Bodil VALERO : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea - Miembro
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea - Vicepresidenta

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Miljöpartiet de gröna (Suecia)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Peticiones
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomisión de Seguridad y Defensa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisión de Seguridad y Defensa

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Exteriores
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Exteriores
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
OPINIÓN sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión  
- LIBE_AD(2016)576750 -  
-
LIBE 
OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de armas  
- LIBE_AD(2016)576870 -  
-
LIBE 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.º 1 y n.º 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
OPINIÓN sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.º 1 y n.º 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones menores 
Interpelaciones menores con solicitud de respuesta escrita que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 130 bis y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) SV  
 

Miljöpartiet de gröna ser behovet av en gemensam och effektiv strategi mot terrorism och radikalisering och välkomnar således Europaparlamentets arbete på området. Men vi menar att de rekommendationer som anges i rapporten bör vara nyanserade, rättssäkra och ta grund i skyddet av demokrati och medborgarnas grundläggande rättigheter. Betänkandet drar problematiska paralleller och slutsatser mellan migration och terrorism och diskriminerar därmed en stor grupp människor. Betänkandet innehåller även långtgående förslag om utvidgning av datainsamling och övervakning som inskränker medborgares integritet och rätt till privatliv. Även om betänkandet innehåller en del positiva rekommendationer till medlemsländerna om förebyggande arbete, som t.ex. striktare regler vad gäller tillgång till vapen och stärkta kontroller av penningtvätt, anser vi att betänkandet sammantaget har fel fokus när det gäller arbetet med att förebygga och motverka radikalisering som leder till våldsam extremism. Därför valde vi att rösta ner betänkandet i slutomröstningen.

Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo: sistemas de compensación y pago (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

. – Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante sobre Libia (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) SV  
 

. – Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos