligencia debida en la cadena de suministro de los importadores de minerales y metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)

16-03-2017

Propozycja dotyczy dobrowolnego certyfikowania firm i utworzenia przez Komisję Europejską listy sprawdzonych dostawców surowców mineralnych. Chodzi o wyeliminowanie dostaw z rejonów objętych konfliktami zbrojnymi, aby pieniądze nie trafiały do zbrodniarzy.
Głosowałem przeciwko temu projektowi, ponieważ idea kontroli łańcucha dostaw surowców jest typowym przejawem naiwnego myślenia, że jak się to ureguluje, a urzędnik to skontroluje, to się ograniczy wyzysk i przemoc na świecie. Oczywiście nietrudno przewidzieć, że jedynym wymiernym skutkiem tej naiwnej inicjatywy będzie zatrudnienie odpowiednio hojnie wynagradzanych urzędników i kontrolerów. System certyfikacji dostawców już istnieje w ramach OECD. I co? I nic.

 

Implicaciones de los macrodatos en los derechos fundamentales (A8-0044/2017 - Ana Gomes)

14-03-2017

Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w sprawie „wpływu technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe: prywatność, ochrona danych, niedyskryminacja, bezpieczeństwo i ściganie przestępstw” ponieważ nie mogłem zgodzić się by pod pretekstem troski o prywatność i wolność osobistą każdego z nas realizowano polityki równościowe i genderowe. Popierając to sprawozdanie musiałbym podpisać się pod takimi głupotami jak walka z dyskryminacją ze względu na „ekspresję płciową, tożsamość płciową, orientację seksualną” i przyczyniłbym się do ograniczenia „do minimum algorytmicznej dyskryminacji”.

 

Ejecución del programa Europa Creativa (A8-0030/2017 - Silvia Costa)

02-03-2017

Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w sprawie realizacji programu „Kreatywna Europa” (2014–2020) ponieważ podstawowym celem tego programu jest korumpowanie przedstawicieli świata kultury, aby ci uczynili z kultury „podstawowy czynnik propagowania integracji europejskiej”.
Unijni ideolodzy wykorzystują pieniądze podatników i presję polityczną do angażowania w szerzenie unijnych polityk różnych grup, w tym programie chodzi im podporządkowanie sobie środowisk związanych z kulturą. Na ten cel zabrali w podatkach obywatelom państw członkowskich aż 1 460 000 000 EUR. Wg autorów sprawozdania to wciąż za mało. Domagają się większych pieniędzy ze względu na dużą liczbę wniosków o dotację. Nie interesuję ich, co o tym myślą odbiorcy ich propagandy, jakby zadowalał ich sam fakt przekupienia twórców i osób związanych z kulturą.
Co gorsze pieniądze podatników europejskich chcą również trwonić poza granicami UE, aby jak piszą „szerzyć europejską kulturę i kreatywność na świecie oraz wzmacniać międzykulturową wymianę sprzyjającą budowaniu pokoju i wspierać rozwój rynku.” W tej sytuacji rozumieją Państwo, że nie mogłem zagłosować inaczej.

 

Ejecución del programa Europa para los Ciudadanos (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w sprawie programu „Europa dla Obywateli” na lata 2014–2020, ponieważ autor sprawozdania domaga się dodatkowych pieniędzy podatników państw członkowskich na program, którego beneficjantami są organizacje „promujące obywatelstwo europejskie i integrację europejską”. Za pieniądze zabrane w podatkach, również unio-sceptykom, mają walczyć z przeciwnikami UE i promować szkodliwe dla Europy idee. Zważywszy na te fakty głosowałem za odrzuceniem sprawozdania. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona!

 

La política comercial común en el marco de los imperativos que plantea la sostenibilidad de las especies silvestres (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)

02-03-2017

Głosowałem przeciwko sprawozdaniu, ponieważ uważam, że Unia Europejska nie powinna zajmować się zwalczaniem wszelkich możliwych negatywnych zjawisk w skali globalnej. W ramach walki z nielegalnym handlem dziką fauną i florą autorzy dokumentu domagają się przekazywania środków finansowych rządom państw trzecich. Biorąc pod uwagę fakt, że problem dotyczy w dużej mierze zmagających się z korupcją państw Afryki, nie uważam by był to rozsądny sposób wydawania pieniędzy podatników.

 

Fomento de la igualdad de género en los ámbitos de la salud mental y la investigación clínica (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)

14-02-2017

Głosowałem przeciwko, ponieważ to wywieranie presji przez środowisko LGBT, feministki i lobby proaborcyjnego na środowisko medyczne. Nowa strategia miałaby promować "holistyczne, psychospołeczne podejście obejmujące całość społeczeństwa z silnie zaakcentowanym aspektem płci społeczno-kulturowej...".
Sprawozdawcy apelują o przyjęcie strategii politycznych w sektorze usług medycznych, który niestety wciąż jest kontrolowany przez polityków poprzez publiczne finansowanie. Ze sprawozdania bije troska o lesbijki, osoby biseksualne, osoby transpłciowe i interseksualne, które jak twierdzą autorzy sprawozdania "borykają się ze szczególnymi problemami psychicznymi", a to ponoć przez uprzedzenia i wynikający z nich stres. To sprawozdanie dowodzi, że nawet usługi medyczne mogą zostać zideologizowane.
Co ciekawe sprawozdawcy zauważają, że "kobiety często zmuszane są do pracy na dwa etaty, jeden w domu a drugi w pracy". Jednak nie proponują rozwiązań pozwalających kobietom na wybór między pracą zarobkową, a zajęciem się domem i wychowaniem dzieci. Mam na myśli np. obniżenie podatków, które pozwoliłoby jednej dorosłej osobie utrzymać ze swojej pracy całą rodzinę. Rozwiązanie widzą jedynie w tym by zarówno mężczyźni jak i kobiety w równym stopniu pracowali na dwa etaty. Te wszystkie zalecenia zostały napisane by "propagować równość płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych", czyli po to by promować jakąś ideologię, a nie z troski o zdrowie kobiet.