Adam SZEJNFELD : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polonia)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Comercio Internacional
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Comercio Internacional

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Países del Asia Meridional
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
 • 17-09-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Desarrollo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Desarrollo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre el Informe anual sobre la política de competencia  
- INTA_AD(2018)625442 -  
-
INTA 
OPINIÓN sobre el informe anual sobre la política de competencia de la Unión  
- INTA_AD(2016)589318 -  
-
INTA 
OPINIÓN sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Kosovo(, por otra  
- INTA_AD(2015)569826 -  
-
INTA 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se derogan el [Reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad] y el Reglamento (UE) n.º 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
OPINIÓN sobre el Informe anual sobre el control de las actividades financieras del BEI  
- INTA_AD(2018)627876 -  
-
INTA 
OPINIÓN sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales  
- DEVE_AD(2017)600904 -  
-
DEVE 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea (A8-0198/2018 - Franck Proust) PL  
 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym elementem rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, dlatego słusznie Unia Europejska jest jednym z najbardziej otwartych systemów inwestycyjnych na świecie. Niestety, niektóre działania podejmowane przez inwestorów z państw trzecich mogą zagrażać bezpieczeństwu Wspólnoty. Uzasadniony niepokój mogą budzić niektóre inwestycje dotyczące wybranych branż, sektorów czy nawet pojedynczych przedsiębiorstw, szczególnie jeżeli dotyczą sfery bezpieczeństwa czy porządku publicznego.
Nowe ramy monitorowania inwestycji na poziomie UE mają zapewnić większą przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów i rządów krajowych. Będą się opierać na krajowych mechanizmach kontroli funkcjonujących już w 12 państwach członkowskich i nie wpłyną na zdolność krajów UE do przyjmowania nowych mechanizmów kontroli lub funkcjonowania bez takich krajowych mechanizmów. Jeśli chodzi o decyzje dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ramy europejskie utrzymają niezbędny poziom elastyczności krajowej. To do państw członkowskich należy ostatnie słowo podczas każdej kontroli inwestycji.
Jednakże należy bacznie uważać, aby inicjatywa dotycząca BIZ nie stała się antykonkurencyjnym narzędziem w ręku zwolenników stosowania protekcjonizmu w państwach członkowskich Wspólnoty.

Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución) (A8-0048/2019 - David Martin) PL  
 

Umowa o wolnym handlu z Singapurem jest kolejnym zaawansowanym porozumieniem, które Unia wynegocjowała w ostatnich latach. Jest to niewątpliwie ogromny sukces i zwycięstwo zdrowego rozsądku nad protekcjonistycznymi hasłami i szerzącym się groźnym dla świata populizmem.
Dzięki tej umowie niemal wszystkie cła na produkty unijne zostaną usunięte, a procedury celne uproszczone. Możliwy będzie także niemal nieograniczony dostęp unijnych firm do usług na wszystkich szczeblach. Co ważne, jest to także najnowocześniejsza umowa o ochronie inwestycji. Ustanawia jasne normy i zasady, w pełni chroniąc prawo rządów do tworzenia nowych przepisów w celu ochrony zdrowia, środowiska lub innych interesów publicznych. To porozumienie umożliwia również stworzenie nowoczesnego systemu sądów inwestycyjnych w celu rozstrzygania sporów dotyczących inwestycji: ze stałym trybunałem, możliwością odwołania się, wyjaśnienia zasad pozwalających uniknąć konfliktu interesów oraz publicznych przesłuchań w celu uzyskania maksymalnej przejrzystości.
Wyjątkowość tej umowy polega także na zmianie w zakresie procesu przyjmowania umów przez Wspólnotę. Mianowicie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że umowa ta może zostać zawarta jedynie przez Unię i państwa członkowskie działające wspólnie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wcześniejszej umowy handlowej pomiędzy UE i Kanadą (CETA). To kolosalna zmiana.

Informe de 2018 sobre Bosnia y Herzegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) PL  
 

Niestabilne stosunki między trzema głównymi grupami etnicznymi (Bośniacy, Serbowie i Chorwaci) są stałym źródłem napięcia w Bośni i Hercegowinie. Wybory powszechne, które odbyły się w październiku 2018 r., charakteryzowały się niską frekwencją. Podobnie jak w poprzednich wyborach, głosowano zgodnie z podziałami etnicznymi, a równowaga między partiami zmieniła się tylko w niewielkim stopniu.
W 2018 r. Bośnia i Hercegowina poczyniła niewielkie postępy na drodze do członkostwa w UE. Należy jeszcze wdrożyć reformy w zakresie praworządności, praw podstawowych, administracji publicznej i rozwoju gospodarczego. Reformy polityczne (na przykład w systemie wyborczym) zostały opóźnione z powodu utrudnień i braku koordynacji w ramach rządu. Reforma sądownictwa była powolna, choć poczyniono postępy we wdrażaniu zaleceń z 2016 r. dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Korupcja jest zjawiskiem powszechnym i pozostaje głównym problemem. Należy zwiększyć niezależność sądów od wpływów politycznych, a także poprawić ogólne przestrzeganie praw człowieka. Bośnia i Hercegowina poczyniła postępy w zakresie ograniczania przestępczości zorganizowanej oraz w zakresie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa, czego wyrazem jest przyjęcie nowej strategii zwalczania przestępczości oraz wdrożenie planu działań na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Bośnia i Hercegowina powinna efektywniej i szybciej wdrażać reformy zalecane przez Unię Europejską oraz realizować orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Propuestas de acto de la Unión  
Los diputados podrán presentar una solicitud a la Comisión Europea para que presente una propuesta de acto de la Unión (un acto nuevo o la modificación de un acto vigente). Artículo 47 del Reglamento interno

Propuesta de acto de la Unión sobre el control de la inversión extranjera en sectores estratégicos  
- B8-0302/2017  

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre las diferencias en materia de composición y calidad de los productos comercializados en los mercados del este y el oeste de la Unión  
- P8_DCL(2016)0053 - Caducada  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Fecha de presentación : 09-05-2016
Fecha en que caducará : 09-08-2016
Número de signatarios : 141 - 28-07-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos 

Declaraciones de participación de los diputados en actos organizados por terceros