Max ANDERSSON : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 20-02-2019 : Miljöpartiet de gröna (Suecia)
 • 21-02-2019 / 01-07-2019 : - (Suecia)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Jurídicos
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Delegación para las Relaciones con la República Popular China
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Jurídicos

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Constitucionales
 • 14-07-2014 / 27-03-2018 : Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Suiza y Noruega, en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Islandia y en la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo (EEE)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Constitucionales
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la India
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Derechos y Valores  
- JURI_AD(2018)627900 -  
-
JURI 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027  
- JURI_AD(2018)627030 -  
-
JURI 
OPINIÓN sobre la conducción autónoma en los transportes europeos  
- JURI_AD(2018)623863 -  
-
JURI 

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo: sistemas de compensación y pago (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante sobre Libia (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) SV  
 

Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Elecciones presidenciales en Venezuela (B8-0225/2018) SV  
 

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos