Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polonia)

Presidente 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Bielorrusia

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Cultura y Educación
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegación para las Relaciones con Bielorrusia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Conferencia de Presidentes de Delegación
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Cultura y Educación

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomisión de Seguridad y Defensa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisión de Seguridad y Defensa
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Comisión Especial sobre Terrorismo

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y agencias ejecutivas  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
OPINIÓN sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT) para el ejercicio 2017  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional  
- CULT_AD(2019)629439 -  
-
CULT 
OPINIÓN sobre el Informe provisional sobre el MFP 2021-2027 – Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo  
- CULT_AD(2018)627000 -  
-
CULT 
OPINIÓN sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019  
- CULT_AD(2018)623756 -  
-
CULT 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como normas financieras para dichos Fondos (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL  
 

Wspólne przepisy dotyczące funduszy to jedno z kluczowych rozporządzeń dla następnej perspektywy finansowej UE. Dla przyszłości Unii Europejskiej i jej obywateli ważne jest, by polityka spójności pozostała główną polityką inwestycyjną Unii, a jej finansowanie w latach 2021–2027 zostało utrzymane co najmniej na poziomie z okresu programowania 2014–2020. W kontekście rozporządzenia pragnę podkreślić konieczność zawarcia konkretnego odniesienia również do kultury. Niejednokrotnie podkreślam, że brak takowego w prawnie wiążących przepisach pozostaje jedną z głównych przeszkód w promowaniu inwestycji w dziedzinie kultury. Niezbędne jest zatem bardziej ambitne podejście, mając na uwadze przede wszystkim art. 167 ust. 4 TFUE stanowiący, że „Unia uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień Traktatów”. Musimy zatem w pełni uznać potencjał kultury i jej rolę we wspieraniu i promowaniu rozwoju gospodarczego, integracji społecznej i spójności.

Mecanismo de Protección Civil de la Unión (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL  
 

Mam dość unikalne doświadczenia w dziedzinie zwalczania klęsk żywiołowych i reagowaniu na nie. Byłem prezydentem Wrocławia w 1997 roku, gdy to miasto nawiedziła potężna powódź. Mam więc świadomość tego, o czym wspomina sprawozdawczyni w sprawozdaniu komisji ENVI. Świadomość nadchodzących zagrożeń, dostępność środków i zdolności, większa elastyczność reakcji, którą dają odpowiednio przeszkolone służby, oraz środki finansowe.
Te kluczowe elementy już funkcjonują w ramach istniejącego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, jednak zmieniający się klimat i wpływ człowieka na środowisko powodują, że konieczne jest wzmacnianie tych elementów. Szczególnie wspieram postulaty zwiększenia spójności programu z innymi unijnymi i krajowymi programami ochrony cywilnej. Niewątpliwie mamy tu krok w dobrym kierunku, zasługujący na poparcie.

Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas y las estadísticas europeas (A8-0052/2019 - Nicola Danti) PL  
 

Kontynuację obecnego programu COSME w następnych wieloletnich ramach finansowych uznaję za konieczną. Wyzwania i możliwości stojące przed przedsiębiorstwami, a zwłaszcza MŚP, stają się coraz bardziej złożone i w szybkim tempie wzrasta zapotrzebowanie na innowacje. To z kolei wymaga wsparcia przez Unię działalności przedsiębiorców, rodzi zapotrzebowanie na środki sprzyjające przemianom technologicznym i organizacyjnym, dostępu do kredytów i finansowania.
Pragnę zwrócić w tym kontekście szczególną uwagę także na MŚP z sektora kultury i kreatywnego. Podkreślam znaczenie tego sektora dla tworzenia miejsc pracy i dla generowania przychodów. To właśnie do branż kulturalnych i kreatywnych należy 11,2% wszystkich przedsiębiorstw prywatnych, a zatrudnionych w nich jest 7,5% pracowników, w skali całej gospodarki UE. Łącznie za należące do branż kulturalnych i kreatywnych uznać można ponad 3 mln przedsiębiorstw zatrudniających ponad 12 mln osób. Zaznaczam zatem z całą mocą, że nie możemy pozwolić sobie na przeoczenie tak ważnej gałęzi naszej gospodarki w ramach programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la reforma en el ámbito de la educación superior en Bielorrusia  
- P8_DCL(2016)0122 - Caducada  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Fecha de presentación : 21-11-2016
Fecha en que caducará : 21-02-2017
Número de signatarios : 74 - 22-02-2017
Declaración por escrito sobre la seguridad aérea y los vuelos peligrosos de aviones militares  
- P8_DCL(2015)0052 - Caducada  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Professor Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Fecha de presentación : 05-10-2015
Fecha en que caducará : 05-01-2016
Número de signatarios : 106 - 06-01-2016

Declaraciones