Lars ADAKTUSSON : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Kristdemokraterna (Suecia)

Vicepresidente 

 • 16-10-2014 / 23-09-2018 : Delegación para las Relaciones con Afganistán

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Exteriores
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomisión de Derechos Humanos
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegación para las Relaciones con Afganistán
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Comisión de Asuntos Exteriores
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Subcomisión de Derechos Humanos

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Transportes y Turismo
 • 14-07-2014 / 23-09-2018 : Delegación para las Relaciones con Bosnia y Herzegovina y Kosovo
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Comisión de Transportes y Turismo

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 194 y artículo 162, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 205 bis del Reglamento interno

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 205 bis del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kosovo)  
- AFET_AD(2016)584014 -  
-
AFET 
OPINIÓN sobre la prevención de la radicalización y la captación de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 123, 128, 130 ter y 135 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 128 del Reglamento interno

Interpelaciones menores 
Interpelaciones menores con solicitud de respuesta escrita que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 130 bis y anexo II del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 130 ter y anexo II del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 183 del Reglamento interno

Papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande städernas roll inom unionens institutionella ramar. Genom regionkommittén har EU:s städer idag en viktig roll som främjare av dialog och aktiv deltagare i EU:s beslutsprocess. Att städerna får komma till tals och kan påverka EU är demokratiskt viktigt när man betänker antalet EU-medborgare som bor och verkar i dem, en aspekt som dagens betänkande förtjänstfullt lyfter fram. Betänkandet innehåller dock ett flertal förslag som jag är mycket tveksam till. Förslag som riskerar att leda till mer administration och onödig byråkrati. Det främjar varken städerna eller EU. Jag valde därför att rösta mot betänkandet.

Diplomacia climática (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande klimatdiplomati som uppmanar medlemsstaterna att ta gemensamt ansvar för de klimatförändringar jorden står inför. I betänkandet omnämns klimatflyktingar flera gånger, ett begrepp som jag menar är problematiskt av olika anledningar, bland annat för att det saknas en tydlig beskrivning av vad som avses och vilka som innefattas. Få verkar veta vad uttrycket innebär i praktiken. Det riskerar således uppstå oklarheter kring definitionen. Det finns dessutom en uppenbar risk för att ordet flykting urvattnas och att det uppstår kontroverser kring vad en flykting är och vem som har flyktingstatus. Klimatflyktingar tenderar att migrera korta distanser och ofta inom det egna landet, det är idag snarare ett regionalt problem än ett globalt sådant. Jag röstade därför för rapporten i sin helhet, men emot skrivningar innehållande begreppet.

Aplicación de la estrategia de la UE para la juventud (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

Betänkandet avser EU:s ungdomspolitiska insatser i framtiden och man menar att brexit samt stigande utgifter kommer att påverka EU:s ungdomspolitik negativt. Man vill öka investeringar inom utbildning och kultur och man framhåller att EU:s program som Erasmus+ bör förstärkas och få ökad finansiering. KD är emot avsevärt stigande anslag och en svällande budgetram som blir kostsam för medlemsländerna och därför röstade jag emot betänkandet.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 130 y anexo II del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre el fomento de la libertad religiosa en Pakistán y la condena de la detención injustificada de Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Caducada  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David-Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Fecha de presentación : 25-05-2016
Fecha en que caducará : 25-08-2016
Número de signatarios : 282 - 25-08-2016
Declaración por escrito sobre la canalización de ayuda de la UE hacia organizaciones terroristas  
- P8_DCL(2015)0005 - Caducada  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Fecha de presentación : 09-02-2015
Fecha en que caducará : 09-05-2015
Número de signatarios : 65 - 11-05-2015

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos 

Declaraciones de participación de los diputados en actos organizados por terceros